Начало > Фонд интеграции общества > Законодательные документы

Normatīvie akti

перевод этой страницы не доступен.
Посетить SIF информационную страницу:
Или используйте автоматизированного перевода:

Sabiedrības integrācijas fonda likums

Sabiedrības integrācijas fonda nolikums

"Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādnes 2012. – 2018.gadam" (Ministru kabineta 2011.gada 20.oktobra rīkojums Nr. 542)

Kārtība, kādā tiek izraudzītas nevalstiskās organizācijas darbam Sabiedrības integrācijas fonda padomē (Ministru kabineta 2011.gada 27.septembra noteikumi Nr.727)

Līdzfinansējuma piešķiršanas, vadības, uzraudzības un kontroles kārtība sabiedrības integrācijas veicināšanai un nevalstiskā sektora attīstības programmu un projektu īstenošanai (Ministru kabineta 2012.gada 29.maija noteikumi Nr.374)

Valdības rīcības plāna izpilde