Sākums > Aktualitātes > Jaunumu arhīvs > ESF jaunumi > Apstiprināti papildu projektu iesniegumi 1.atklāta[..]

Apstiprināti papildu projektu iesniegumi 1.atklātajā projektu iesniegumu atlasē ESF apakšaktivitātē Nr. 1.5.2.2.2. "Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana"

 Apstiprināti papildu projektu iesniegumi 1.atklātajā projektu iesniegumu atlasē ESF apakšaktivitātē Nr. 1.5.2.2.2. "Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana"

 Sabiedrības integrācijas fonds informē, ka saskaņā ar 2010.gada 28.septembra grozījumiem Ministru kabineta noteikumos Nr.963 Eiropas Sociālā fonda 1.5.2.2.2. apakšaktivitātes "Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana" 1.projektu iesniegumu atlasei ir piešķirts papildus finansējums 289 121,00 latu apmērā, līdz ar to ir radusies iespēja apstiprināt papildu projektu iesniegumus, kuri bija saņēmuši augstāko punktu skaitu un iepriekš tika noraidīti finansējuma trūkuma dēļ.

Ņemot vērā iepriekšminēto, atbalstu savu projektu īstenošanai saņems vēl 15 projektu iesniedzēji – Latvijas Republikā reģistrētas biedrības un nodibinājumi.

 Atbalstu pēc nosacījumu izpildes saņems:

Iesniedzējs

Projekta nosaukums

Biedrība „Žēlsirdības misijas Dzīvības ēdiens”

Darbojamies kopā – profesionāli, mērķtiecīgi un operatīvi!

Biedrība "Ventspils reģionālais NVO atbalsta centrs"

Līdzdalība. Sadarbība. Attīstība.

Biedrība "Sociālo brīvprātīgo biedrība „ODIN/VITA”"

Sociālo brīvprātīgo biedrības „ODIN/VITA” kapacitātes stiprināšana

Biedrība „Mediju radošā studija”

Nevalstisko organizāciju līdzdalība kultūrpolitikas plānošanā un ieviešanā Latgales reģionā

Biedrība „Latvijas Sauļošanās un solāriju asociācija”

Latvijas Solāriju un sauļošanās asociācijas  kapacitātes stiprināšana

Biedrība „Sieviešu atbalsta izglītības un kultūras centrs “ IEVA

Nevalstisko organizāciju kapacitātes stiprināšana  nodarbinātības veicināšanas pasākumu  ieviešanai

Biedrība „Latvijas Arhitektu savienība”

Latvijas Arhitektu savienības administratīvās kapacitātes stiprināšana

Biedrība „Baltā māja”

Biedrības „Baltā māja” līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesos sabiedrības vajadzībām vērstas politikas veicināšanai Līvānu novadā.

Biedrība „Jaunpils reģionālās attīstības centrs „Rats””

"Jaunpils novada NVO administratīvās kapacitātes stiprināšana"

Biedrība „Rīgas Tehniskās universitātes Studentu parlaments”

Inženiertehniskajās zinātnēs studējošo biedrību kompetences celšana

Biedrība „Latvijas Makšķernieku asociācija”

Biedrības „Latvijas Makšķernieku asociācija” Mobilās grupas kapacitātes stiprināšana valsts zivju resursu aizsardzības jomā.

Biedrība „Liepājas Neredzīgo biedrība”

Liepājas Neredzīgo biedrības un NVO sadarbības tīkla kapacitātes stiprināšana

Biedrība „Rāzna Plus”

Mūsu  spēks  - Eiropas Savienības  un Latvijas NVO labās prakses adaptācijā, spēku konsolidācijā un  spējā pielāgoties globālā darba tirgus mainīgajām prasībām

Nodibinājums "INGRESS"

Nevalstisko organizāciju kapacitātes celšana un prasmju pilnveide sadarbības attīstīšanā ar valsts un pašvaldību institūcijām no tabakas dūmiem brīvas vides veidošanai

Biedrība "Latgale Eiropā"

Informētība, atpazīstamība un komunikāciju prasme – NVO rīki sabiedrības interešu aizstāvībā un savas kapacitātes stiprināšanā

Apakšaktivitātes mērķis ir panākt aktīvu un kvalitatīvu nevalstiskā sektora līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā un publisko pakalpojumu sniegšanā, kā arī Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā. Vienam projektam pieejamais finansējums ir robežās no 1 000 LVL līdz 25 000 LVL.