Latvijas - Šveices sadarbības programmas logo


3D: Domā! Dari! Dzīvo!

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Latvijas un Šveices sadarbības programma 2009-2012
Programma: Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēma "NVO fonds"

Meklēt projektusVisi projektu piemēri

Vispārējais mērķis: veicināt sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu dzīves prasmju apguvi reproduktīvās veselības un tiesību jomā.
Tiešie mērķi:

  • Iepazīt, izvērtēt un ieviest atbilstošu Šveices pieredzi darbā ar jauniešiem no sociālās atstumtības riska grupām, vecinot viņu reproduktīvo veselību.
  • Izglītot Latvijas internātskolu, vakarskolu un citu izglītības iestāžu audzēkņus (13-20 gadi) par seksualitātes, reproduktīvās veselības un tiesību jautājumiem, tādējādi mazinot riskantas un bezatbildīgas rīcības ietekmi uz šo bērnu un jauniešu veselību.
  • Izglītot Latvijas internātskolu, vakarskolu un citu izglītības iestāžu pedagogus un sociālos darbiniekus par seksualitātes, reproduktīvās veselības un tiesību jautājumiem, lai nodrošinātu ilglaicīgu un sistēmisku pieeju sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu vajadzību risināšanai.
  • Iesaistīt sociālās attīstības riskam pakļautos bērnus un jauniešus nevalstisko organizāciju īstenotajos veselības veicināšanas pasākumos saviem vienaudžiem, tādējādi attīstot viņu pilsoniskās līdzdalības prasmes, attīstot pozitīvu pašnovērtējumu un, vienlaikus, piedāvājot lietderīgu brīvā laika pavadīšanu.
  • Mazināt sabiedrības negatīvos stereotipus par sociālās atstumtības riskam pakļautajiem jauniešiem.

Projekta mērķa grupa ir:

  • 1530 bērni un jaunieši, kuriem ir problēmas ar pamatizglītības vai vidējās izglītības iegūšanu, kā arī bērni un jaunieši, kuri nav ieguvuši pamatizglītību vai vidējo izglītību vai ieguvuši to bez apliecības vai atestāta;
  • 1000 bērni bāreņi, bez vecāku gādības palikušie bērni un jaunieši pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās;
  • 1 biedrība, kuras mērķa grupa ir bērni un jaunieši

Projekta laikā tiks tiešā veidā iesaistīti 80 pedagogi, kas ikdienā strādā ar sociālās atstumtības riska grupu bērniem, kā arī izveidoti kontakti un uzsākta sadarbība ar internātskolu apkārtnē strādājošām nevalstiskajām organizācijām.
Īstenošanas vieta: Cēsis, Rīga, citur Latvijā.
Galvenās aktivitātes: Šveices pieredzes iepazīšana un iekļaušana Latvijā īstenotās programmās, vienaudžu izglītotāju apmācība, skolu pedagogu apmācība, bērnu un jauniešu ierosinātās un vadītās aktivitātes saviem vienaudžiem, reproduktīvās veselības veicināšanas nodarbības Latvijas internātskolās, projekta vadība un publicitātes nodrošināšana.Projekta rezultāti:

• 12 Latvijas partneru darbinieki divu dienu semināra laikā iepazinušies ar Šveices kolēģu pieredzi, kas izmantota vienaudžu izglītotāju un pedagogu apmācību programmu izstrādē, uzskates līdzekļu iegādē un izstrādē;
• Izveidotas divas vienaudžu izglītotāju grupas (kopā 30 personas), kas izgājušas sešu dienu apmācību programmu pēc iepriekš izstrādātas programmas. Sertifikācijas eksāmens ietvēra 30 minūšu nodarbības sagatavošanu un novadīšanu vienaudžiem;
• Rīgā un Cēsīs izveidotas divas jauniešu-aktīvistu darba grupas, kas organizē apmācības un pasākumus ar vienaudžu izglītotāju iesaistīšanos. Projekta laikā abas grupas ar dažādām aktivitātēm sasniegušas 1 935 jauniešus;
• 20 jaunieši apguvuši projektu sagatavošanas un ieviešanas pamatus;
• Izstrādāta un LR Izglītības un zinātnes ministrijā apstiprināta 36 stundu pedagogu tālākizglītības programma, pēc kuras apmācīti 103 internātskolu, vakarskolu un citu izglītības iestāžu pedagogi un darbinieki (piecas grupas, četru dienu kurss), kuri strādā ar mērķa grupām Rīgā, Cēsīs un citās Latvijas pilsētās;
• Projekta ietvaros pedagogi novadījuši vairāk kā 60 nodarbības, sasniedzot 1 237 jauniešus un 40 vecākus. Šādas nodarbības veicina jauniešu un vecāku izpratni par reproduktīvo veselību un mazina riskantas un bezatbildīgas rīcības iestāšanos, kā arī uzlabo bērnu un jauniešu veselību;
• „Papardes zieda" speciālistu komanda ir novadījusi 93 nodarbības, kurās piedalījušies 1 202 bērni un jaunieši;
• 20 000 eksemplāros izdots un izplatīts izglītojošais buklets „TU esi TU" par dažādām jauniešiem aktuālām tēmām saistītām ar seksualitāti un reproduktīvo veselību.

Mērķa grupa: Bērni,Jaunieši
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Rīgas reģions
Piešķirtais finansējums: 72838.48 LVL / 103 639.82 EUR
Izlietotais finansējums: 72 253,77 LVL LVL / 102 807.85 EUR
Projekta numurs: 2010.CH04/mac-20
Projekta īstenotājs: biedrība "Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācija "Papardes zieds""
Sadarbības partneris: biedrība "PLANeS, Swiss Foundation for Sexual and Reproductive Health"; Cēsu Bērnu un jauniešu centrs
Uzsākšanas datums: 01.05.2011.
Pabeigšanas datums: 31.10.2012.
Īstenošanas vieta: Cēsis, Rīga, dažādas Latvijas vietas
Juridiskā adrese: Grēcinieku iela 34, Rīga, LV-1050
Telefons: 67212700
Fakss: 67226787
E-pasts:
WWW adrese: http://www.papardeszieds.lv/