eslogo


Sabiedrības etniskās iecietības monitoringa metodikas izveide

Extended view
Source of Funding: EU Transition Facility 2006-2007
Program: Grantu shēma "Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā"

Search projects
Amount of Grant Awarded: 11 129,83 EUR (90% ) LVL / 15 836.32 EUR
Project number: 2005/017-495-03-01/3-1/50
Project Promoter: Biedrība „Par garīgo veselību „Salus""
Place of implementation: Rīga
Contact information: Geršons Breslavs
Tālr.: 26548578
E-pasts:
galvenas_aktivitates: Latvijā un ārzemēs esošo pētījumu par etnisko iecietību/ neiecietību un etnisko aizspriedumu analīze; Strukturēto interviju sagatavošana un veikšana (respondenti - etnisko grupu pārstāvji); Aptaujas izstrāde un pilotpētījuma veikšana; Primārā datu vākšana un analīze; Sekundārā datu vākšana un analīze (ar izlabotu anketu); Metodikas galīgā varianta izstrāde; Projekta atskaites sagatavošana un PPT prezentācija
Duration of the project: 12 mēneši (2008. gada 31. oktobris)