Home > Sources of funding > State budget programmes 2002-2012 > "NVO fonds" 2019 > Latvijas iedzīvotāju, tai skaitā skolēnu un studēj[..]

sif-jauns-kras


Latvijas iedzīvotāju, tai skaitā skolēnu un studējošās jaunatnes praktisko zināšanu uzlabošana, savstarpējās uzticēšanās un sadarbības veicināšanā ar sociāli atstumtajām sabiedrības grupām

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: "NVO fonds" 2019

Search projects

Biedrības Apvienība I.K.P. vīzija ir sabiedrība, kas brīvprātīgi un atbildīgi iesaistās pilsoniskajās aktivitātēs, izprotot un apzinoties Latvijas un tās iedzīvotāju kā valstiskas sistēmas vērtību un unikalitāti; spēj vienlīdzīgi pārstāvēt visu pušu intereses un domstarpību risināšanas process ir humāns, taisnīgs un balstīts uz sadarbību un labdarības iniciatīvām.

Projekta mērķa grupa ir biedrības biedri, brīvprātīgie, skolēni, studējošā jaunatne un vecāki, skolotāji. Projekta darba apjoms ir Nacionālā līmenī, aptverot visus Latvijas reģionus.

Galvenās plānotās aktivitātes ir

*) Seminārs/diskusija Apvienības I.K.P. Biedriem un dalībniekiem ;

*) 22 Semināri projekta mērķa grupai: Skolēni, studējošā jaunatne un vecāki, skolotāji;

*) Brīvprātīgo/ dalībnieku informēšanas/piesaistes kampaņas. Realizējot šo projektu, skolēniem, studējošai jaunatnei, skolotājiem, vecākiem, kā Latvijas sabiedrības daļai tiks sniegta iespēja apgūt, aprobēt un izmantot savā pilsoniskās atbildības kontekstā zināšanas un praksē pielietojamas prasmes par demokrātiskas valsts politikas vadības mehānismiem, cilvēku pamattiesībām un brīvībām; kopīgi tiks apzināta iespēju telpa, kurā balstoties uz brīvu grib, iesaistīties sabiedrības līdzdalības aktivitātēs, uzlabojot dažādu sabiedrības grupu savstarpējo uzticēšanos, sapratni un sadarbību. Šī projekta realizācijas ietvarā tiks stiprināta biedrības, tās biedru un brīvprātīgo kapacitāte un ilgtspēja.

Amount of Grant Awarded: 14708,32 EUR / 10 337.07 LVL;
Project number: 2019.LV/NVOF/DAP/041
Project Promoter: Biedrība "Apvienība I.K.P."
Place of implementation: Whole Latvia
Duration of the project: 01.04.2019.-31.10.2019.