esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Izglītības nozarē iesaistīto NVO administratīvās kapacitātes stiprināšana

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.2. apakšaktivitāte „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”

Meklēt projektus
Projektā ir izvirzīti šādi mērķi: panākt aktīvu un kvalitatīvu nevalstiskā sektora, proti, mazākais piecu biedrību un nodibinājumu (turpmāk – NVO) līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā un publisko pakalpojumu sniegšanā, kā arī Eiropas Savienības finanšu instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā; stiprināt NVO pārstāvju kompetenci par iespējām iegūt sabiedriskā labuma organizācijas statusu un informēt par statusa ieguvumiem un saistībām; iepazīt labas prakses piemērus lēmumu pieņemšanas procesos, Vācijas un otras projekta laikā izraudzītas Eiropas valsts pārvaldei sadarbojoties ar vietējām nevalstiskām organizācijām; iepazīt ārvalstu nevalstisko organizāciju pieredzi lēmumu pieņemšanas procesā un dalību lēmumu pieņemšanā, īpaši izglītības jomā; izmantojot informācijas tehnoloģiju piedāvātās iespējas radīt inovatīvus risinājumus, kas sekmētu projektā iesaistīto un citu NVO līdzdalības iespējas lēmumu pieņemšanas procesos arī pēc projekta norises. Projekta mērķa grupā ietilpst gan biedrības „Montessori bērnu māja” dalībnieki (vismaz 2), projekta partneru dalībnieki (mazākais 6 NVO un no katras NVO mazākais 2 dalībnieki), citu ieinteresēto NVO dalībnieki. Kopā projektā plānots apmācīt 20 dalībniekus. Projektu īstenos biedrība „Montessori bērnu māja” partnerībā ar šādiem partneriem: Nodibinājums „Inovatīvas izglītības fonds”, Biedrība „Bērnu attīstības centrs „Varavīksne””, Biedrība „Saules stariņš”, Nodibinājums „Mamma mammai fonds”, Nodibinājums „Mārīte ABC”. Projekta īstenošanas vietas adrese: Elizabetes iela 4-2, Rīga. Galvenās projekta aktivitātes ir: Interaktīvais seminārs Rīgā piedaloties NVO pārstāvim no Vācijas (3.aktivitāte); Ārvalstu prakses izpēte un pieredzes apkopojuma izstrāde (4.aktivitāte); Semināri par NVO sadarbības tīklu izveidi un iespējām iesaistīties lēmumu pieņemšanā, t.sk., labās prakses piemēru analīze (5.1.aktivitāte); Konsultanta pakalpojumi juridiskajos jautājumos, piemēram, Ministru kabineta (turpmāk – MK) noteikumu komentēšana (5.2.aktivitāte); Informācija par NVO un MK sadarbības memorandu, parakstīšana (5.3.aktivitāte); Informatīvi semināri par NVO Eiropas Savienības reģionālo politiku un tās instrumentiem Latvijā (7.aktivitāte); Semināri par iespējām biedrībām un nodibinājumiem iegūt sabiedriskā labuma organizācijas statusu, statusa ieguvumiem un saistībām (8.aktivitāte); Informācijas sistēmas izveide elektronisko pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai pēc projekta norises aktivitātēm (10.aktivitāte). Projekts atbilst MK 2008.gada 25.novembra noteikumos Nr.963 izvirzītajam mērķim un 1. Darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājumā 1.5.2.2.aktivitātes mērķim un 1.5.2.2.2.apakšaktivitātes mērķim. Projektā ir ieplānotas aktivitātes (3.,4.5.aktivitāte), kas stiprinās Biedrības „Montessori bērnu māja” un sadarbības partneru NVO un citu NVO līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā, sniedzot savu ieguldījumu izglītības nozares likumdošanas attīstībā. Viens no projekta mērķiem ir izglītot projektā iesaistītās NVO par Sabiedriskā labuma darbību. Projektā tiks padziļinātas NVO zināšanas par Eiropas Savienības reģionālās politikas izvirzītajiem mērķiem, kā arī NVO tiks apmācītas Eiropas Savienības projektu īstenošanā. Projekta galvenie sagadāmie rezultāti ir: kopumā īstenoti 15 semināri NVO pārstāvjiem; sagatavots apkopojums par partneru paveikto un ieguvumiem projektā; izstrādāts un izdalīts ārvalstu pieredzes apkopojums; iesniegti 3 pieteikumi NVO un MK sadarbības memoranda parakstīšanai un parakstīšana; izstrādāts 1projekta rezultātu kopsavilkums; izveidota informācijas sistēma.

Projekta rezultāti: Projekta mērķis - panākt aktīvu un kvalitatīvu NVO līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā un publisko pakalpojumu sniegšanā, kā arī Eiropas Savienības finanšu instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā, ir sasniegts. Projektā tika padziļinātas 8 NVO zināšanas par Eiropas Savienības reģionālās politikas izvirzītajiem mērķiem, projektu sagatavošanu un īstenošanu, stiprināta NVO pārstāvju kompetence par iespējām iegūt sabiedriskā labuma organizācijas statusu. Projekta ietvaros notika interaktīvs seminārs Rīgā, piedaloties NVO pārstāvim no Vācijas. Pieredzes apmaiņā Vācijā un Polijā iepazīti labas prakses piemēri NVO līdzdalībai integratīvās izglītības īstenošanā, līdzdalībai lēmumu pieņemšanas procesos. Projektā veikta ārvalstu prakses izpēte un izstrādāts pieredzes apkopojums. Īstenoti semināri par NVO sadarbības tīklu izveidi un iespējām iesaistīties lēmumu pieņemšanā, t.sk., veikta labās prakses piemēru analīze. Projekta mērķa grupa saņēmusi konsultanta pakalpojumus juridiskajos jautājumos. Finansējuma saņēmēja mājaslapā www.montessori.lv ir pieejama nevalstisko organizāciju izglītības informācijas sistēma, kurā sniegta informācija par publiskajiem pakalpojumiem, NVO līdzdalību lēmumu pieņemšanā, izglītības jaunumiem, ievietoti dokumentu paraugi, piemēram – līgumu paraugi. Projekta aktivitātēs iesaistījās nodibinājums „Inovatīvas izglītības fonds”, biedrība „Bērnu attīstības centrs „Varavīksne””, biedrība „Saules stariņi”, nodibinājums „Mamma mammai fonds”, nodibinājums „Mārīte ABC”.
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Rīga
Pēdējā grozījuma datums: 2012-01-09
Projekta kopējais finansējums: 34 282.32 EUR / 24 093.75 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 31 882.54 EUR / 22 407.18 LVL;
  • Projekta nacionālā privātā finansējuma apjoms: 2 399.78 EUR / 1 686.57 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 34 282.31 EUR / 24 093.74 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 31 882.54 EUR / 22 407.18 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 2 399.77 EUR / 1 686.57 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/017
Projekta īstenotājs: Biedrība „Montessori bērnu māja”
Sadarbības partneris: Biedrība „Saules stariņš”,Nodibinājums "Inovatīvas izglītības fonds",Biedrība „Bērnu attīstības centrs „Varavīksne””,Nodibinājums "Mamma mammai fonds",Nodibinājums „Mārīte ABC”
Uzsākšanas datums: 01.10.2010.
Pabeigšanas datums: 30.09.2011.
Īstenošanas vieta: Elizabetes iela 4-2, Rīga
Juridiskā adrese: „Radziņi”, Sēme, Sēmes pagasts, Tukuma novads
Telefons: 29210365
Fakss: nav norādīts
Statuss: Pabeigts