Sākums > Aktualitātes > Jaunumu arhīvs > ESF jaunumi > ESF līdzfinansētā apakšaktivitāte "Nevalstisk[..]

ESF līdzfinansētā apakšaktivitāte "Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitāte stiprināšana" Nr. 1.5.2.2.2.

Sabiedrības integrācijas fonds 2011.gada 19.maijā izsludinājis otro atklāto projektu iesniegumu atlasi darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" 1.5.2.2.2. apakšaktivitātes "Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana" ietvaros, kas tiek finansēta ar Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu.

Apakšaktivitātes mērķis ir panākt aktīvu un kvalitatīvu nevalstiskā sektora līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā un publisko pakalpojumu sniegšanā, kā arī Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā. Otrajā atlasē pieejamais finansējums ir 825 667 LVL. Vienam projektam pieejamais finansējums ir robežās no 1 000 LVL līdz 25 000 LVL. Apakšaktivitātes ietvaros projekta iesniegumus var iesniegt biedrības un nodibinājumi saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likumu.

Vēršam uzmanību, ka projektu iesniedzēji nedrīkst pretendēt uz finansējumu analogu darbību veikšanai vai rezultātu sasniegšanai, kam saņemts finansējums apakšaktivitātes (1.5.2.2.2.) iepriekšējo atlašu ietvaros vai, kas finansētas 2004.–2006.gada programmēšanas perioda grantu shēmas "Tehniskā palīdzība nevalstisko organizāciju un pašvaldību kapacitātes stiprināšanai Eiropas Sociālā fonda pasākumu ieviešanai" ietvaros. Informācija par noslēgtajiem līgumiem (finansējuma saņēmējs un kopsavilkums par projekta ietvaros īstenotajām aktivitātēm) pieejama SIF interneta vietnē www.sif.lv.

Projektu iesniegumi jāiesniedz līdz 2011.gada 30.jūnijam plkst. 17.00 Sabiedrības integrācijas fondā, adrese Brīvības ielā 40-39, Rīgā, LV – 1050 personīgi vai pa pastu (vienā oriģināleksemplārā ar pievienotu elektronisko versiju), vai nosūtot elektroniska dokumenta formā uz e-pastu: . Ja Projektu iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta formā, tam jābūt sagatavotam atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu (izmantojot XML, ODF vai PDF datņu formātu), parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātam ar laika zīmogu pirms projektu iesniegumu iesniegšanas termiņā beigām.

Jautājumus par projektu iesniegumu sagatavošanu lūdzam sūtīt pa e-pastu: vai pa faksu 67078224, norādot atsauci uz šo projektu atlasi, ne vēlāk kā līdz 2011.gada 21.jūnijam.

Lasīt visu informāciju