sif-jauns-kras


Aizstāvot Latvijas sieviešu tiesības un stiprinot dzimumu līdztiesības politiku nacionālā un Eiropas līmenī

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "NVO fonds" 2019

Поиск проектов

Biedrība veicinās vienādu tiesību, iespēju un pienākumu nodrošināšanu starp vīriešiem un sievietēm Latvijā, dzimumu līdztiesības principu integrēšanu visās rīcībpolitikas sfērās, prioritāri - sieviešu pārstāvniecība politikā, sabiedrības veselība un sievietes drošība., pārstāvot LSOST dalīborganizāciju viedokļus.

Projekta ietvaros tiks nodrošināts kvalitatīvs konsultāciju process starp pilsonisko sabiedrību un lēmumu pieņemšanas institūcijām pašvaldības, valsts un Eiropas Savienības līmenī. Tiks nodrošināta biedrība dalība ES līmeņa platformā Eiropas Sieviešu lobijā, būtiskajās dzimumu līdztiesības politikas darba grupās – Dzimumu līdztiesības komitejā, Mātes un bērna veselības konsultatīvajā padomē, Iekšlietu, Tieslietu, Ārlietu ministrijas darba grupās.

Tiks sagatavoti ieteikumi valsts un pašvaldības rīcībpolitikas veidotājiem, Eiropas Parlamenta Latvijas deputātiem un FEMM komitejai, veikta politikas un tiesību aktu projektu analīze, vai tiek ievēroti ne diskriminācijas uz dzimumu piederības pamata, cilvēktiesību un vienādu iespēju starp sievietēm un vīriešiem principi.

Projekta rezultātā tiks nodrošināta sieviešu tiesību aizstāvības un dzimumu līdztiesības sabiedrisko organizāciju atpazīstamība un veicināta to darbības ilgtspēja.

Projekta gaitā tiks uzlabota dzimumu līdztiesības organizāciju darbība dzimumu līdztiesības principu sekmīgākai ieviešanai valsts, ES rīcībpolitikās un stiprināta nevalstisko organizāciju sadarbības tīkla interešu aizstāvības kapacitāte, kā arī veicināta tīkla organizāciju izglītošanās un iesaistīšanās valsts politikas veidošanā un monitorēšanā.

Aktīvam dialogam ar valsts un pašvaldību institūcijām tiks mobilizētas dalīborganizācijas, sieviešu organizāciju sadarbības tīkla dalībnieki.

предоставил финансирование: 5212,94 EUR / 3 663.68 LVL;
Номер проекта: 2019.LV/NVOF/IAS/013
Исполнитель проекта: Biedrība “Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls”
Место реализации: visa Latvija
Период проетка: 01.04.2019.-31.10.2019.