Начало > Источники финансирования

Latvijas - Šveices sadarbības programmas logo


Skola un sabiedrība čigānu bērnu iekļaušanai

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программа сотрудничества Латвий и Швейцарий 2009-2012
Программа: Схема грантов "Фонд НГО"

Поиск проектовBce примеры хорошей практики

Šī projekta mērķis ir sekmēt čigānu (romu) bērnu iekļaušanu un integrāciju vispārējās izglītības sistēmā un viņu ģimeņu, īpaši čigānu senioru, integrāciju sabiedrībā, veicinot sadarbību un starpkultūru dialogu sociālo atšķirību samazināšanai.
Projekta mērķa grupa ir viena no Latvijā visvairāk diskriminētajām etniskajām grupām - čigānu bērni un čigānu seniori.
Projekta aktivitātes ir virzītas uz iekļaujošas atbalsta sistēmas izveidi čigānu bērniem, jauniešiem un senioriem: sabiedriskās diskusijas, pieaugušo izglītības semināri, radošās darbnīcas, multikulturālu klašu iekārtošana, skolotāja palīga- čigāna darbs, čigānu vecāku un senioru atbalsts centru izveide, ceļojošā izstāde, konsultācijas, sadarbības tīkla pašvaldība-NVO-mācību iestāde izveidošana, u.c.
Projektā plānotie galvenie rezultāti ir: veicināta čigānu bērnu iekļaušana izglītības sistēmā un čigānu vecāku un senioru integrācija sabiedrībā, apmācīti pedagogi un pašvaldību darbinieki, izveidotas vietējās iniciatīvas grupas, informēta sabiedrība, veicināta NVO un pašvaldību sektoru sadarbība, mazināti negatīvie stereotipi pret čigāniem, paaugstināts čigānu pašnovērtējums un rosināta viņu pilsoniskā aktivitāte.
Projekta ģeogrāfiskā teritorija - 4 pilsētas un 1 novads, kurās dzīvo čigānu etniskā kopiena (vidējais čigānu īpatsvars šajās pilsētās- 2 %).
Projekta nepieciešamību pamato ES un Latvijas dokumenti par vienlīdzīgas un kvalitatīvas izglītības pieejamību, tolerantu sabiedrību, pilsonisku līdzdalību un cilvēktiesībām; projekta ietvaros tās tiek kombinētas ar konkrētiem pasākumiem, kā šīs idejas praktiski realizēt un popularizēt arī tālāk par projektu norises laiku un vietām.Результаты проекта:

• Izstrādāts 48 stundu tālākizglītības kurss profesionāļu kapacitātes celšanai ar nolūku risināt čigānu bērnu sociālās atstumtības problēmas. Novadīti trīs vienas dienas semināri (nr.1, 53 dalībnieki), trīs divu dienu semināri, (nr.2, 53 dalībnieki), trīs trīs dienu semināri (nr.4, 60 dalībnieki) un vienas četru dienu apmācības (nr.3, 30 dalībnieki);
• Piecos divu dienu praktikumos kopā apmācīti 66 potenciālie skolotāju palīgi – čigāni darbam izglītības iestādēs, kuru loma ir palīdzēt pacelt čigānu skolēnu akadēmiskās zināšanas tādā līmenī, lai viņi varētu izpildīt valsts mācību programmas prasības. Par praktisko darbu noslēgtas vienošanās ar piecām skolām (Valdemārpils vsk., Jelgavas 4. pamatskola, Jūrmalas pilsētas Mežmalas vsk., Jēkabpils 2. vsk. un Valmieras PII ,,Buratino") un pieciem skolotāju palīgiem – čigāniem;
• Iekārtotas trīs bērncentrētas multikulturālās klases, kurās mācības noris, izmantojot starptautisko ,,Soli pa solim" metodoloģiju darbā ar 5-7 gadus veciem bērniem, kas paredz netradicionālu klases iekārtojumu un papildus uzmanības koncentrēšanu uz citu tautību bērnu iekļaušanu;
• Iekārtoti trīs čigānu vecāku un senioru atbalsta centri (pie skolām), kuros čigānu kopienas pārstāvjiem ir biežāk iespējams tikties ar pedagogiem, kā arī tiek organizētas aktivitātes ar nolūku veicināt paaudžu sadarbību. Centros notikušas deviņas tikšanās – konsultācijas (kopā 75 dalībnieki) par dažādiem jautājumiem, izveidotas trīs vietējās iniciatīvas grupas;
• Notikušas piecas jauniešu un senioru radošās darbnīcas, kurās piedalījušies 76 dalībnieki. Izveidota un piecās pilsētās eksponēta ceļojošā izstāde „Skola un sabiedrība čigānu bērnu iekļaušanai: redzēt bērnu, nevis tautību";
• Izdotas piecas bērnu grāmatas latviešu - čigānu valodās: „Birikas māja", „Apelsīni visiem", „Iesim strādāt", „Lelles deguns" un „Jauna māja";
• Novadītas piecas sabiedriskās diskusijas (kopā 120 dalībnieki) par čigānu kopienas problēmām Latvijā, diskusiju laikā izzinātas konkrētās vietējās vajadzības čigānu integrācijā un analizēti iespējamie risinājumi;
• Realizēti trīs radio raidījumi par aktuālām tēmām saistībā ar projektu (Latvijas Radio 1, Radio 1 Jēkabpils un Kurzemes Radio).

Целевая группа: Bērni,Jaunieši
Правовой статус получателя: общество/учредительство
Регионы: Visa Latvija
предоставил финансирование: 81426.42 LVL / 115 859.36 EUR
Освоенное финансирование: 78 794,98 LVL LVL / 112 115.16 EUR
Номер проекта: 2010.CH04/mac-41
Исполнитель проекта: biedrība "Izglītības iniciatīvu centrs"
Партнер: Jūrmalas pilsētas dome; Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas izglītības pārvalde"; Talsu novada izglītības pārvalde
Дата начала проекта: 01.01.2011.
Дата окончания проекта: 30.06.2012.
Место реализации: Jūrmalas pilsēta, Jelgavas pilsēta, Talsu novads, Valmieras pilsēta, Jēkabpils pilsēta
Юридический адрес: Rīgas iela 216 b, Jēkabpils pilsēta, LV-5202
Tелефон: 65235635; 26306704
Факс: 65235635
Электронная почта:
www: http://www.iic.lv