Latvijas - Šveices sadarbības programmas logo


Bērns kā cietušais vai liecinieks kriminālprocesā

Kompaktais skats
Finansējuma avots: Latvijas un Šveices sadarbības programma 2009-2012
Programma: Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēma "NVO fonds"

Meklēt projektus

Apraksts

Vispārējais mērķis: veicināt izmeklēšanas un iztiesāšanas procesā iesaistīto institūciju saskaņotu rīcību bērna interešu nodrošināšanai situācijā, kad bērns iesaistīts kriminālprocesā kā cietušais vai liecinieks, lai tādējādi nodrošinātu šī bērnu interešu aizsardzību un nodrošinātu tā dzīves kvalitātes atjaunošanos.
Apakšprojekta mērķa grupa - vismaz 50 bērni, kas cietuši no vardarbības, un 6 apakšprojektā iesaistītās NVO. Īstenošanas vietas - Rīga, Talsi, Ventspils, Valmiera, Rugāju novads.
Galvenās aktivitātes: nepilngadīgo nopratināšanas vadlīniju un telpas standarta izveide, aprobācija un tipogrāfiska iespiešana, informatīvs noslēguma seminārs speciālistiem.
Galvenie rezultāti:

  • Izstrādātas nepilngadīgo nopratināšanas vadlīnijas un nopratināšanas telpas standarts, kas, iesaistot vismaz 50 bērnus, aprobētas vismaz 5 NVO Latvijā, un kas tipogrāfiski iespiesti tālākai izplatīšanai.
  • Noticis seminārs iesaistītajām institūcijām un to speciālistiem, pieejami izstrādātās vadlīnijas un standarti, kā rezultātā palielinājies gadījumu skaits, kad kriminālprocesā iesaistītie bērni tiek nopratināti izmantojot tehniskos palīglīdzekļus;
  • Samazinās gadījumu skaits, kad bērni tiek pakļauti riskam atkārtoti tikt iesaistītiem kriminālnoziegumos kā cietušie, samazinās bērnu viktimizācijas iespējas, sekundārā traumatizēšana, uzlabojas kriminālprocesos iesaistīto bērnu dzīves kvalitāte.Projekta rezultāti:

• Izstrādātas un aprobētas nepilngadīgo nopratināšanas vadlīnijas un nopratināšanas telpu standarts. Kā vadlīniju pielikums tika izstrādāts metodisks materiāls valsts un pašvaldību policijas darbiniekiem (policistu kartiņa), kas sniedz ieteikumus, kā rīkoties situācijās, kad ir aizdomas par notikušu vardarbību, kā pareizi strādāt notikuma vietā, kā sastādīt ziņojumu un kā rīkoties situācijā, kad jānopratina nepilngadīgs cietušais vai liecinieks;
• Izstrādātās vadlīnijas un standarts ir aprobēti 50 kriminālprocesos, kuros kā cietušie (45 gadījumos) vai liecinieki (5 gadījumos) ir bērni vecumā līdz 18 gadiem. Aprobācijas procesa laikā notikusi gan individuālā nopratināšanas gadījumu supervīzija, gan grupu supervīzija visu iesaistīto krīžu centru speciālistiem – kopā četras grupu supervīzijas;
• Esošie tehniskie palīglīdzekļi ir uzlaboti, papildināti un atjaunoti atbilstoši izstrādātajam nopratināšanas telpu standartam;
• Iespiesti un izplatīti 1000 nopratināšanas telpu standartu eksemplāri, 100 nopratināšanas vadlīniju eksemplāri un 1000 „policistu kartiņas". Izstrādātos materiālus elektroniski iespējams lejupielādēt krīžu centra „Dardedze" mājas lapā;
• Noorganizēta konference „Vardarbībā cietis bērns un kriminālprocess" (233 dalībnieki), kuras laikā institūcijām un speciālistiem, kas strādā ar kriminālprocesos iesaistītiem bērniem, tika prezentētas izstrādātās vadlīnijas un telpu standarts;
• Nodrošināts, ka speciālisti, kas iesaistīti kriminālprocesos, kur cietušais vai liecinieks ir nepilngadīgs bērns, izmanto vienotas un bērniem draudzīgas vadlīnijas un tehniskos palīglīdzekļus nopratināšanas procesos.

Detalizēta informācija

Mērķa grupa: Bērni,Jaunieši,Seniori
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Rīgas reģions
Piešķirtais finansējums: 21848.91 LVL / 31 088.20 EUR
Izlietotais finansējums: 21 848,91 LVL LVL / 31 088.20 EUR
Projekta numurs: 2010.CH04/mic-135
Projekta īstenotājs: nodibinājums "Centrs "Dardedze""
Sadarbības partneris: nodibinājums "Vidzemes reģionālais atbalsta centrs Dardedze", nodibinājums "Talsu novada krīžu centrs", nodibinājums "Latgales Reģionālais atbalsta centrs Rasas pērles", nodibinājums "Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem "Paspārne", Rīgas domes Labklājības departaments
Uzsākšanas datums: 01.12.2010.
Pabeigšanas datums: 30.11.2011.
Īstenošanas vieta: Rīgas reģions - Rīga, Kurzemes reģions – Talsi, Ventspils, Vidzemes reģions - Valmiera, Latgales reģions – Balvi, Rugāju novads
Juridiskā adrese: Cieceres iela 3, Rīga, LV-1002
Telefons: 67240042; 29489720
Fakss: 67281191
E-pasts:
WWW adrese: http://www.centrsdardedze.lv/lat/

Projektā sagatavotie materiāli

Projektā sagatavotie materiāli