Latvijas - Šveices sadarbības programmas logo


„Caur nodarbinatību līdz neatkarīgai dzīvei” – atbalsta (atbalstīta darba) pasakumi grupu dzīvokļos dzīvojošajiem jauniešiem bāreņiem ar garīgas attīstības traucējumiem

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программа сотрудничества Латвий и Швейцарий 2009-2012
Программа: Схема грантов "Фонд НГО"

Поиск проектовBce примеры хорошей практики

Apakšprojekta mērķis ir samazināt bez vecāku gādības palikušo jauniešu bāreņu ar garīgās attīstības traucējumiem ekonomisko un sociālo atšķirtību, uzlabojot šo jauniešu  patstāvīgas dzīves prasmes, tai skaitā nodarbinātības jautājumos
Apakšmērķi:

  1. uzlabot bez vecāku gādības palikušo jauniešu ar garīgas attīstības traucējumiem patstāvīgas dzīves prasmes.
  2. veicināt mērķa grupas jauniešu integrāciju darba tirgū un sabiedrībā.
  3. veicināt mērķa grupas jauniešu motivāciju un pašnovērtējumu.
  4. uzlabot grupu dzīvokļu pakalpojumu bez vecāku gādības palikušajiem jauniešiem ar garīgas attīstības traucējumiem

Apakšprojekta mērķa grupa ir „Latvijas Samariešu apvienības” un Biedrības „Rīgas pilsētas ”Rūpju bērns” grupu dzīvokļu iemītnieki: jaunieši bāreņi ar invaliditāti (sakarā ar garīgas attīstības traucējumiem”. Pašlaik neviens no viņiem nestrādā un iztiek tikai no sociālajiem pabalstiem.
Projekta gaitā tiks  izveidotas trīs atbalsta grupas ar izglītojošajiem elementiem. Divu grupu nodarbībās būs iesaistīti grupu dzīvokļos dzīvojošie jaunieši (katrā grupā pa 8 jauniešiem). Trešās grupas nodarbību mērķis būs sagatavot atbalstītā darba asistentus, kuri palīdzēs jauniešiem attīstīt dažādas sociālās prasmes (galvenokārt, nodarbinātības jautājumos).  Izveidojot atbalsta grupas ar izglītojošiem elementiem  sociālā darba speciālistiem palīdzēs apgūt nepieciešamās zināšanas jautājumos, kas saistīti ar jauniešu nodarbinātību, lai tālāk sniegtu atbalstu jauniešiem ar garīgas attīstības traucējumiem darba meklēšanas procesā. Sniegt palīdzību problēmu risināšanas procesā, kas var rasties darba vietās
Apakšprojekta īstenošanas vieta – Rīga. Atbalsta grupas jauniešiem notiks „Samariešu apvienības” un biedrības „Rīgas pilsētas „Rūpju bērns”” grupu dzīvokļu telpās. Nodarbības ar sociālā darba speciālistiem notiks Rīgas Stradiņa Universitātes telpās.
Bez vecāku gādības palikušo jauniešu ar garīgas attīstības traucējumiem sociālo prasmju attīstīšana, tai skaitā darba jautājumos ar speciālistu palīdzību, ļaus šiem jauniešiem celt savu pašvērtējumu, pareizi piedāvāt sevi darba tirgū, orientēties darba likumā. Vienlaicīgi sagatavotas atbalsta personas darba jautājumos palīdzēs stiprināt sasniegtos rezultātus un noturēt sociālo prasmju attīstīšanu nepieciešamā līmenī, sniedzot individuālo atbalstu un vadot atbalsta grupas arī pēc projekta termiņa beigām. Sagaidāmais rezultāts – jauniešu nodarbinātība. Tas palīdzēs sasniegt grupu dzīvokļu mērķi – jauniešu atstumtības mazināšana un integrācija sabiedrībā.Результаты проекта:

• Izstrādāts pētījums, kura ietvaros izpētīta 30 jauniešu situācija saistībā ar viņu iekļaušanos darba tirgū. Pētījums kalpoja par pamatu atbalsta pakalpojuma izstrādei;
• Izveidotas divas jauniešu atbalsta grupas (kopumā konsultēti 30 jaunieši, grupu darbā nolēma iesaistīties 16 dalībnieki), kuri izgājuši 24 stundu apmācību programmu pirms iesaistīšanās atbalsta pakalpojuma realizācijā. Jauniešiem sniegtās arī individuālās psihologa konsultācijas (kopā 48 konsultāciju stundas);
• Atlasīti un apmācīti 8 darba asistenti, kuri izgājuši 48 stundu apmācību programmu pirms atbalsta pakalpojuma sniegšanas uzsākšanas;
• Piecu mēnešu periodā realizēts atbalsta pasākums, kura laikā katrs no asistentiem sadarbojās ar diviem jauniešiem, lai palīdzētu viņiem ar darba meklēšanu un citu, ar nodarbinātību saistītu jautājumu risināšanā. Pakalpojuma sniegšanas laikā darba asistentiem tika nodrošināta izglītojoša un atbalstoša supervīzija, kā arī iespēja konsultēties ar profesionāļiem sociālajā, juridiskajā, psiholoģiskajā, psihiatriskajā u.c. jomās;
• Projekta laikā biedrības „Rūpju bērns" grupu dzīvoklī „Šūpoles" tika izveidota fotoizstāde „Bolderājas skices";
• Noslēdzot projektu, pieci no 16 jauniešiem strādāja uzņēmumos, divi jaunieši iesaistīti Nodarbinātības valsts aģentūras organizētajā darba praktizēšanā ar stipendiju pašvaldībā, divi jaunieši strādāja kā brīvprātīgie un trīs jaunieši, atbilstoši savam spēju līmenim, apmeklēja Dienas centru. Lai gan divi jaunieši no sākotnējās grupas neiesaistījās savu nodarbinātības jautājumu risināšanā, sadarbību ar darba asistentiem izveidoja divi citi jaunieši, kas sākotnēji nebija iesaistīti projektā, bet projekta rezultātā iesaistījās darba tirgū. Nodarbinātība ir viens no būtiskākajiem veidiem kā veicināt jauniešu bāreņu ar garīgās attīstības traucējumeim atstumtības mazināšanos un integrāciju sabiedrībā.

Целевая группа: Bērni,Jaunieši
Правовой статус получателя: общество/учредительство
Регионы: Rīgas reģions,Rīga
предоставил финансирование: 9946.50 LVL / 14 152.59 EUR
Освоенное финансирование: 9 919,51 LVL LVL / 14 114.19 EUR
Номер проекта: 2010.CH04/mic-189
Исполнитель проекта: biedrība "Klīnisko sociālo darbinieku asociācija"
Партнер: biedrība "Rīgas pilsētas "Rūpju bērns"", biedrība "Latvijas Samariešu apvienība", struktūrvienība grupu dzīvoklis
Дата начала проекта: 01.01.2011.
Дата окончания проекта: 31.12.2011.
Место реализации: Rīga
Юридический адрес: Ziemeļu iela 5 - 5, Rīga, LV-1005
Tелефон: 29140451
Электронная почта: ,