Home > information materials prepared by beneficiaries > European Social Fund 2007-2013 > Info > ESF 1.5.2.2.3. otrā projektu iesniegumu atlase

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


ESF 1.5.2.2.3. otrā projektu iesniegumu atlase

Translation of this page is not available.
Visit SIF info page:
Or use automated translation:

Darbības programma "Cilvēkresursi un nodarbinātība"

1.5.2.2.3. apakšaktivitāte "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"
Otrā atklātā projektu iesniegumu atlase

Sabiedrības integrācijas fonds 2011.gada 7.janvārī izsludināja otro atklāto projektu iesniegumu atlasi darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" 1.5.2.2.3. apakšaktivitātes "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" ietvaros, kas tiek finansēta ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu.

Apakšaktivitātes mērķis ir panākt aktīvu un kvalitatīvu pašvaldību līdzdalību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā. Projektu iesniegumu otrajā atlasē pieejamais finansējums ir 545 000 LVL. Vienam projektam pieejamais finansējums ir robežās no 1 000 LVL līdz 25 000 LVL. Apakšaktivitātes ietvaros projekta iesniegumus varēja iesniegt plānošanas reģioni, republikas pilsētu un novadu pašvaldības, kas izveidotas saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālo iedalījumu.

Projektu iesniegumi bija jāiesniedz līdz 2011.gada 23.februārim plkst. 17.00. Noteiktajā termiņā tika saņemti 62 projektu iesniegumi. Piecdesmit deviņi projektu iesniegumi saņemti no novadiem un republikas pilsētām un trīs no plānošanas reģioniem. Visvairāk projektu iesniegumu jeb 16 iesniegti no Rīgas plānošanas reģiona, 14 no Vidzemes plānošanas reģiona, 12 no Zemgales plānošanas reģiona, 11 no Latgales plānošanas reģiona un 9 no Kurzemes plānošanas reģiona.

Projektu iesniegumus plānots izvērtēt līdz 2011.gada 23.maijam.

Projektu iesniegumu vērtēšanas indikatīvais laika grafiks

Saistošie dokumenti:

  1. 2008.gada 25.novembra Ministru kabineta noteikumi Nr.962 „Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.2.2.3.apakšaktivitāti "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"" (MK noteikumi Nr.962).
  2. MK noteikumu Nr. 962 1.pielikums:
  3. MK noteikumu Nr. 962 2.pielikums:
  4. SIF Metodiskie norādījumi projektu iesniegumu vērtēšanai (PDF)
  5. ES struktūrfondu  projektu izstrādes un ieviešanas vadlīnijas

Informatīvie semināri par projektu iesniegumu atlasi sadarbībā ar Reģionālajiem ES struktūrfondu informācijas centriem notika Liepājā (25.janvārī), Rēzeknē (27.janvārī), Rīgā (28.janvārī), Valmierā (1. februārī) un Pļaviņās (2. februārī).

Detalizētāka informācija par semināriem

Semināru prezentācijas ( 21.01.2011.):

1. Apakšaktivitātes "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu

palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" nosacījumi

2. Projekta finanšu plānošana un budžeta sastādīšana

3. Projekta budžeta paraugs

4. Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem ( 21.02.2011.)

Standartlīgums (informācijai)