Latvijas - Šveices sadarbības programmas logo


Jauniešu iekļaušanās un līdzdalības aktivizēšana pilsoniskās sabiedrības attīstībai Rietumlatgales reģionā

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программа сотрудничества Латвий и Швейцарий 2009-2012
Программа: Схема грантов "Фонд НГО"

Поиск проектовBce примеры хорошей практики

Projekta mērķi ir attīstīt sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto Rietumlatgales reģiona jauniešu motivāciju, prasmes un iespējas, kā arī sekmēt NVO un pilsoniskās sabiedrības attīstību, sabiedrības ieguldījuma veicināšanai, ilgtspējā uzlabojot bērnu un jauniešu sociālo vidi reģionā


Projekta mērķi ir attīstīt sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto Rietumlatgales reģiona jauniešu motivāciju, prasmes un iespējas, kā arī sekmēt NVO un pilsoniskās sabiedrības attīstību, sabiedrības ieguldījuma veicināšanai, ilgtspējā uzlabojot bērnu un jauniešu sociālo vidi reģionā.
Lai sasniegtu projektā izvirzītos mērķus tajā tiešā veidā tiks iesaistīti 50 dalībnieki no mērķa reģiona– sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautie jaunieši un jauniešu interešu pārstāvošās nevalstiskās organizācijas.
Projekta mērķu un uzdevumu sasniegšanai tiks īstenots atbilstošs pasākumu kopums, kas sevī ietver divu apmācību organizēšanu un konsultāciju nodrošināšanu projektā iesaistītajiem dalībniekiem, jauniešu radošuma un uzņēmības attīstību, informatīvu pasākumu kopumu (videomateriāla izveidi un demonstrēšanu, motivējoša kalendāra izveidi), kā arī projekta izvērtēšanu un darba grupas izveidi turpmākam ilgtspējīgam darbam pie sociālo riska grupu bērnu un jauniešu atbalsta reģionā.
Projekta rezultātā tiks paaugstināta mērķa grupas motivācija un sekmīga iekļaušanās sabiedriskajā dzīvē, veicināta sabiedrības informētība un sapratne attiecībā uz mērķa grupu reģionā, kā arī veikta reģiona NVO iesaistīšana attīstot ilgtspējīgu pilsoniskās sabiedrības ieguldījuma nodrošināšanu ekonomisko un sociālo atšķirību samazināšanā.

 Результаты проекта:

• Profesionāls sociālais darbinieks sniedza konsultācijas 192 stundu garumā:

  •  40 bērniem un jauniešiem (izbraukumos pa visu Latgali) par dažādām viņiem interesējošām tēmām un projektā pieejamajām aktivitātēm, veicinot jauniešu līdzdarbošanos un personības attīstību;
  •  10 NVO darbiniekiem par darbu projektā un sadarbību ar dažādu sociālo riska grupu bērniem un jauniešiem;

• Tika organizētas trīs dienu apmācības „Tava motivācija un attīstība" 40 mērķa grupas personām un 10 NVO darbiniekiem, lai veicinātu dalībnieku savstarpējo komunikāciju, attīstītu viņu izpratni par situāciju reģionā un aktīvas līdzdalības nepieciešamību. Pieredzējušu lektoru vadībā dalībnieki tika iesaistīti dažādās diskusijās, grupu darbos un lomu spēlēs, lai radītu brīvu gaisotni dažādu viedokļu izteikšanai un jauniešu problēmu risināšanai;
• Tika organizētas četru dienu radošas nodarbības (plenērs) foto mākslā, tēlotāja mākslā, floristikā un keramikas darbnīcas aktivitātēs, kurās iesaistījās visas mērķa grupas personas. Nodarbībās riska grupu jaunieši guva pozitīvas emocijas, sadraudzējās savā starpā, attīstīja viņu jaunrades prasmes un uzņēmību būt aktīviem un radošiem;
• Radošā plenēra rezultāti – interesantākie foto, floristikas, tēlotājmākslas un māla darbnīcu darbi – tika iekļauti ceļojošā darbu izstādē (eksponēta sešas reizes), kas raisījusi interesi gan par tās veidotājiem, gan par šo projektu un tajā risināmajiem jautājumiem;
• Tika izveidots inovatīvs, motivējošs kalendārs „Un ko darīsi Tu?" (1 000 eksemplāros) ar projektā iesaistīto bērnu un jauniešu plāniem 2012.gadam un izplatīts skolās, bibliotēkās, jauniešu centros u.c., lai motivētu būt aktīviem ne tikai projekta dalībniekus, bet arī to vienaudžus;
• Visai projekta mērķa grupai organizētas trīs dienu apmācības "Jauniešu darba perspektīvas", kurās jaunieši tika aktīvi iesaistīti apmācību procesā un guva zināšanas par nodarbinātības veidiem, darba iespējām un darba tiesiskajām attiecībām, bet NVO darbinieki - par sociālo riska grupu jauniešu nodarbinātības veicināšanu un atbalstu;
• Izveidota 30 minūšu filma par projektu un tā aktivitātēm, lai pievērstu sabiedrības uzmanību un kalpotu kā iedvesmas avots citu reģionu NVO līdzīgu projektu īstenošanai. Videofilma tika rādīta televīzijā, ir ievietota organizācijas mājaslapā un pavairota DVD formātā, kas nodoti projekta dalībniekiem un citu reģionu sabiedriskajām organizācijām;
• Veikts kosmētiskais remonts biedrības „Latgales vārti" darba telpās, padarot tās pievilcīgākas gan darbiniekiem, gan apmeklētajiem;
• Izveidota darba grupa turpmākam bērnu un jauniešu atbalstam reģionā.

Целевая группа: Bērni,Jaunieši
Правовой статус получателя: общество/учредительство
Регионы: Latgales reģions
предоставил финансирование: 15886.79 LVL / 22 604.87 EUR
Освоенное финансирование: 15871.35 LVL / 22 582.90 EUR
Номер проекта: 2010.CH04/mic-24
Исполнитель проекта: Biedrība "Latgales vārti"
Партнер: Biedrība "Audiovizuālā platforma"
Дата начала проекта: 01.12.2010.
Дата окончания проекта: 30.11.2011.
Место реализации: Latgales reģions, Līvānu novads, Līvāni
Контактная информация: Vecbaznīcas iela 14A, Līvāni, Līvānu novads,LV-5316
Tелефон: 29776486
Электронная почта:
www: http://www.latgalesvarti.lv