Home > NVO fonds 2021 > Centra MARTA Liepājas nodibinājuma pamatdarbības u[..]

sif-jauns-kras


Centra MARTA Liepājas nodibinājuma pamatdarbības un interešu aizstāvības darba stiprināšana

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: "NVO fonds" 2021

Search projects

Projekta virsmērķis – veicināt vardarbības pret sievieti un bērniem un cilvēku tirdzniecības mazināšanu Liepājas pilsētā un Kurzemes reģionā.

Projekta mērķi:
- stiprināt nodibinājuma darbību, attīstot bez maksas sociālos pakalpojumus vardarbībās cietušām sievietēm un cilvēku tirdzniecības upuriem un jauniešu grupas vardarbības prevencei;
- atbalstīt nodibinājuma darbu interešu aizstāvībā vardarbības un cilvēku tirdzniecības mazināšanas jomā, iesaistoties Liepājas pilsētas attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādē un īstenojot Liepājas starpinstitucionālās sadarbības attīstības plānā vardarbības mazināšanai 2020 – 2025 ieviešanu.
Projekta mērķa grupas - vardarbībā cietušas sievietes, bērni un jaunieši, kā arī cilvēku tirdzniecības upuri, Liepājas pašvaldība, pašvaldības un valsts iestādes.

Projekta aktivitātes:
- administratīvais un materiāltehniskais atbalsts nodibinājuma pamatdarbības nodrošināšanai;
- sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas kārtības un vadlīniju izstrāde un īstenošana;
- līdzdalība Liepājas pilsētas attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrāde;
- Liepājas Starpinstitucionālās sadarbības attīstības plāna vardarbības ģimenē mazināšanai 2020 – 2025 apstiprināšana un īstenošanas koordinēšana;
- projekta administrēšana un publicitāte.

Projekta īstenošanas rezultātā mērķa grupai būs pieejami efektīvāki un profesionālāki sociālie pakalpojumi, kā arī īstenojot interešu aizstāvības darbu Liepājas pilsētā, tiks veicināta mērķa grupas interesēm un vajadzībām atbilstoša pilsētas rīcībpolitikas izstrāde, kā arī efektīvāka strapinstitucionālā sadarbība vardarbības gadījumos.

Amount of Grant Awarded: 6 996,29 EUR / 4 917.02 LVL;
Project number: 2020.LV/NVOF/MIC/039/01
Project Promoter: Nodibinājums "Centra MARTA Liepājas nodibinājums"
Place of implementation: Kurzemes plānošanas reģions un Liepājas pilsēta
Duration of the project: 01.03.2020.-31.10.2020.