Home > News > News archive > ESF news > Zināmi rezultāti atklātajā projektu iesniegumu atl[..]

Zināmi rezultāti atklātajā projektu iesniegumu atlasē ESF apakšaktivitātes 1.5.1.3.2. “Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī”

Translation of this page is not available.
Visit SIF info page:
Or use automated translation:

Sabiedrības integrācijas fonds informē, ka ir apstiprināti rezultāti Eiropas Sociālā fonda atklātās projektu iesniegumu atlases darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” apakšaktivitātē 1.5.1.3.2. „Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī”.

Kopumā projektu iesniegumu atlases ietvaros tika saņemti 54 projektu iesniegumi. Atbalstu savu projektu īstenošanai saņems 19 institūcijas, t.sk., 7 novadu pašvaldības, viena novada pašvaldības aģentūra, 2 plānošanas reģioni un 9 valsts tiešās pārvaldes iestādes par kopējo summu 480 273,22 LVL, no kuriem 408 232,23 LVL sastāda Eiropas Sociālā fonda finansējums.

Atbalstu pēc līgumu noslēgšanas saņems:

Zemgales plānošanas reģions
Publisko pakalpojumu izvērtēšana un uzlabošana komercdarbības attīstībai Zemgales reģionā
Salaspils novada dome
Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana Salaspils novada pašvaldībā
Durbes novada dome
Durbes novada domes administrācijas kapacitātes paaugstināšana teritorijas plānošanā-izmantošanā un e-pakalpojuma ieviešanā Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanai
Carnikavas novada dome
Carnikavas novada domes sniegto publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana
Madonas novada pašvaldība
Informācijas saņemšanas pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana jauniešiem Madonas novadā
Jēkabpils novada pašvaldība
Inovatīvu pasākumu īstenošana Jēkabpils novada pašvaldībā publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai
Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra "Sociālais dienests"
Sociālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošana Kuldīgas novadā
Ilūkstes novada pašvaldība
Pakalpojumu pieejamības paaugstināšana Ilūkstes novadā
Latgales plānošanas reģions
Publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana Latgales plānošanas reģionā
Aglonas novada dome
Publisko elektronisko pakalpojumu pieejamības kvalitātes paaugstināšana Aglonas novadā
Labklājības ministrija
Sociālo pakalpojumu sniedzēju kvalitātes novērtējuma metodikas izstrāde, validācija un ieviešana
LR Valsts kase
LR Valsts kases sniegto pakalpojumu pilnveidošana un attīstība
Pārtikas un veterinārais dienests
E-mācību sistēmas izstrāde un ieviešana Pārtikas un veterinārā dienesta sniegto pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanai
Veselības norēķinu centrs
Procesu pieejas ieviešana Veselības norēķinu centra sniegto pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanai
Dabas aizsardzības pārvalde
Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas aizsardzības daļu darbinieku profesionālās apmācības programmas izstrāde un pilnveide
Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centrs
Kvalitatīvas metodiskās vadības sistēmas nodrošināšana bērnu nometņu organizēšanai
Nodarbinātības valsts aģentūra
Vadības darba metodes "Vadība saskaņā ar mērķiem" izstrāde - Nodarbinātības valsts aģentūras pakalpojumu kvalitātes pilnveidošanai
Sociālās integrācijas valsts aģentūra
Rehabilitācijas pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana Sociālās integrācijas valsts aģentūrā
Valsts zemes dienests
Valsts zemes dienesta sniegto pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana

Apakšaktivitātes mērķis ir nodrošināt efektīvu un sabiedrības vajadzībām atbilstošu publiskās pārvaldes pakalpojumu sniegšanu, īpaši atbalstot institūcijas, kuras nodrošina nodokļu administrēšanu un finanšu plānošanu, vadību un uzskaiti, sniedz pakalpojumus komercdarbības, nodarbinātības un sociālās politikas jomās kā valsts, tā reģionālā līmenī.