Sākums > Finansējuma avoti

Latvijas - Šveices sadarbības programmas logo


Brīvprātīgie bērnu situācijas uzlabošanai ģimenē

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Latvijas un Šveices sadarbības programma 2009-2012
Programma: Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēma "NVO fonds"

Meklēt projektusVisi projektu piemēri

Apakšprojekta vispārējais mērķis: balstoties uz brīvprātīgo darba pieredzi pasaulē, izveidot Latvijā brīvprātīgo darbības sistēmu, lai brīvprātīgie, sadarbojoties ar NVO un pašvaldībām, sniegtu atbalstu dažādu sociālās atstumtības un nabadzības riska grupu pirmsskolas vecuma bērniem ģimenēs, tādējādi uzlabojot gan brīvprātīgo, gan atbalstīto cilvēku dzīves kvalitāti un mazinot to sociālo atšķirtību.
Apakšprojekta mērķa grupa ir pirmsskolas vecuma bērni, kuri atrodas sociālo dienestu uzraudzībā, un to ģimenes, tostarp seniori, kā arī 5 NVO.
Apakšprojekta īstenošanas vietas: Rīga, Talsi, Valmiera, Ventspils.
Galvenās aktivitātes: brīvprātīgo apmācību programmas izstrādāšana, mentoru un brīvprātīgo piesaiste, atlase un apmācības, ģimeņu atlase, brīvprātīgo darbs ģimenēs un tā uzraudzība, projekta publicitāte, tostarp noslēguma seminārs.
Plānotie rezultāti:

  • izveidota brīvprātīgo piesaistīšanas, apmācības, uzraudzības un atbalstīšanas sistēma, kas paredzēta specifiski darbam ar pirmsskolas vecuma bērniem, kuri aug krīzes skartās ģimenēs, tostarp ģimenēs, kurās bērnus audzina seniori;
  • Piesaistīti un apmācīti vismaz 50 brīvprātīgie un nodrošināts atbalsts vismaz 100 bērniem un 20 senioriem;
  • Izveidots NVO sadarbības modelis ar pašvaldībām brīvprātīgo atbalsta programmas kontekstā un izveidota brīvprātīgo mentoru (supervizoru) programma, kuras ietvaros atlasīti un apmācīti vismaz 16 mentori;
  • Nodrošināta informācija par izveidoto brīvprātīgo programmu un tās pirmajiem darba rezultātiem plašākai sabiedrībai, NVO un pašvaldībām.Projekta rezultāti:

• Izstrādāta brīvprātīgo mentoru apmācību programmu, pēc kuras apmācīts 21 mentors. Darba līgumi noslēgti ar 16 labākajiem, kas nodrošināja brīvprātīgo atlasi un apmācības reģionos;
• Rīgā, Talsos, Ventspilī un Valmierā apmācīti 67 brīvprātīgie. Līgumi par brīvprātīgo darbu ģimenēs noslēgti ar 61 personu;
• Mentori, sadarbībā ar Rīgas, Talsu, Valmieras un Ventspils pašvaldību sociālajiem dienestiem un citām organizācijām, projektā ir iesaistījuši trūcīgās, maznodrošinātās u.c. sociālo dienestu redzeslokā esošās ģimenes (kopsummā 67), kurās aug bērni, t.sk. arī pirmsskolas vecuma bērni, kā arī ģimenes, kur par bērnu audzināšanu ir atbildīgi seniori. Kopumā dažāda veida atbalstu projekta ietvaros saņēma 179 bērni (t.sk. 124 pirmsskolas vecuma bērni) no Rīgas, Talsiem, Valmieras, Ventspils un teritorijas ap šīm pilsētām (Roja, Ikšķile, u.c.);
• Mentori un brīvprātīgie sava darba laikā ir piedalījušies supervīzijās (kopumā notikušas 39 tikšanās), kur apspriestas radušās problēmas, meklēti risinājumi un apspriesti citi jautājumi;
• Projekta ietvaros izstrādātie materiāli (brīvprātīgo apmācību programma un interaktīvais materiāls (darba lapas)) pieejami elektroniski centra „Dardedze" mājas lapā www.centrsdardze.lv;
• Brīvprātīgo apmācību programma izdota 500 eksemplāros;
• Noorganizēta projekta noslēguma konference (171 dalībnieks), kuras ietvaros plašāka sabiedrība tika iepazīstināta ar izstrādāto brīvprātīgo atbalsta sistēmu, projekta rezultātiem un izstrādātajiem materiāliem;
• Bērni un jaunieši, kā arī seniori, kuri atrodas sociālo dienestu uzraudzībā, saņēmuši atbalstu, un tādējādi uzlabojusies šo ģimeņu situācija. Brīvprātīgie guvuši pieredzi brīvprātīgā darba veikšanā, tādējādi stiprinot Latvijas pilsonisko sabiedrību.

Mērķa grupa: Bērni,Jaunieši,Seniori
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Rīgas reģions
Piešķirtais finansējums: 82799.95 LVL / 117 813.71 EUR
Izlietotais finansējums: 82 799,95 LVL LVL / 117 813.71 EUR
Projekta numurs: 2010.CH04/mac-70
Projekta īstenotājs: nodibinājums "Centrs "Dardedze""
Sadarbības partneris: nodibinājums "Vidzemes reģionālais atbalsta centrs "Dardedze"", nodibinājums "Talsu novada krīžu centrs", Rīgas domes Labklājības departaments, biedrība "Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem "Paspārne""
Uzsākšanas datums: 01.12.2010.
Pabeigšanas datums: 31.05.2012.
Īstenošanas vieta: Rīgas reģions - Rīga, Kurzemes reģions - Talsi, Vidzemes reģions - Valmiera
Juridiskā adrese: Cieceres iela 3, Rīga, LV-1002
Telefons: 29489720
Fakss: 67281191
E-pasts:
WWW adrese: http://www.centrsdardedze.lv/lat/