Оценки программ

grantu shēmas "Starpkultūru dialoga attīstība 2010" izvērtējum