Sākums > Aktualitātes > Jaunumu arhīvs > Jaunumi > Sākusies projektu īstenošana sociālo partneru admi[..]

Sākusies projektu īstenošana sociālo partneru administratīvās kapacitātes stiprināšanai

Šā gada janvārī sākās 2 projektu īstenošana darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" apakšaktivitātē "Sociālo partneru administratīvās kapacitātes stiprināšana", kas tiek finansēta ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts finansiālu atbalstu.

Projektus īsteno Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) un Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK). Projekti ir vērsti uz sociālā dialoga veicināšanu valsts un reģionālā līmenī gan divpusējo - starp darba devējiem un darba ņēmējiem, gan trīspusējo - starp darba devējiem, darba ņēmējiem un valsti, tādējādi veicinot visu pušu sadarbības labāko iespējamo risinājumu un apmierinātību.

LBAS projekta "Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības administratīvās kapacitātes stiprināšana" mērķis ir veicināt sociālā dialoga attīstību reģionu līmenī, kā arī stiprināt LBAS kā sociālā partnera iespējas piedalīties rīcībpolitikas izstrādē, īstenošanā un lēmumu pieņemšanā valsts un reģionālā līmenī. Projekta ietvaros paredzēts izveidot arodbiedrību reģionālo sadarbības tīklu un to koordinēt, izstrādāt apmācību programmas divpusējā un trīspusējā sociālā dialoga attīstībai visos līmeņos, sociālo partneru iesaistei rīcībpolitikas izstrādē un īstenošanā un arodbiedrību struktūru kapacitātes stiprināšanai, kā arī organizēt mācības šo programmu apguvei, projektā paredzēti arī pieredzes apmaiņa un līdzdalība Eiropas arodbiedrību konfederācijas pasākumos, normatīvo aktu ekspertīze, metodisko materiālu, rokasgrāmatu, ziņojumu izdošana un citas aktivitātes. Projekta īstenošanas laiks ir 6,5 gadi, un projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 1 134 655 LVL.

LDDK projekta "LDDK administratīvās kapacitātes stiprināšana" mērķis ir veicināt reģionālā sociālā dialoga attīstību un sociālo partneru līdzdalības iespējas rīcībpolitikas izstrādē un īstenošanā. Projekta mērķa grupas ir institūcijas, kuras nodrošina darba devēju un darba ņēmēju organizāciju interešu pārstāvniecību politikas lēmumu pieņemšanā pašvaldību, valsts un Eiropas Savienības līmenī, kā arī paši darba devēji un darba ņēmēji un to organizācijas. Projekta ietvaros plānots izveidot 5 reģionālās struktūras, nodrošinot informācijas sniegšanu darba devējiem par divpusējo un trīspusējo sociālo dialogu, 3 mācību programmu izstrādi un apmācību, Latvijas un starptautisko normatīvo aktu ekspertīze, pieredzes apmaiņa un labās prakses pārņemšana un citas aktivitātes. Projekta īstenošanas laiks ir 6,5 gadi, un projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 1 110 240 LVL.

Pamatinformācija par projektiem ir atrodama SIF mājas lapā www.sif.lv sadaļā Atbalstītie projekti, bet detalizētāka informācija par projekta gaitu un sasniegtajiem rezultātiem būs atrodama projektu īstenotāju mājas lapās.