Latvijas - Šveices sadarbības programmas logo


Jaunjelgavas novada un Seces pagasta jauniešu atbalsta projekts

Kompaktais skats
Finansējuma avots: Latvijas un Šveices sadarbības programma 2009-2012
Programma: Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēma "NVO fonds"

Meklēt projektusVisi projektu piemēri

Apraksts

Mērķi:

  1. Veicināt Seces jauniešu saturīgu brīvā laika un prasmju apguves nodrošināšanu;
  2. Atbalstīt Jaunjelgavas novada jauniešu līderus un jaunatnes organizācijas;
  3. Pilnveidot sociālajā jomā strādājošo speciālistu zināšanas un prasmes darbam ar jauniešiem;
  4. Veicināt sadarbību projektā iesaistīto mērķa grupu, dažādu jomu speciālistu, organizāciju un pārvaldības līmeņu starpā.

Mērķa grupas – Jaunjelgavas novada un Seces pagasta jaunieši vecumā no 13-25 gadiem (kopumā 120 jaun.), Jaunjelgavas nov. speciālisti, kuri ikdienas darbā saskaras ar jauniešu problēmu risināšanu. Projekta īstenoš. vieta - Jaunjelgavas novads un Seces pagasts (Zemgales plān.reģions). Galvenās aktivitātes: Jaunjelgavas novada, Seces pagasta jauniešu brīvā laika un prasmju apguves īstenošana; jauniešu līderu apzināšana un apmācības; sociālās jomas speciālistu apmācība par metodēm darbā ar jauniešiem; projekta administrēšana, publicitāte. Plānotie rezultāti: Jaunjelgavas nov. un Seces pag. jaunieši (80) apguvuši dzīvei noderīgas prasmes, saturīgi pavadījuši brīvo laiku, stiprināta jauniešu loma un prasmes pozicionēt savas intereses, veicot Jaunjelgavas novada jauniešu līderu (20) apmācību; izveidots novada aktīvāko jauniešu sadarbības tīkls, projektu ideju banka, stiprināta sadarbība starp nozīmīgiem partneriem jauniešu iniciatīvu atbalstam (NVO, pašvaldība, jaunieši, speciālisti); pilnveidotas speciālistu, kuri ikdienas darbā saskaras ar jauniešiem (30), zināšanas par darba ar jauniešiem metodēm.Projekta rezultāti:

• Nodarbību rezultātā 100 jaunieši saturīgi pavadījuši laiku, apguvuši dzīvei noderīgas zināšanas un prasmes. Aktivitāšu noslēgumā sagatavota nodarbību laikā tapušo darbu izstāde, kas izrādīta Jaunjelgavas novada pagastos un Jaunjelgavas pilsētā;
• Projekta ietvaros apmācīti 22 jaunieši līderi, veicinot ciešāku jauniešu sadarbību un pieredzes apmaiņu, iesaistīšanos vietējai apkaimei aktuālu problēmu risināšanā;
• Apmācīti 35 sociālās jomas speciālisti par metodēm darbā ar bērniem un jauniešiem;
• Projekta noslēguma pasākumā piedalījušies 33 dalībnieki;
• Veicināta sadarbība starp projektā iesaistītajām mērķa grupām, paaudzēm, dažādu jomu speciālistiem, organizācijām un pašvaldību.

Detalizēta informācija

Mērķa grupa: Bērni,Jaunieši,Seniori
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Zemgales reģions
Piešķirtais finansējums: 22983.09 LVL / 32 701.99 EUR
Izlietotais finansējums: 22 983,09 LVL LVL / 32 701.99 EUR
Projekta numurs: 2010.CH04/mac-99
Projekta īstenotājs: biedrība "Greblis"
Sadarbības partneris: Jaunjelgavas novada Dome; biedrība "Sociālo inovāciju grupa"
Uzsākšanas datums: 17.01.2011.
Pabeigšanas datums: 16.10.2011.
Īstenošanas vieta: Jaunjelgavas novads un Seces pagasts (Zemgales plānošanas reģions)
Juridiskā adrese: „Pagastmāja”, Seces pagasts, Jaunjelgavas novads, Zemgales plānošanas reģions, LV-5124
Telefons: 29394062
Fakss: 65124849
E-pasts:

Projektā sagatavotie materiāli

Projektā sagatavotie materiāli