Latvijas - Šveices sadarbības programmas logo


Esi vesels un aktīvs

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Latvijas un Šveices sadarbības programma 2009-2012
Programma: Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēma "NVO fonds"

Meklēt projektusVisi projektu piemēri

Projekta mērķis ir veicināt Lielvārdes novadā dzīvojošo bērnu un jauniešu aktīvāku iesaistīšanos neformālos izglītības pasākumos, lai iegūtu jaunas prasmes un iemaņas, kas veicinātu viņu līdzdarbību un palielinātu personīgo atbildību par savas dzīves kvalitātes uzlabošanu. Biedrības „L.A.I.” mērķa grupa ir bērni un jaunieši no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kuri bieži cieš no atkarībām, vardarbības un ir saskarsmes problēmas.
Biedrība „L.A.I.”, sadarbībā ar Lielvārdes novada sociālā dienesta Sociālo dienas aprūpes centru (turpmāk – Dienas centrs), ir izstrādājusi projektu „Esi vesels un aktīvs”.
Lielākā daļa aktivitātes un pakalpojumi Lielvārdē nav pieejami šai mērķa grupai, t.sk., Lēdmanes un Jumpravas pagasta dzīvojošiem, jo viņu ģimenes finansiālais vai sociālais stāvoklis to neatļauj. Līdz ar to netiek nodrošinātas nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu vajadzības un līdzvērtīga pieeja neformālās izglītības iespējām. Tāpēc mēs piedāvājam bezmaksas aktivitātes: radošās darbnīcas, galda spēļu apmācību un turnīrus, atbalsta grupas un seminārus par atkarībām un nevardarbīgu dzīvesveidu.
Projekta īstenošanas rezultātā Dienas centrā tiks nodrošināta patstāvīga nodarbību un atpūtas telpa. Regulāras plānotās aktivitātes un profesionāla pieeja sekmēs atbalsta sistēmas izveidi nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautiem bērniem un jauniešiem Lielvārdes novadā.
Projekts tiks īstenots 2011. gadā un tā kopējās izmaksas ir 11 850,68 LVLProjekta rezultāti:

• Radošo darbnīcu ietvaros noorganizētas 32 ēdiena pagatavošanas nodarbības, 32 apģērbu šūšanas un modelēšanas nodarbības un 16 rokdarbu nodarbības, kuru kopējais mērķgrupas apmeklētāju skaits bija 120 bērni un jaunieši;
• Notikusi projekta mērķa grupas un Lielvārdes Sociālā dienas centra kopīga pašdarināto aksesuāru un veidoto darbu izstāde un skate (200 fotogrāfijas, 40 pašdarinātie darbi);
• Notikušas divu veidu atbalsta grupu nodarbības: (1) bērniem un jauniešiem ar saskarsmes grūtībām un kas cieš no atkarībām, kurās piedalījās 50 dalībnieki, kā arī (2) izveidotas divas atbalsta grupas bērniem un jauniešiem, kas iestājas pret vardarbību un atkarībām – šīs nodarbības kopā apmeklēja 36 dalībnieki, un tās turpinās savu darbu arī pēc projekta noslēgšanās;
• Galda spēļu apmācības (36 nodarbības un četri turnīri), apmeklējuši 76 dalībnieki;
• Notikuši četri semināri par atkarībām un to negatīvo ietekmi, īpašu uzmanību pievēršot tēmai ,,Datoratkarības riski un to mazināšanas iespējas". Seminārus apmeklēja 56 bērni;
• Notikušas divu grupu apmācības par meditācijas praksi, kuras apmeklēja 19 dalībnieki;
• Projekts ir devis ieguldījumu noderīgu prasmju, iemaņu un zināšanu ieguvē mērķa grupai, kas ļauj sekmīgāk iekļauties mūsdienu sabiedrībā. Tāpat bērniem un jauniešiem, kas pakļauti nabadzībai un sociālās atstumtības riskam, nodrošināta līdzvērtīga pieeja neformālās izglītības iespējām visā Lielvārdes novadā.

Mērķa grupa: Bērni,Jaunieši
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Rīgas reģions
Piešķirtais finansējums: 21641.92 LVL / 30 793.68 EUR
Izlietotais finansējums: 10 267,12 LVL LVL / 14 608.80 EUR
Projekta numurs: 2010.CH04/mic-130
Projekta īstenotājs: biedrība "L.A.I."
Sadarbības partneris: Lielvārdes novada sociālā dienesta Sociālais dienas aprūpes centrs, nodibinājums "Kultūras un izglītības fonds "UPE""
Uzsākšanas datums: 01.01.2011.
Pabeigšanas datums: 31.12.2011.
Īstenošanas vieta: Lielvārde, Lielvārdes novads
Juridiskā adrese: m. „Jaunmāšēni”,Lielvārdes novads, Lēdmanes pagasts, LV-5011
Telefons: 28317732
E-pasts: