Sākums > Finansējuma avoti > ARHĪVS > Latvijas un Šveices sadarbības programma 2009-2012[..] > Prakse > No viesnīcu biznesa līdz gleznošanai - izglītošanā[..]

Latvijas - Šveices sadarbības programmas logo


No viesnīcu biznesa līdz gleznošanai - izglītošanās iespējas jauniešiem un senioriem

NO VIESNĪCU BIZNESA LĪDZ GLEZNOŠANAI - IZGLĪTOŠANĀS IESPĒJAS JAUNIEŠIEM UN SENIORIEM

 

2010.CH04/mac-4

Vairākām sabiedrības grupām, piemēram, jauniešiem bezdarbniekiem, darba meklētājiem, jaunām māmiņām,  un senioriem bieži vien ir pieejami ierobežoti resursi savu zināšanu un prasmju attīstīšanai. Savukārt, praksē pierādās, ka bieži tieši neformālā izglītība, salīdzinājumā ar akadēmisko izglītību, dod daudz efektīvākus rezultātus personības izaugsmē. Šāds atbalsts būtu nepieciešams tieši jauniešu un senioru dzīves vietās.

Biedrība „Lietišķo sieviešu apvienība” jau vairāk kā desmit gadus darbojas, lai veicinātu sabiedrības riska grupu stāvokļa uzlabošanu un šobrīd sadarbībā ar Šveices partnerorganizāciju “Club for Women Entrepreneurs” īsteno projektu, lai radītu izglītošanās iespējas sociāli atstumtiem jauniešiem un senioriem. Projekts ir viens no vairāk kā piecdesmit projektiem, kas tiek īstenoti ar Šveices Konfederācijas un Latvijas valsts atbalstu laika posmā no 2011.-2012.

Projektā iesaistīti aptuveni četri simti sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauti jaunieši, no kuriem ap diviem simtiem dzīvo ārpus galvaspilsētas, kā arī ap trīsdesmit seniori. Projekts tiek īstenots vairākās Latvijas vietās – Rīgā, Daugavpilī un Jēkabpils novadā (Leimaņu pagastā). Sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto jauniešu mērķa grupā iekļauti gan jaunieši bezdarbnieki, darba meklētāji, gan arī jaunie vecāki līdz 25 gadu vecumam.

Projektā tiek īstenotas vairākas neformālās izglītības aktivitātes, kā arī praktisko iemaņu apmācības kursi. Lai veicinātu jauniešu konkurētspēju darba tirgū, projekta ietvaros izstrādātas trīs neformālās izglītības programmas: “Uzņēmējspēju un saskarsmes attīstība”, “Grāmatvedība un saistības”, un “Mārketings un pārdošana”, kuras paredzētas potenciālajiem uzņēmējiem. Trīsdesmit jauniešiem bija iespēja pabeigt apmācības šo programmu ietvaros, izmantojot internetu. Šādu iespēju mācīties attālināti, izmantojot e-apmācību vidi, paredzēts pilnveidot arī turpmāk. Jau patreiz izstrādājamā e-akadēmija ir integrēta biedrības mājas lapā www.lbwa.lv. Jāatzīmē, ka pēc projekta īstenošanas minētās programmas būs pieejamas ikvienam mācīties gribētājam. Desmit sekmīgākajiem jauniešiem bija arī iespēja viesoties Šveicē, apmeklējot sadarbības partnerorganizāciju.
Lai mērķa grupas jauniešiem nodrošinātu atbalstu ilgtermiņā, projekta īstenošanas vietās tiek nodrošinātas dažādu speciālistu konsultācijas par izglītības, karjeras un sociāliem jautājumiem. Patreiz projekta ietvaros jau notikuši vairāk kā 70 praktisko iemaņu apmācību kursi jauniešiem, kuros piedalījušies vairāk kā 450 jauniešu. Semināros aplūkojamo tēmu loks bija ļoti plašs un ietvēra gan projektu vadību, tūrisma un viesnību biznesa vadību, datordizainu, gan arī dekoratīvo ziedu kompozīciju un modes rotu veidošanu. Kā atzīmēja biedrības vadītāja Irina Petersone: “Īpaši populāri mums bija viesnīcu biznesa vadības kursi jauniešu vidū un gleznošanas nodarbības senioriem”.
Senioriem paredzētās mūžizglītības aktivitātes notika pilotiniciatīvas formā - publiskas bezmaksas nodarbības glezniecībā un mākslā. Šajās nodarbībās senioriem bija iespēja socializēties un pieredzējušu mākslinieku vadībā apgūt jaunas iemaņas. Gleznu izstādes jau notikušas Jēkabpils novadā “Leimaņos”, Daugavpilī un Rīgas domē. Senioru radīto mākslas darbu ceļojošā izstāde izstādīta arī Ženēvā, kas ne tikai vairoja senioru pašapziņu, bet arī motivēja turpināt iesāktās aktivitātes.

Sagaidāms, ka projekta īstenošanas rezultātā jauniešiem pieaugs iespēja iesaistīties sabiedriskajā dzīvē, iegūt darbu vai uzsākt savu uzņēmējdarbību, mazinot savu ekonomisko atkarību. Projekta rezultātā tiks izveidota arī viegli multiplicējama e-apmācību vide un praktisko iemaņu apmācību programmas, kas radītas tieši jauniešiem, respektējot viņu apmācību vajadzības.

Raksts izveidots: 2011.g.septembrī