eea_sif_logo


Liepas un Matīšu pamatskolas sadarbība etnisko kultūru izzināšanā

Extended view
Source of Funding: EEA Financial Mechanism 2004-2009
Program: Grant scheme "Strengthening civil society and promotion of the integration of society"

Search projects
Projekta mērķis ir veicināt Liepas un Matīšu pamatskolu mazākumtautību skolēnu sadarbību savas etniskās kultūras izzināšanā un saglabāšanā. Lai sasniegtu mērķi, projekts paredz:
- atlasīt projekta dalībniekus;
- organizēt skolēnu pētniecisko darbu izstrādi;
- organizēt latviešu un mazākumtautības kultūras skolēnu zinātnisko konferenci un ekskursiju;
- organizēt starpkultūru festivālu;
- sagatavot un izdot informatīvo bukletu par projekta norisi;
- veidot ilustratīvo foto un video materiālu par projekta norisi, video popularizēšana.

Project results: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- Noorganizētas 2 zinātniskās konferences par etnisko kultūru (179 dalībnieki), kuru ietvaros izstrādāti 78 pētnieciskie darbi, no kuriem 75 prezentēti. Kopā pētniecisko darbu izstrādē iesaistīti 78 mazākumtautību skolēni (Liepas pamatskola -52, Matīšu pamatskola - 26). Pētnieciskie darbi nodoti Liepas un Matīšu skolas bibliotēkās, darbu fragmenti publicēti mājas lapā;
- Noorganizēts 3 dienu starpkultūru festivāls (142 dalībnieki); ekskursija uz Veidenbauma muzeju, Lēdurgas dendroloģisko parku, lauku saimniecību „Krūmiņi” (44 dalībnieki);
- Izgatavots projektam veltīts buklets 600 eks., izveidota videofilma (1h 50 min.) un 2 gadagrāmatas, Liepas pamatskolas telpās atklāta ilustratīva fotoizstāde par projekta aktivitātēm;
- Veikti publicitātes pasākumi (reģionālajā un vietējā presē bijušas 12 publikācijas).
Priority: 3.3. Sabiedrības integrācija,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Target group: Other,Children,Young people,Ethnic minorities
Legal status of Project Promoter: Pašvaldību izglītības iestāde
Region: Vidzeme Region
Grant awarded: 14300.26 LVL / 20 347.44 EUR
Grant spent: 12868.94 LVL / 18 310.85 EUR
Project number: 2009.LV0061/3-4/26
Project Promoter: Liepas pamatskola
Partner(s): Matīšu pamatskola
Start date of project: 01.12.2009.
Project finish date: 31.05.2010.
www: http://n/a
Status: Pabeigts