Home > NVO fonds 2021 > Audžuģimenes kopienas līdzdalība ārpusģimenes aprū[..]

sif-jauns-kras


Audžuģimenes kopienas līdzdalība ārpusģimenes aprūpes sistēmas pilnveidošanā un stiprināšanā

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: "NVO fonds" 2021

Search projects

Projekta virsmērķis - rosināt vienotu, visas Latvijas audžuģimeņu vajadzībām atbilstošu profesionālu atbalstu un veicināt stabilas un kvalitatīvas atbalsta sistēmas funkcionēšanu Latvijā ilgtermiņā.

Projekta mērķi - aktivizēt un iesaistīt audžuģimeņu biedrības un audžuģimenes sniegt priekšlikumus un rekomendācijas Labklājības ministrijai normatīvo aktu un darbības prakses pilnveidošanai, tādējādi pilnveidojot Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centrus kvalitatīvu, mērķa grupai nepieciešamo pakalpojumu sniegšanai, lai nodrošinātu bez vecāku gādības palikušajiem bērniem drošu un atbalstošu aprūpi ģimeniskā vidē.

Projekta mērķa grupas - audžuģimenes, tai skaitā audžuģimenēs ievietotie un esošie bērni; aizbildņi, tai skaitā aizbildnībā ievietotie un esošie bērni; adoptētāji, tai skaitā adoptētie un ģimenē esošie bērni.

Projekts tiks īstenots sadarbībā ar Kurzemes, Vidzemes, Latgales, Zemgales un Rīgas reģionu audžuģimenēm un audžuģimeņu biedrībām, kā arī ar 16 izveidotajiem Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru speciālistiem. Projekta īstenošanas laikā tiks organizētas 6 fokusgrupu diskusijas un strukturētas intervijas ar audžuģimenēm pierobežas novados, kā arī apaļā galda diskusijas ar Atbalsta centru speciālistiem. Projekta noslēgumā notiks Latvijas Audžuģimeņu forums, kurā tiks prezentēti projekta aktivitāšu rezultāti un notiks diskusijas par apkopotajiem audžuģimeņu priekšlikumiem Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru pakalpojumu pilnveidošanā un sadarbības veicināšanā.

Ārpus ģimenē esošo bērnu stāvokļa efektīva un ilgtspējīga uzlabošana ir iespējama tikai izveidojot spēcīgas partnerattiecības starp visām atbalsta sniegšanā iesaistītajām pusēm gan valsts, gan pašvaldību, gan nevalstiskajā līmenī, kā arī iedibinot pastāvīgas profesionālas atbalsta sistēmas funkcionēšanu, kas arī ir šī projekta mērķis.

Amount of Grant Awarded: 6 679,00 EUR / 4 694.03 LVL;
Project number: 2020.LV/NVOF/MIC/016/04
Project Promoter: Biedrība „Profesionālo audžuģimeņu apvienība „Terēze””
Place of implementation: Kurzeme Region, Talsu novads, Vidzemes reģions, Smiltenes novads, Zemgales reģions, Jelgavas novads, Latgales reģions, Daugavpils un Jēkabpils novads, Rīgas reģions, Rīgas pilsēta
Duration of the project: 01.03.2020.-31.10.2020.