eea_sif_logo


Slāvu biedrības "Uzori" kapacitātes stiprināšana, sapratnei un sadarbībai

Extended view
Source of Funding: EEA Financial Mechanism 2004-2009
Program: Grant scheme "Strengthening civil society and promotion of the integration of society"

Search projectsAll project stories
Projekta mērķis ir stiprināt slāvu biedrības „Uzori” kapacitāti, kā arī veicināt sapratni un sadarbību starp dažādu tautību un paaudžu pārstāvjiem Līvānu novadā. Lai sasniegtu mērķi, projektā paredzēts:
- īstenot ikmēneša diskusijas un apmācības;
- organizēt dažādus informatīvos pasākumus;
- sagatavot un izdot informatīvos materiālus par slāvu biedrību “Uzori”;
- sagatavot reprezentatīvos materiālus ar biedrības logo;
- īstenot dažādus publicitātes pasākumus.

Project results: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- Noorganizētas vairākas apmācības: „NVO darbības nodrošināšana un attīstības pamatprincipi”, „Datorapmācības pamati", „UZORI” stratēģijas izstrāde” un „Projektu sagatavošanas un ieviešanas pamatprincipi” (katra 40 st., 20 dalībnieki);
- Noorganizētas 9 apaļā galda diskusijas/semināri par integrācijas procesiem mazākumtautību pārstāvju vidē (vidēji 20 dalībnieki);
- Noorganizēti 2 informatīvi pasākumi - Atvērto durvju diena un NVO mazākumtautību diena.
- Izstrādāti biedrības reprezentatīvie materiāli ar biedrības logo (1000 bukleti, 1200 pildspalvas);
- Uzņemti 6 jauni biedri;
- Izstrādāti dažādi iekšējie dokumenti: stratēģija, darbības plāns un aktivitāšu plāns 1 gadam u.c.;
- Izstrādāts un iesniegts projekts Nīderlandes fonda KNHM mazo grantu projektu programmā (saņemts finansējums);
- Veikti publicitātes pasākumi (7 publikācijas par projekta gaitu, pasākumiem un sasniegtajiem rezultātiem laikrakstos „Novadnieks”, „Latgales laiks” un „Diena”, informācija ievietota Līvānu novada domes mājas lapā www.livani.lv.).
Priority: 3.3. Sabiedrības integrācija,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Target group: Ethnic minorities
Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Region: Latgale Region
Grant awarded: 22222.22 LVL / 31 619.37 EUR
Grant spent: 19726.42 LVL / 28 068.17 EUR
Project number: 2009.LV0061/1-13/05
Project Promoter: UZORI
Start date of project: 01.10.2009.
Project finish date: 30.06.2010.
www: http://n/a
Status: Pabeigts