Latvijas - Šveices sadarbības programmas logo


Atbalstīt, lai vairs nepakluptu

перевод этой страницы не доступен.
Посетить SIF информационную страницу:
Или используйте автоматизированного перевода:

ATBALSTĪT, LAI VAIRS NEPAKLUPTU

2010.CH04/mac-113

"Latvijā šobrīd nepastāv kompleksa pieeja darbam ar sociālā riska grupu bērniem", atzīmē "PROVIDUS" projekta vadītāja Ilona Kronberga. Bieži tiek piemēroti represīvi līdzekļi. Pēdējos gados arvien plašākā sabiedrībā ir izveidojusies izpratne, ka nepilngadīgo likumpārkāpumus nav iespējams risināt vienīgi ar represīvām metodēm. Nepieciešams arī  radīt iespēju samazināt atstumtības riskus bērniem ar sociālās uzvedības traucējumiem un izveidot drošu vidi šo bērnu veiksmīgai attīstībai. Citiem vārdiem: "Kā sniegt atbalstu bērniem un jauniešiem pirms vēl kas ir noticis?"

Sabiedriskās politikas centrs "PROVIDUS" sadarbībā ar Šveices bērnu tiesību institūtu īsteno projektu, lai izveidotu starpinstitucionālu sadarbības modeli darbā ar paaugstināta sociālā riska bērniem un jauniešiem. Projekts ir viens no vairāk kā piecdesmit projektiem, kas tiek īstenoti ar Šveices Konfederācijas un Latvijas valsts atbalstu laika posmā no 2011.-2012.g.

Apakšprojekta mērķa grupā ir 240 policijas uzmanības lokā nonākušie bērni un jaunieši, nepilngadīgie likumpārkāpēji, kuri bijuši sociālās korekcijas izglītības iestādēs un atbrīvoti no ieslodzījuma vietām, kā arī 9 seniori. Apakšprojekts tiek īstenots trīs Latvijas novados – Madonā, Saldū un Cēsīs. Projeka sadarbības partneris - Šveices bērnu institūts - veic labās prakses apkopojumu par bērnu noziedzības prevencijas efektīvākajiem pasākumiem.

Projektā paredzēto aktivitāšu gaitā pašvaldībās izveidots Starpinstitucionālās sadarbības modelis, katrā pašvaldībā dibinot Novada darba grupu. Novadu darba grupu uzdevums ir veikt bērnu un jauniešu atlases procesu un sadarboties ar apakšprojekta koordinatoriem, lai iesaistītu bērnus lietderīgās brīvā laika pavadīšanas aktivitātēs: sporta, tūrisma pasākumos, mākslas pulciņos, iepazīstinātu ar uzņēmēju darba un militārā dienesta pamatiem. Projekta ieviešanas pirmajā pusgadā kopumā notikušas 34 šādas Novadu darba grupu sanāksmes. Pirmo trīs projekta mēnešu laikā projekta aktivitātēm atlasīti 120 bērni.

Jauniešiem un bērniem ar paaugstinātu sociālā riska novērtējumu īstenotas lietderīgas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes visās trijās projekta īstenošanas vietās. Tā, piemēram, Madonā notikušas nodarbības psiholoģijā, saskarsmē, dāvanu gatavošanā, ģitāras spēlē, fotogrāfēšanā, kinoloģijā. Saldū aktivitāšu vidū bija gan ceļu satiksmes noteikumu apgūšana un velosipēdistu apliecības iegūšanas eksāmena kārtošana, gan skaistumkopšanas nodarbības un cīņas mākslas nodarbības.

Īpašu atsaucību ieguva apmācības un praktiska darbošanās Ugunsdzēsības un glābšanas dienestā, kur tika izmantots pat operatīvais transports. Kopā ar Ceļu policiju notika nodarbības par drošību uz ceļiem. Cēsīs notika nodarbības amatniecībā, mākslas terapijas grupas nodarbības, baseina apmeklējumi. Šis ir tikai neliels ieskats visā aktivitāšu klāstā, kas bērniem un jauniešiem ir pieejams projekta ietvaros.
Attiecībā uz nepilngadīgo atbalsta sistēmas ieviešanu, turpinās labās prakses fiksēšana un vērtēšana projekta īstenošanas vietā, noticis pieredzes apmaiņas seminārs novadu bērnu lietu speciālistiem, lai rastu risinājumus sarežģītiem praktiskiem jautājumiem, kā arī mēģinātu rast skaidrojumu teorijā.
Projekta īstenošanas rezultātā paredzēts radīt un aprobēt Latvijas novadu specifikai atbilstošu un ilgtspējīgu Atbalsta sistēmu nepilngadīgo likumpārkāpumu prevencijai. Ir izveidots starpinstitucionālās sadarbības modelis un iecerēts, ka turpmāk mainīsies pieeja darbā ar sociālā riska grupu bērniem, kas būs atbalstoša un atjaunojoša, nevis sodoša pieeja darbam ar bērniem.

 

 

 

 

 

 

Raksts izveidots: 2011.g.septembrī