Latvijas - Šveices sadarbības programmas logo


Iekļaujoša ģimene, bērnudārzs, skola un sabiedrība

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программа сотрудничества Латвий и Швейцарий 2009-2012
Программа: Схема грантов "Фонд НГО"

Поиск проектов

Apakšprojekta mērķis ir veicināt Bauskas novadā dzīvojošo sociālās atstumtības riskam pakļauto personu iekļaušanos sabiedrībā.
Mērķa grupa: 210  bērni, kas pakļauti sociālās atstumtības un nabadzības riskam un 40 seniori.
Galvenās aktivitātes:

 1. Starpprofesionāļu komandas izveide un darbs ar mērķa grupu iekļaujošas sabiedrības veicināšanai Bauskā.
 2. Iekļaujošās izglītības attīstība Bauskā.
 3. Projekta administrēšana.
 4. Informācijas un publicitātes pasākumi

Plānotie rezultāti:

 1. Izstrādātas, licencētas un aprobētas 6 speciālās izglītības programmas, kas tiek īstenotas Bauskas 2.vidusskolā pēc iekļaujošās izglītības principiem, un viena mazākumtautību pamatizglītības - bilingvālās izglītības programma.
 2. Bauskas 2.vidusskolas 1. un 2. klasē integrēti 8 bērni ar speciālām vajadzībām.
 3. Sagatavoti 20 pedagogi darbam ar bērniem un jauniešiem ar speciālām un īpašām vajadzībām, kas tiks iesaistīti iekļaujošās izglītības īstenošanā Bauskas 2.vidusskolā un Īslīces SOS pirmsskolas izglītības iestādē, kā arī 4 pedagogi bilingvālās izglītības īstenošanai.
 4. Izveidota starpprofesionāļu komanda.
 5. Starpprofesionāļu komandas atbalstu saņēmuši un sociālā atbalsta pasākumos iesaistīti 202 bērni un jaunieši, kas pakļauti sociālās atstumtības riskam
 6. Sociāli aktivizēti un atbalsta pasākumos iekļauti 40 seniori.Результаты проекта:

• Integrācijas izglītībā un sabiedrībā veicinošo pasākumu ietvaros notikušas sekojošas aktivitātes:

 •  „Mans palīgs pieredzējis skolotājs" – pedagogs-seniors sniedza individuālas konsultācijas bērniem ar mācīšanās problēmām (55 konsultācijas);
 •  grupu nodarbības bērnu emocionālās audzināšanas prasmju apguvei „BEA grupas" (trīs grupas, 36 nodarbības, vidēji 10 dalībnieki grupā);
 •  „Atbalsta – izglītojoša grupa senioriem" senioriem-vecvecākiem, kuri audzina mazbērnus (trīs grupas, 24 nodarbības, 30 dalībnieki);
 •  „PUS–pie–AUDZIS" nodarbības pusaudžiem ar uzvedības, mācību, integrācijas un atkarības problēmām (trīs grupas, 48 nodarbības, 31 dalībnieks);
 •  „Drošo rūķu skola" bērniem līdz 12 gadu vecumam (trīs grupas, 48 nodarbības, 36 dalībnieki);

• Sniegtas 2 367 individuālās speciālistu konsultācijas ar nolūku veicināt skolas apmeklēšanu un izpratni par dažādiem jautājumiem;
• Organizēti četri trīs dienu izbraukuma semināri „Skola ģimenei", kur neformālā vidē notika sociālo prasmju un saskarsmes iemaņu veicinošas nodarbības, sniegtas konsultācijas, vadītas radošās darbnīcas un sporta aktivitātes. Kopā semināros piedalījās 49 bērni un 37 jaunieši;
• Īstenoti 16 kultūras un 16 atpūtas pasākumi (katrā 20 līdz 25 dalībnieki) ar nolūku sniegt ģimeni stiprinošu atbalstu, piesaistot speciālistus un organizējot saistošas aktivitātes visai ģimenei;
• Izstrādātas un licencētas septiņas izglītības programmas un uzsākta to ieviešana – sešas speciālās izglītības programmas izglītojamajiem ar: (1) redzes traucējumiem, (2) dzirdes traucējumiem, (3) fiziskās attīstības traucējumiem, (4) valodas traucējumiem, (5) mācīšanās traucējumiem, (6) somatiskām saslimšanām un viena bilingvālās izglītības programma. Mācības uzsākuši 11 bērni – Bauskas 2. vsk. 1. un 2. klases audzēkņi. Programmu ieviešanai kopumā apmācīti 37 pedagogi;
• Piesaistīti divi pedagogi-seniori, kuri veica pedagoga-palīga pienākumus, kā arī speciālais pedagogs, kurš izvērtēja skolēnu mācīšanās grūtības un sniedza atbalstu to novēršanai iekļaujošās izglītības programmas ietvaros Bauskas 2. vsk. 1. un 2.klasē;
• Organizēti divi vienas dienas semināri vecākiem, kuros kopā piedalījās 20 personas. Papildus tika nodrošinātas četras konsultācijas, kurās dalībnieki saņēma rekomendācijas izglītības programmas veiksmīgai apguvei, bērna motivēšanai un atbalstam mācību procesā;
• 22 pedagogi un vecāki guva ieskatu par Šveices institūta pieredzi iekļaujošās izglītības ieviešanā, piedaloties trīs lekcijās;
• 16 pedagogiem nodrošinātas 19 supervīzijas - konsultatīvi semināri iekļaujoša izglītībā;
• Noorganizēti divi pieredzes apmaiņas braucieni uz divām skolām, kuros piedalījās 42 pedagogi un izglītības darbinieki, lai (1) vairāk uzzinātu par skolotāju profesionālās pilnveides un tālmācības programmām un apmeklētu bilingvālās izglītības un iekļaujošās izglītības centrus, un (2) aizgūtu pieredzi no skolas, kas ilgstoši veiksmīgi īsteno iekļaujošu izglītību;
• Tika izstrādāta projekta pieredzes rokasgrāmata 50 eksemplāros, kura apkopo projekta dalībnieku pieredzi un ieteikumus iekļaujošas izglītības procesa uzsākšanai un ieviešanai;
• Projekta noslēguma notika konference (54 dalībnieki – novada pašvaldības pārstāvji, sociālā dienesta pārstāvji, izglītības pārvaldes pārstāviji u.c. interesenti).

Целевая группа: Bērni,Jaunieši,Seniori
Правовой статус получателя: общество/учредительство
Регионы: Zemgales reģions
предоставил финансирование: 82785.65 LVL / 117 793.37 EUR
Освоенное финансирование: 82 323,34 LVL LVL / 117 135.56 EUR
Номер проекта: 2010.CH04/mac-71
Исполнитель проекта: biedrība "Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija"
Партнер: Bauskas novada dome, University of Teacher Education Central Switzerland (PHZ) Lucerne Institute for Scool and Diversity, biedrība "Izglītības Iniciatīvu centrs"
Дата начала проекта: 17.01.2011.
Дата окончания проекта: 16.07.2012.
Место реализации: Zemgales plānošanas reģions, Bauskas novads
Юридический адрес: Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV - 1012
Tелефон: 67378353; 63945365; 29467248
Факс: 67709620; 63945365
Электронная почта: ;
www: http://www.sosbernuciemati.lv