Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


Pasākumi biedrības “ATTĪSTĪBAI” darbības stiprināšanai

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "NVO fonds" 2020

Поиск проектов

Projekta mērķis ir veicināt biedrības „ATTĪSTĪBAI" ilgtspējīgu sekmīgu darbību, attīstot sabiedrības iesaisti pilsoniski nozīmīgās aktivitātēs, veidojot organizētu pilsonisko sabiedrību līdzdalības un demokrātijas procesu veicināšanā, lai Latvijas lauki kļūtu par vietu, kur dzīvo apmierināti cilvēki, kuri savā dzīves vietā spēj realizēt ekonomiskās un sociālās vajadzības.

Projekta mērķa grupas - 35 bērni, 10 ģimenes ar bērniem, 30 jaunieši, 60 pieaugušie un seniori, 15 vietējo organizāciju pārstāvji un 20 biedrības „ATTĪSTĪBAI" biedri, darbinieki, brīvprātīgie.

Plānotie aktivitāšu rezultāti:
• Organizētas 5 informācijas dienas par projektu, darba plānošanu, organizēšanu;
• Novadīti 2 izglītojoši pasākumi/darbnīcas - izbraukumi, kas paaugstinās zināšanas un prasmes, aktualizēs paaudžu un dažādu sociālo grupu, organizāciju sadarbību, veicinās lauku apvidus izaugsmi;
• Organizēti 2 izglītojoši semināri - dalībnieki pieaugušie (25+ gadi un seniori), kuri vēlas paplašināt savu redzesloku, pilnveidot radošās un amatniecības prasmes, savu kvalifikāciju vai apgūt jaunas sociālās, ekonomiskās un kultūras prasmes, uzlabot dzīves kvalitāti, piedalīties brīvprātīgajā darbā, apgūt kā viedā veidā attīstīt vietējo ekonomiku, kopienas un dzīves vidi;
• Organizētas 2 apmācības, tajos tiks nodrošināta pakalpojumu pieejamība, apgūtas jaunas prasmes;
• Organizēts projekta noslēguma pasākums, kas aptvers visas paaudzes, sniegs ieskatu projekta gaitā un projekta rezultātu izplatīšanā, stiprinās demokrātiskās vērtības iedzīvotāju vidū;
• Projekta informācijas un publicitātes pasākumi sniegs informāciju sabiedrībai par projektu, veicinās projekta un organizācijas atpazīstamību, popularizēs NVO fonda programmu;
• 20 vietējo organizāciju līderi uzlabos savu organizāciju turpmāko darbību, sekmēs sadarbības attīstību starp organizācijām, palīdzēs iesaistīt pilsoniskās līdzdalības veicinošas aktivitātēs vairāk līdzcilvēku.

предоставил финансирование: 6 778,19 EUR / 4 763.74 LVL;
Номер проекта: 2020.LV/NVOF/MIC/057/28
Исполнитель проекта: Biedrība “ATTĪSTĪBAI”
Место реализации: Izvalta
Период проетка: 01.03.2020.-31.10.2020.