esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Nevalstisko organizāciju līdzdalība kultūrpolitikas plānošanā un ieviešanā Latgales reģionā

Extended view
Source of Funding: European Social Fund 2007-2013
Program: ESF 1.5.2.2.2. sub-measure "Administrative Capacity Building of NGOs"

Search projects
Projekta mērķis ir panākt aktīvu nevalstiskā sektora līdzdalību kultūrpolitikas veidošanā Rēzeknē, veidot sadarbību lēmumu pieņemšanā ar uzņēmējiem, pašvaldībām un valsts iestādēm. Aktualitāte - ekonomiski sarežģītos apstākļos nepieciešamība pēc kultūras pakalpojumiem palielinās, bet to kvalitāte finanšu trūkuma dēļ samazinās. Risinot tikai sociālās problēmas, tiek mazināta kultūras nozīme ekonomiskās atjaunotnes veicināšanā. Lai rastu dažādas iespējas iedzīvotāju kultūras vajadzību apmierināšanai, kultūrpolitikas veidošanā jāiesaista sabiedrība. Projektu īsteno biedrība „Mediju radošā studija”, partneri ir atšķirīgas tematiskās NVO - „RĒZEKNES UZŅĒMĒJU BIEDRĪBA”, „TeArt59” un „Suzorje”. Rezultātā paaugstinās mērķa grupas - četru organizāciju 15 biedru vadības kapacitāte stratēģiskajā plānošanā, Rēzeknes kultūras dzīvei ieviešot stratēģiskās plānošanas principus, sekmējot komunikāciju ar sabiedrību, pārstāvot NVO intereses reģionālajā un nacionālajā plānošanas procesā. Rezultāti ir apmācības semināri, pieredzes apmaiņas vizītes, Radošuma padomes izveide, informatīvi izdevumi „Radošā Rēzekne”. Projekta darbība – 12 mēneši.

Project results: Projektā tika noorganizēti 5 apmācību semināri par tādiem būtiskiem jautājumiem kā (1) kultūrpolitikas un teritoriju stratēģiskās plānošanas mijiedarbība, (2) valsts iestāžu , pašvaldības un uzņēmēju sadarbība radošas pilsētas attīstībā,(3) psiholoģiskie aspekti un personības radošā loma stratēģiskajā plānošanā, (4) inovatīvu ideju un metodiku, sadarbības modeļu tipi sabiedrības potenciāla izmantošanā reģiona stratēģiskajā plānošanā, (5) NVO līdzdalība lēmumu pieņemšanā-likumdošana, iespējas interešu lobēšanā. Notika pieredzes apmaiņas vizītes uz Liepāju, Somiju, Slovākiju un Austriju, kuru rezultātā izdevās izveidot sadarbības tīklu ar vietējām NVO. Projekta ietvaros tika izveidota Radošuma padome , kas piedalās pašvaldības ,Latgales plānošanas reģiona padomes komitejās par kultūras un plānošanas jautājumiem. Biedrības parakstīja NVO un MK sadarbības memorandu. Tika izdoti 7 informatīvie izdevumi "Radošā Rēzekne", kas bezmaksas tika izplatīti Latgales reģionā un atspoguļoja informāciju par pilsoniskās sabiedrības līdzdalību kultūrpolitikas jomā, pozitīvas sadarbības piemērus. Jāatzīmē, ka par izdevumiem bija liela interese iedzīvotāju vidū. Projekta noslēgumā tika noorganizēta konference "Radošuma potenciāls un nozīme kultūrpolitikas stratēģiskajā plānošanā", kur tika izvērtēts projektā paveiktais, izteikti priekšlikumi un ieteikumi turpmākajai darbībai. Projekta rezultātā ir panākta aktīva nevalstiskā sektora līdzdalība kultūrpolitikas veidošanā Rēzeknē.
Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Region: Latgale Region
Last change: 2012-01-12
ESF Funding: 27 419.39 EUR / 19 270.46 LVL;
  • ESF Funding: 25 500.04 EUR / 17 921.53 LVL;
  • ESF private funding: 1 919.35 EUR / 1 348.93 LVL;
Total ESF spent: 27 419.38 EUR / 19 270.45 LVL;
  • ESF spent: 25 500.04 EUR / 17 921.53 LVL;
  • ESF spent, private: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 1 919.34 EUR / 1 348.92 LVL;
Project number: 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/006
Project Promoter: Biedrība „Mediju radošā studija”
Partner(s): Biedrība „Suzorje”,Biedrība „RĒZEKNES UZŅĒMĒJU BIEDRĪBA”,Biedrība ,,TeART59’’
Start date of project: 01.12.2010.
Project finish date: 30.11.2011.
Legal address: Skolas iela 8A - 42, Rēzekne, LV-4601
Phone: 29472972
Fax: nav norādīts
Status: Pabeigts