esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


1.atlase

Source of Funding: European Social Fund 2007-2013
Program: ESF 1.5.2.2.2. sub-measure "Administrative Capacity Building of NGOs"
Search projects
Date of issue: 18.12.2009.
Date of submission: 04.03.2010. 17:00
Funding: 781084.00

Darbības programma "Cilvēkresursi un nodarbinātība" 1.5.2.2.2. apakšaktivitāte "Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana"

Pirmā atklātā projektu iesniegumu atlase

2009.gada 18.decembrī Sabiedrības integrācijas fonds izsludināja atklātu projektu iesniegumu atlasi darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" apakšaktivitātē "Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana", kas tiek finansētas ar Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts finansiālu atbalstu.

Apakšaktivitātes 1.5.2.2.2. "Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana" mērķis ir panākt aktīvu un kvalitatīvu nevalstiskā sektora līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā un publisko pakalpojumu sniegšanā, kā arī Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā.

Projektus var iesniegt biedrības un nodibinājumi. Šajā Projektu iesniegumu atlasē pieejamais finansējums ir 491 963 LVL. Vienam projektam pieejamais finansējums ir no 1 000 LVL līdz 25 000 LVL.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš: 2010.gada 4.marts.

Informatīvie semināri par projektu iesniegumu atlasi: 2010.gada 12.janvārī Jelgavā, 14.janvārī Smiltenē, 15.janvārī Rēzeknē, 19.janvārī Liepājā un 20.janvārī Rīgā.

Detalizētāka informācija par semināriem.

Projects: 40 No.Project PromoterProject's title
1.Biedrība „Mediju radošā studija”Nevalstisko organizāciju līdzdalība kultūrpolitikas plānošanā un ieviešanā Latgales reģionā
2.Biedrība „Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība „Dzīvības koks””POLS – Pacientu organizāciju līdzdalības stiprināšana
3.Biedrība „Montessori bērnu māja”Izglītības nozarē iesaistīto NVO administratīvās kapacitātes stiprināšana
4.Biedrība ”Preiļu nevalstisko organizāciju centrs”Biedrības „Preiļu NVO centrs” dalīborganizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana
5.Biedrība „Latvijas kustība par neatkarīgu dzīvi”Biedrības „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” administratīvās kapacitātes stiprināšana līdzdalības veicināšanai lēmumu pieņemšanas procesā sociālās iekļaušanas jomā
6.Biedrība „Liepājas Neredzīgo biedrība”Liepājas Neredzīgo biedrības un NVO sadarbības tīkla kapacitātes stiprināšana
7.Biedrība "Valgundes novada attīstība"NVO sadarbības projekts Jelgavas novada attīstībai
8.Biedrība "Attīstības centrs ģimenei"Biedrības "Attīstības centrs ģimenei" administratīvās kapacitātes stiprināšana.
9.Biedrība „Latgales vārti”NVO attīstība sabiedrībai svarīgu procesu ietekmēšanā un ieviešanā Rietumlatgales reģionā
10.Biedrība „Jaunpils reģionālās attīstības centrs „Rats””"Jaunpils novada NVO administratīvās kapacitātes stiprināšana"
11.Biedrība „Es Latgalei”Biedrības „Es Latgalei” un citu NVO kapacitātes un līdzdalības resursu stiprināšana
12.Biedrība „Latvijas Arhitektu savienība”Latvijas Arhitektu savienības administratīvās kapacitātes stiprināšana
13.Biedrība „Latvijas Makšķernieku asociācija” Biedrības „Latvijas Makšķernieku asociācija” Mobilās grupas kapacitātes stiprināšana valsts zivju resursu aizsardzības jomā.
14.Biedrība "Jelgavas pensionāru biedrība",,Ekspresis”
15.Biedrība "Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācija “Papardes zieds”"Nevalstisko organizāciju kapacitātes stiprināšana seksuālās un reproduktīvās veselības un tiesību interešu aizstāvībai
16.Biedrība "Sociālo brīvprātīgo biedrība „ODIN/VITA”"Sociālo brīvprātīgo biedrības „ODIN/VITA” kapacitātes stiprināšana
17.Biedrība "Ventspils reģionālais NVO atbalsta centrs"Līdzdalība. Sadarbība. Attīstība.
18.Nodibinājums "Invalīdu un viņu draugu apvienība „Apeirons”"Informatīvā vide – priekšnosacījums līdzdalībai lēmumu pieņemšanas procesā
19.Biedrība „Latvijas Pašvaldību mācību centrs”Profesionālo biedrību izglītošana par lēmumu pieņemšanas procesiem, interešu konfliktiem un finanšu līdzekļu piesaisti projektu ideju realizēšanai
20.Biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse"ELPA. Efektīva Līdzdalība un Partneru Atbildība
21.Nodibinājums "INGRESS" NEVALSTISKO ORGANIZĀCIJU KAPACITĀTES CELŠANA UN PRASMJU PILNVEIDE SADARBĪBAS ATTĪSTĪŠANĀ AR VALSTS UN PAŠVALDĪBU INSTITŪCIJĀM NO TABAKAS DŪMIEM BRĪVAS VIDES VEIDOŠANAI.
22.Biedrība „Lord PR”Programma biedrības „Lord PR” līdzdalības celšanai lēmumu pieņemšanas procesā un publisko pakalpojumu sniegšanā
23.Biedrība "Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO"„Cilvēku ar invaliditāti nevalstisko organizāciju kapacitātes celšana līdzdalībai Eiropas Savienības cilvēku ar invaliditāti kustībā”
24.Biedrība "Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome”Lauksaimnieku un lauku pilsoniskās sabiedrības organizāciju sadarbības stiprināšana - aktīvai un kvalitatīvai līdzdalībai lēmumu pieņemšanā
25.Biedrība „Latvijas Sauļošanās un solāriju asociācija”Latvijas Solāriju un sauļošanās asociācijas kapacitātes stiprināšana
26.Biedrība „Ideju Forums”Biedrības „Ideju Forums” un tās partneru administratīvās kapacitātes stiprināšana
27.Biedrība „Latvijas Tehnoloģisko parku, centru un biznesa inkubatoru asociācija”Latvijas Tehnoloģisko parku, centru un biznesa inkubatoru asociācijas (LTICA) kapacitātes paaugstināšana aktīvai līdzdalībai valsts inovācijas politikas attīstība
28.Biedrība „Rīgas Tehniskās universitātes Studentu parlaments”Inženiertehniskajās zinātnēs studējošo biedrību kompetences celšana
29.Biedrība "Ašķeres biedrība"Senās Aizkraukles reģiona NVO kapacitātes stiprināšana
30.Biedrība „Zemgales nevalstisko organizāciju atbalsta centrs”Sociālās partnerības attīstības veicināšana Zemgales plānošanas reģionā
31.Biedrība "Latvijas Pašvaldību savienība"Latvijas Pašvaldību savienības kapacitātes stiprināšana pašvaldību interešu pārstāvībā lēmumu pieņemšanas procesā Eiropas Savienības institūcijās
32.Biedrība „Ūdenszīmes” „Zināšanas un iespējas”
33.Biedrība "RĒZEKNES UZŅĒMĒJU BIEDRĪBA"Nevalstisko organizāciju veiksmīgas sadarbības pieredzes pārnese un Latgales uzņēmēju biedrību administratīvās kapacitātes stiprināšana
34.Biedrība „Rāzna Plus”Mūsu spēks - Eiropas Savienības un Latvijas NVO labās prakses adaptācijā, spēku konsolidācijā un spējā pielāgoties globālā darba tirgus mainīgajām prasībām
35.Biedrība "Kurzemes tūrisma asociācija”Kurzemes tūrisma asociācijas darbības pilnveidošana
36.Biedrība "brīvprātīgais.lv"NVO kapacitātes stiprināšana līdzdalībai brīvprātīgā darba politikas veidošanas un ieviešanas procesā
37.Biedrība „Sieviešu atbalsta izglītības un kultūras centrs “ IEVANevalstisko organizāciju kapacitātes stiprināšana nodarbinātības veicināšanas pasākumu ieviešanai
38.Nodibinājums „Centrs Valdardze”Centra "Valdardze" darbības kapacitātes paaugstināšana
39.Biedrība „Baltā māja”Biedrības „Baltā māja” līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesos sabiedrības vajadzībām vērstas politikas veicināšanai Līvānu novadā.
40.Biedrība „Žēlsirdības misija Dzīvības ēdiens”Darbojamies kopā – profesionāli, mērķtiecīgi un operatīvi!