Home > Sources of funding > State budget programmes 2002-2012 > "NVO fonds" 2019 > Aizstāvot Latvijas sieviešu tiesības un stiprinot [..]

sif-jauns-kras


Aizstāvot Latvijas sieviešu tiesības un stiprinot dzimumu līdztiesības politiku nacionālā un Eiropas līmenī

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: "NVO fonds" 2019

Search projects

Biedrība veicinās vienādu tiesību, iespēju un pienākumu nodrošināšanu starp vīriešiem un sievietēm Latvijā, dzimumu līdztiesības principu integrēšanu visās rīcībpolitikas sfērās, prioritāri - sieviešu pārstāvniecība politikā, sabiedrības veselība un sievietes drošība., pārstāvot LSOST dalīborganizāciju viedokļus.

Projekta ietvaros tiks nodrošināts kvalitatīvs konsultāciju process starp pilsonisko sabiedrību un lēmumu pieņemšanas institūcijām pašvaldības, valsts un Eiropas Savienības līmenī. Tiks nodrošināta biedrība dalība ES līmeņa platformā Eiropas Sieviešu lobijā, būtiskajās dzimumu līdztiesības politikas darba grupās – Dzimumu līdztiesības komitejā, Mātes un bērna veselības konsultatīvajā padomē, Iekšlietu, Tieslietu, Ārlietu ministrijas darba grupās.

Tiks sagatavoti ieteikumi valsts un pašvaldības rīcībpolitikas veidotājiem, Eiropas Parlamenta Latvijas deputātiem un FEMM komitejai, veikta politikas un tiesību aktu projektu analīze, vai tiek ievēroti ne diskriminācijas uz dzimumu piederības pamata, cilvēktiesību un vienādu iespēju starp sievietēm un vīriešiem principi.

Projekta rezultātā tiks nodrošināta sieviešu tiesību aizstāvības un dzimumu līdztiesības sabiedrisko organizāciju atpazīstamība un veicināta to darbības ilgtspēja.

Projekta gaitā tiks uzlabota dzimumu līdztiesības organizāciju darbība dzimumu līdztiesības principu sekmīgākai ieviešanai valsts, ES rīcībpolitikās un stiprināta nevalstisko organizāciju sadarbības tīkla interešu aizstāvības kapacitāte, kā arī veicināta tīkla organizāciju izglītošanās un iesaistīšanās valsts politikas veidošanā un monitorēšanā.

Aktīvam dialogam ar valsts un pašvaldību institūcijām tiks mobilizētas dalīborganizācijas, sieviešu organizāciju sadarbības tīkla dalībnieki.

Amount of Grant Awarded: 5212,94 EUR / 3 663.68 LVL;
Project number: 2019.LV/NVOF/IAS/013
Project Promoter: Biedrība “Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls”
Place of implementation: Whole Latvia
Duration of the project: 01.04.2019.-31.10.2019.