Sākums > Finansējuma avoti

Latvijas - Šveices sadarbības programmas logo


Kopienas centra izveide "Par bērniem draudzīgu Maskavas forštati"

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Latvijas un Šveices sadarbības programma 2009-2012
Programma: Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēma "NVO fonds"

Meklēt projektusVisi projektu piemēri

Projekta mērķis ir veicināt pilsoniskas sabiedrības attīstību vienā no nelabvēlīgākajām teritorijām (Rīgas pilsētas Maskavas forštatē) nacionālā mērogā un mazināt sociālās atšķirības, nodrošinot mazaizsargāto un nabadzīgo bērnu dzīves kvalitātes paaugstināšanu., vecinot bērnu individuālo prasmju un radošo spēju attīstību, nodrošinot sociāla atbalsta pakalpojumus reintegrācijas procesā, kā arī īstenojot inovatīvas aktivitātes un metodes bērnu sociālās atstumtības mazināšanā.
Projekta mērķa grupa ir 400 riska grupas bērni no trūcīgām ģimenēm, ar īpašām vajadzībām, nepilngadīgie likumpārkāpēji, vardarbībā cietušie, ar zemām pamatprasmēm un veido ļoti dažādu sociālo profilu.
Apakšprojekts tiek īstenots Rīgas pilsētas Maskavas forštatē, sadarbojoties trim organizācijām – biedrībai „Attīstības centrs ģimenei”, biedrībai „Bērnu un jauniešu uzticības tālrunis”, kā arī bērnu un jauniešu centram „Daugmale” un tiek realizēts maksimāli tuvu bērnu dzīves vietai.
Projekts paredz dažādu aktivitāšu kopas – gan sociālā un psiholoģiskā atbalsta sniegšanu ikdienā un mājas vizītes, radošās nodarbības, nometnes nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem, alternatīvo mākslu nodarbības, praktisko iemaņu un līderības skolu, kā arī citas aktivitātes.
Plānots, ka projekts ir viens no ilgtermiņa pasākumiem ceļā uz visas Maskavas forštates attīstību bērnu drošības un sociālas integrācijas veicināšanai. Plānots, ka ne tikai būtiski samazināsies noziedzības līmenis, bet vismaz 25% no bērniem aktīvi iesaistīsies sabiedriskajā darbībā un reintegrēsies izglītības sistēmā. Tāpat plānots atgūt inovatīvas metodes un sadarbībā ar Šveices kolēģiem efektīvi aprobēt tās Rīgā, nodrošinot arī to tālāku pārnesi uz Latvijas reģioniem. Kopumā plānots, ka vismaz puse no mērķa grupas pozitīvi novērtēs savu sociālo vajadzību apmierināšanu.Projekta rezultāti:

• Izveidota starpdisciplināra komanda (sociālie darbinieki, pedagogs, atbalsta grupas vadītājs), kas ikdienā darbojas bērnu centros, sniedzot individuālas konsultācijas bērniem un viņu vecākiem. Kopumā sniegts atbalsts 433 bērniem un jauniešiem;
• Nodrošinātas daudzveidīgas bezmaksas radošās aktivitātes bērnu individualitātes attīstībai un motivēšanai iesaistīties sabiedriskās aktivitātēs. Sešu dažādu radošo darbnīcu nodarbībās kopā piedalījušies 400 bērni, noorganizēta bērnu darbu izstāde. 92 bērni un jaunieši piedalījušies alternatīvās mākslas studijās;
• 73 bērni un jaunieši no 10 gadu vecuma piedalījušies līderības studijas nodarbībās, kur tie apguva komunikācijas, argumentācijas un diskusiju prasmes. Kolektīvajos pasākumos skolās piedalījās 212 personas;
• Praktisko iemaņu studijas nodarbībās, kurās attīstītas darba tirgū noderīgas prasmes, piedalījušies 60 jaunieši vecumā no 14 līdz 21 gadam;
• 30 jaunieši piedalījušies brāļu / māsu mentoringa programmā, kuras ietvaros pieaugušie ilgtermiņā katru nedēļu četras stundas velta vienam bērnam;
• Notikušas trīs desmit dienu dienas nometnes ar 100 bērnu un jauniešu – attiecīgo institūciju uzskaitē trīs gadus nepilngadīgo likumpārkāpēju – dalību;
• Divi profesionāļi veikuši mājas vizītes 60 ģimenēs, kurās ir uzlabojušies psiholoģiskie apstākļi;
• Projekts ir veicinājis Maskavas forštates jauniešu līdzdalību skolas un sabiedriskos procesos, veicināta viņu saskarsmes iemaņu attīstība. Tā ietvaros ir nodrošināta inovatīva pieeja augsta riska grupas bērnu socializācijai un reintegrācijai sabiedrībā.

Mērķa grupa: Bērni,Jaunieši
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Rīgas reģions,Rīga
Piešķirtais finansējums: 82800.00 LVL / 117 813.79 EUR
Izlietotais finansējums: 78 757,88 LVL LVL / 112 062.37 EUR
Projekta numurs: 2010.CH04/mac-88
Projekta īstenotājs: biedrība "Attīstības centrs ģimenei"
Sadarbības partneris: Biedrība "Bērnu un jauniešu uzticības tālrunis"; Valkas ģimnāzija; "Familles Solidaires"
Uzsākšanas datums: 01.01.2011.
Pabeigšanas datums: 30.06.2012.
Īstenošanas vieta: Rīgas pilsēta, Latvija, Lozannas pilsēta, Šveices Konfederācija
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 112a-10, Rīga, LV-1003
Telefons: 28306588
E-pasts: