esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Nevalstisko organizāciju līdzdalība kultūrpolitikas plānošanā un ieviešanā Latgales reģionā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.2. apakšaktivitāte „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”

Meklēt projektus
Projekta mērķis ir panākt aktīvu nevalstiskā sektora līdzdalību kultūrpolitikas veidošanā Rēzeknē, veidot sadarbību lēmumu pieņemšanā ar uzņēmējiem, pašvaldībām un valsts iestādēm. Aktualitāte - ekonomiski sarežģītos apstākļos nepieciešamība pēc kultūras pakalpojumiem palielinās, bet to kvalitāte finanšu trūkuma dēļ samazinās. Risinot tikai sociālās problēmas, tiek mazināta kultūras nozīme ekonomiskās atjaunotnes veicināšanā. Lai rastu dažādas iespējas iedzīvotāju kultūras vajadzību apmierināšanai, kultūrpolitikas veidošanā jāiesaista sabiedrība. Projektu īsteno biedrība „Mediju radošā studija”, partneri ir atšķirīgas tematiskās NVO - „RĒZEKNES UZŅĒMĒJU BIEDRĪBA”, „TeArt59” un „Suzorje”. Rezultātā paaugstinās mērķa grupas - četru organizāciju 15 biedru vadības kapacitāte stratēģiskajā plānošanā, Rēzeknes kultūras dzīvei ieviešot stratēģiskās plānošanas principus, sekmējot komunikāciju ar sabiedrību, pārstāvot NVO intereses reģionālajā un nacionālajā plānošanas procesā. Rezultāti ir apmācības semināri, pieredzes apmaiņas vizītes, Radošuma padomes izveide, informatīvi izdevumi „Radošā Rēzekne”. Projekta darbība – 12 mēneši.

Projekta rezultāti: Projektā tika noorganizēti 5 apmācību semināri par tādiem būtiskiem jautājumiem kā (1) kultūrpolitikas un teritoriju stratēģiskās plānošanas mijiedarbība, (2) valsts iestāžu , pašvaldības un uzņēmēju sadarbība radošas pilsētas attīstībā,(3) psiholoģiskie aspekti un personības radošā loma stratēģiskajā plānošanā, (4) inovatīvu ideju un metodiku, sadarbības modeļu tipi sabiedrības potenciāla izmantošanā reģiona stratēģiskajā plānošanā, (5) NVO līdzdalība lēmumu pieņemšanā-likumdošana, iespējas interešu lobēšanā. Notika pieredzes apmaiņas vizītes uz Liepāju, Somiju, Slovākiju un Austriju, kuru rezultātā izdevās izveidot sadarbības tīklu ar vietējām NVO. Projekta ietvaros tika izveidota Radošuma padome , kas piedalās pašvaldības ,Latgales plānošanas reģiona padomes komitejās par kultūras un plānošanas jautājumiem. Biedrības parakstīja NVO un MK sadarbības memorandu. Tika izdoti 7 informatīvie izdevumi "Radošā Rēzekne", kas bezmaksas tika izplatīti Latgales reģionā un atspoguļoja informāciju par pilsoniskās sabiedrības līdzdalību kultūrpolitikas jomā, pozitīvas sadarbības piemērus. Jāatzīmē, ka par izdevumiem bija liela interese iedzīvotāju vidū. Projekta noslēgumā tika noorganizēta konference "Radošuma potenciāls un nozīme kultūrpolitikas stratēģiskajā plānošanā", kur tika izvērtēts projektā paveiktais, izteikti priekšlikumi un ieteikumi turpmākajai darbībai. Projekta rezultātā ir panākta aktīva nevalstiskā sektora līdzdalība kultūrpolitikas veidošanā Rēzeknē.
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Latgales reģions
Pēdējā grozījuma datums: 2012-01-12
Projekta kopējais finansējums: 27 419.39 EUR / 19 270.46 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 25 500.04 EUR / 17 921.53 LVL;
  • Projekta nacionālā privātā finansējuma apjoms: 1 919.35 EUR / 1 348.93 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 27 419.38 EUR / 19 270.45 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 25 500.04 EUR / 17 921.53 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 1 919.34 EUR / 1 348.92 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/006
Projekta īstenotājs: Biedrība „Mediju radošā studija”
Sadarbības partneris: Biedrība „Suzorje”,Biedrība „RĒZEKNES UZŅĒMĒJU BIEDRĪBA”,Biedrība ,,TeART59’’
Uzsākšanas datums: 01.12.2010.
Pabeigšanas datums: 30.11.2011.
Juridiskā adrese: Skolas iela 8A - 42, Rēzekne, LV-4601
Telefons: 29472972
Fakss: nav norādīts
Statuss: Pabeigts