Latvijas - Šveices sadarbības programmas logo


Bērnu un jauniešu likumpārkāpēju individuālās prevencijas īstenošana dzīvesvietās

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программа сотрудничества Латвий и Швейцарий 2009-2012
Программа: Схема грантов "Фонд НГО"

Поиск проектов

Mērķi:

 1. Sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmas izveidošana pašvaldībās, kas ietver profilaktiskās lietas izveidi, preventīvo pasākumu un alternatīvu līdzekļu izmantošanas iespēju nodrošināšanu bērniem un jauniešiem, kas nonākuši policijas uzmanības lokā.
 2. Sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmas izveidošanā iesaistīt starpinstitūciju speciālistus, pašvaldības un NVO, lai novērstu celoņus, kas veicina nepilngadīgo likumpārkāpumu izdadarīšanu un sekmētu nepilngadīgo likumpārkāpēju resocializāciju.
 3. Sociālo atšķirību samazināšana un atbalsta aktivitāšu nodrošināšana, kas uzlabo dzīves kvalitāti bērniem un jauniešiem, kuri pakļauti sociālās atstumtības riskam, nonākot policijas uzraudzības redzeslokā.
 4. Ilgtermiņā stiprināt sabiedrības drošību valstī, samazinot bērnu un jauniešu noziedzību un nodrošinot, lai viņi kļūtu par atbildīgiem un pilnvērtīgiem sabiedrības locekļiem.

Mērķa grupa: policijas uzmanības lokā nonākušie bērni un jaunieši, bērni un jaunieši likumpārkāpēji, no ieslodzījuma vietām atbrīvotie bērni un jaunieši, kuri atgriežas savās dzīves vietās.
Īstenošanas vieta: Limbažu novads, Dobeles novads un Bauskas novads.
Galvenās aktivitātes:

 1. Problēmsituācijas izpēte konkrētajos novados, sadarbojoties ar Valsts Policijas Prevencijas pārvaldi un minēto novadu Valsts policijas iecirkņiem, vietējām pašvaldībām, NVO un starpinstitūciju speciālistiem.
 2. Sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmas vadlīniju un metodisko materiālu izveide.
 3. Mērķgrupas atlase nepilgadīgo dzīvesvietās Limbažu, Dobeles un Bauskas novados un pilotgrupu realizācija, kas ietver individuālas sociālās palīdzības un sociālās korekcijas programmas izveidošanu.
 4. Balstoties uz pilotgrupu sociālās korekcijas programmas izpildes rezultātiem un to analīzi, tiks izveidota sociālās palīdzības un sociālās korekcijas programmas ieteikumi, pēc kuriem vadoties sociālās palīdzības un sociālās korekcijas programmas varēs realizēt citās pašvaldībās un NVO.

Plānotie rezultāti:

 1. Apzināta situācija par sociālās palīdzības un sociālās korekcijas programmu esamību katram likumpārkāpējam un iesaistīto speciālistu darbs;
 2. Izveidota sociālās palīdzības un sociālās korekcijas ieteicamā programma, vadlīnijas un metodiskie materiāli, balstoties uz visu atbildīgo institūciju iesaistīšanu individuālās korekcijas programmas izveidē un realizācijā, pamatojoties uz Limbažu, Dobeles un Bauskas novadu nepilgadīgo noziedzības analīzi;
 3. Atlasīti pilotgrupu dalībnieki: policijas uzmanības lokā nonākušie bērni un jaunieši 24; klaiņojošie bērni 7; bērni un jaunieši, kas cieš no atkarībām 5;
 4. Iesaistīti starpinstitūciju atbildīgie speciālisti un nepilgadīgā ģimene atbilstoši izstrādātai individuālai sociālās korekcijas programmai;
 5. Balstoties uz Limbažu, Bauskas un Dobeles novadu pilotgrupu pieredzi, izveidota tipveida sociālās palīdzības un sociālās korekcijas programma, kuru varēs piemērot citu pašvaldību novadu likumpārkāpēju resocializācijai.Результаты проекта:

• Iegūto datu apkopošanas rezultātā konstatēti likumpārkāpumu izdarīšanas cēloņi, riski un veicinošie faktori;
• Izveidota uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programma, kura saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 58.pantu ir jāīsteno katrā pašvaldībā;
• Izveidots nepilngadīgo likumpārkāpēju profilaktiskās lietas dokumentācijas paraugs un metodiskais materiāls individuālo profilaktisko lietu iekārtošanai un starpinstitūciju komandas sadarbībai;
• Projekta ietvaros tika atlasīti 36 mērķa grupas bērni un jaunieši (no Balviem – 8, Limbažiem – 15 un Auces – 13), ar kuriem uzsāka darbu dažādi speciālisti (vairāk kā 30) – ģimenes ārsti, narkologi, bāriņtiesas, sociālā un probācijas dienesta pārstāvji. Katram projektā iesaistītajam bērnam un jaunietim tika izveidota individuāla uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programma ar mērķi ilgtermiņā attīstīt viņu dzīves prasmes un veicināt iekļaušanos sabiedrībā;
• Projekta ietvaros izveidotas starpinstitūciju speciālistu komandas katrā novadā – Balvu, Limbažu un Auces, kuras turpinās iesākto darbu ar bērniem un jauniešiem arī pēc projekta īstenošanas.

Целевая группа: Bērni,Jaunieši
Правовой статус получателя: общество/учредительство
Регионы: Rīgas reģions
предоставил финансирование: 21754.99 LVL / 30 954.56 EUR
Освоенное финансирование: 21 001,64 LVL LVL / 29 882.64 EUR
Номер проекта: 2010.CH04/mic-178
Исполнитель проекта: biedrība "Latvijas Pašvaldības mācību centrs"
Партнер: Valsts Policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Prevencijas pārvalde
Дата начала проекта: 01.01.2011.
Дата окончания проекта: 31.12.2011.
Место реализации: Limbažu novads, Dobeles novads, Balvu novads
Юридический адрес: Biķernieku iela 4, Rīga, LV-1039
Tелефон: 67551217
Факс: 67552252
Электронная почта:
www: http://www.lpmc.lv