Latvijas - Šveices sadarbības programmas logo


Veselīgs un aktīvs dzīvesveids jauniešu un senioru dzīves kvalitātes uzlabošanai un sociālās integrācijas veicināšanai "Jaunais Zelts"

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программа сотрудничества Латвий и Швейцарий 2009-2012
Программа: Схема грантов "Фонд НГО"

Поиск проектов

Latvijas Nacionālais attīstības plāns (NAP) 2007.-2013.gadam cilvēka dzīves kvalitātes pieaugumu nosauc par valsts izaugsmes mērķi. Galvenais resurss ir iedzīvotāju zināšanas un gudrība, to prasmīga un mērķtiecīga izmantošana, bet priekšnosacījumi ir: vesels cilvēks ilgtspējīgā sabiedrībā; droša, pilsoniska un saliedēta sabiedrība; moderna infrastruktūra un pakalpojumi; sakopta dzīves telpa. Valstī jāīsteno veselīga dzīvesveida popularizēšana iedzīvotāju vidū, t.sk. jāveic pasākumi fizisko aktivitāšu veicināšanā, jāaktualizē veselīga uztura ieteikumi dažādām sabiedrības grupām u.c.
Apakšprojekta mērķis ir veicināt sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu un senioru grupu veselīgu un aktīvu dzīvesveidu un uzlabot vispārējo dzīves kvalitāti un mazināt sociālo atstumtību. Tas tiks sasniegts paaugstinot viņu zināšanas un uzlabojot prasmes un iemaņas. Apakšprojektā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes: izpētītas iespējas dažādām sociāli neaizsargātām iedzīvotāju grupām apmierināt savas vajadzības pēc zināšanām, prasmēm un iemaņām par veselību un veselīgu un aktīvu dzīvesveidu; pārņemts un aprobēts Latvijas apstākļiem Lielbritānijā veiksmīgi ieviests modelis dažādu grupu sadarbībai veselības, sociālās integrācijas un dzīves kvalitātes uzlabošanā; izstrādāti ieteikumi pašvaldībām un sakopts vai izveidots no jauna veselības veicināšanas vai sporta objekts pašvaldībā.
Apakšprojekta mērķa grupa ir 30 jaunieši no ģimenēm, kurām ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss, 30 bāreņi, bez vecāku gādības palikušie jaunieši pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās,  60 jaunie vecāki (līdz 25 gadiem) un 60 seniori. Vēl vismaz 60 jaunieši, jaunie vecāki un seniori no apdzīvotām vietām ārpus Rīgas piedalīsies sporta svētkos un veselības veicināšanas vai sporta objekta sakopšanas pasākumos. Mērķa grupas piesaiste notiks izmantojot pašvaldības, sadarbības partneru sociālos tīklus un sadarbojoties ar medijiem un dažādām mērķa grupām pietuvinātām struktūrām un organizācijām.
Apakšprojektā iegūtās zināšanas un prasmes jau pašas par sevi nodrošina rezultātu ilgtspēju katra dalībnieka un viņa sociālā tīkla līmenī. Pētījuma dokuments un rekomendācijas nodrošinās rezultātu ilgtspēju politikas un stratēģijas un aktivitāšu līmenī pašvaldībās. Izveidotais portāls www.sveiksunvesels.lv nodrošinās informācijas apriti arī pēc apakšprojekta beigām, kā arī turpinās darboties kā iniciatīvu platforma.
Apakšprojekta ilgums ir 18 mēneši un tas aptver visu Latviju.Результаты проекта:

• Veikts pētījums par veselības un aktīva dzīvesveida īstenošanas iespējām un pieprasījumu dažāda vecuma sociālās atstumtības riskam pakļautām grupām. Pētījuma ietvaros aptaujāti 405 pašvaldību, nevalstiskā un privātā sektora pārstāvji, noorganizētas sešas fokusa grupas ar mērķa grupas pārstāvjiem (kopā 45 dalībnieki), lai noskaidrotu viņu pieprasījumu. Pētījuma dokuments pavairots 30 eksemplāros un elektroniski izplatīts 405 adresātiem;
• Sagatavots un realizēts sešu mēnešu pilotprojekts, kura ietvaros 62 mērķa grupas dalībnieki piedalījušies apmācību cikla par veselīgu dzīvesveidu 24 nodarbībās, kā arī apmeklējuši 3045 veselības un sporta nodarbības;
• Motivācijas programmas ietvaros realizētas sešas tikšanās ar viedokļu līderiem, īstenots divu dienu motivācijas un sociālās integrācijas seminārs, notikušas vienas dienas sporta spēles (55 pilotprojekta dalībniekiem un 57 viņu draugiem un ģimenes locekļiem), īstenota talka (ar 52 pilotprojekta dalībniekiem un 77 viņu ģimenes locekļiem);
• Izstrādātas rekomendācijas par teorētisko un praktisko veselību veicinošo aktivitāšu tālāku attīstību. Dokuments izplatīts elektroniski pašvaldībām, NVO un uzņēmējiem (aptuveni 200 saņēmējiem).

Целевая группа: Bērni,Jaunieši,Seniori
Правовой статус получателя: общество/учредительство
Регионы: Rīgas reģions
предоставил финансирование: 81903.29 LVL / 116 537.88 EUR
Освоенное финансирование: 80 763,30 LVL / 114 915.82 EUR
Номер проекта: 2010.CH04/mac-128
Исполнитель проекта: biedrība "Latvijas Pilsoniskās sabiedrības atbalsta centrs (LAPSAC)"
Партнер: biedrība "Jaunā sieviešu basketbola līga", biedrība "TTT Dāmu klubs"
Дата начала проекта: 01.01.2011.
Дата окончания проекта: 30.06.2012.
Место реализации: Rīga, visa Kurzeme, visa Vidzeme, visa Latgale, visa Zemgale, Cēsu rajona Līgatnes pagasts
Юридический адрес: Šarlotes iela 1a, Rīga, LV-1001
Tелефон: 67375238
Факс: 67375238
Электронная почта: ;
www: http://www.lapsac.eu