Начало > Hовости > Архив новостей > Hовости > Sākusies projektu īstenošana publiskās pārvaldes c[..]

Sākusies projektu īstenošana publiskās pārvaldes cilvēkresursu sistēmas attīstīšanā un administratīvo šķēršļu mazināšanā

перевод этой страницы не доступен.
Посетить SIF информационную страницу:
Или используйте автоматизированного перевода:

Šonedēļ sākta 4 apjomīgu projektu īstenošana, kas tiek īstenoti ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda starpniecību un Latvijas valsts finansiālo atbalstu.

2 projekti tiek īstenoti pasākuma "Labāka regulējuma politika" ietvaros aktivitātē "Administratīvo šķēršļu mazināšana un publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana". Tās mērķis ir uzlabot uzņēmējdarbības vidi un mazināt admi­nistra­tīvos šķēršļus iedzīvotājiem un nevalstiskajām organizācijām, palielinot publiskās pārvaldes sniegto pamatpakalpojumu pieejamību un kvalitāti.

Projekta "Administratīvā sloga mazināšana un administratīvo procedūru vienkāršošana" ietvaros tiks veikti vairāki dažāda līmeņa pētījumi par to, kāda apmēra administratīvais slogs naudas izteiksmē tiek radīts dažādām sabiedrības grupām, tām pildot spēkā esošos normatīvos aktus. Vienlaikus tiks izstrādāti konkrēti priekšlikumi nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajā regulējumā, lai par ceturto daļu samazinātu administratīvo slogu, kā arī tiks organizēti darba semināri, konferences, pieredzes apmaiņas braucieni valsts pārvaldes iestādēm un pašvaldībām par administratīvā sloga mazināšanas nozīmi un analīzes metodēm administratīvā sloga identificēšanai. Projekta sadarbības partneri ir Ekonomikas, Tieslietu un Zemkopības ministrijas. Projekta galvenās mērķa grupas ir iedzīvotāji, komersanti, nevalstiskās organizācijas un interešu grupas, valsts pārvaldes iestādes, institūcijas, kam deleģēti atsevišķi valsts varas uzdevumi, plānošanas reģioni, novadu pašvaldības un to iestādes. Projekts ilgs 61 mēnesi un tā kopējās attiecināmās izmaksas ir 1 500 000 LVL.

Projekta "Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidošana" ietvaros, veicot vairākus pētījumus, tiks izstrādāts sniegto pakalpojumu reģistra rekomendējamais modelis, Latvijas pārvaldes iestāžu publisko pakalpojumu sniegšanas rekomendējamais modelis, kā arī pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo informācijas sistēmu rekomendējamais modelis. Tāpat tiks izstrādāta metodiska rokasgrāmata par pakalpojuma identificēšanu, aprakstīšanu, kvalitātes rādītāju noteikšanu un kvalitātes uzlabošanu, kā arī izveidota apmācību programma par publisko pakalpojumu pilnveidošanu un organizētas apmācības. Projekta rezultātā uzlabosies pakalpojumu sniegšana valsts pārvaldes iestādēs, pašvaldībās un to iestādēs, kas ir jo īpaši svarīgi gan taupības režīma, gan valsts pārvaldes un pašvaldību reformu gaisotnē. Projekta sadarbības partneris ir Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija. Projekta ilgums ir 48 mēneši, un tā kopējās attiecināmās izmaksas ir 1 027 254 LVL.

Arī pasākuma "Cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana" ietvaros aktivitātē "Publiskās pārvaldes cilvēkresursu plānošanas un vadības sistēmas attīstība" ir sākta divu projektu īstenošana. Apakšaktivitātes mērķis ir nodrošināt kompetenču pieejas ieviešanu valsts pārvaldes cilvēkresursu vadības procesos, kā arī cilvēkresursu plānošanas un vadības informācijas tehnoloģiju sistēmu izstrādi un ieviešanu.

Projekta "Kompetenču pieejas ieviešana valsts pārvaldes cilvēkresursu vadības procesos" ietvaros tiks izstrādāti specifiskie kompetenču modeļi, apmācīti valsts pārvaldē nodarbinātie, kā arī ieviesta nodarbināto novērtēšanas elektroniskās veidlapas informācijas sistēma, kā rezultātā tiks uzlabotas cilvēkresursu atlases, nodarbināto darbības novērtēšanas un attīstības plānošanas procedūras, lai nodrošinātu profesionālu, kompetentu, motivētu darbinieku piesaisti, attīstīšanu un noturēšanu valsts pārvaldē. Projekta sadarbības partneris ir Valsts administrācijas skola. Projekts ilgs 59 mēnešus un tā kopējās attiecināmās izmaksas ir 2 138 190 LVL.

Savukārt, projekta "Cilvēkresursu vadības informācijas tehnoloģiju sistēmas izstrāde un ieviešana" ietvaros tiks izstrādāta un ieviesta vienota valsts pārvaldes iestāžu cilvēkresursu plānošanas un vadības IT sistēmu, kurā tiks apkopoti dati par visās valsts pārvaldes iestādēs nodarbinātajiem., kas būtiski atvieglos informācijas par valsts pārvaldē strādājošajiem apstrādi, sekmēs precīzāku datu iegūšanu un analītisko instrumentu pielietošanu. Vienotā sistēma būtiski samazinās izdevumus saistībā ar personāla uzskaites sistēmām, būtiski uzlabos algu grāmatvedības un cilvēkresursu vadības datu pārskatāmību un datu migrācijas kvalitāti, tādējādi ekonomējos valsts budžeta līdzekļus. Projekta sadarbības partneris ir Finanšu ministrija. Projekta sadarbības partneris ir Finanšu ministrija. Projekts ilgs 59 mēnešus un tā kopējās attiecināmās izmaksas ir 4 036 030 LVL.

Visus projektus īsteno Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments, kas ir atbildīgs par vienotas valsts politikas plānošanas un īstenošanas koordinēšanu, savukārt, projektu uzraudzību veiks Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāts.