esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Liepājas Neredzīgo biedrības un NVO sadarbības tīkla kapacitātes stiprināšana

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.2. apakšaktivitāte „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”

Meklēt projektus
Projekta mērķis ir Liepājas Neredzīgo biedrības un NVO sadarbības tīkla biedru/darbinieku kapacitātes stiprināšana: 1. biedrības pakalpojumu un cilvēku ar dažāda veida invaliditāti integrāciju sabiedrībā dzīves vides un kvalitātes paaugstināšanai, saskaņā ar Universālā dizaina principiem; 2. aktīvai līdzdalībai politikas un lēmumu pieņemšanas procesā, lai veicinātu cilvēku ar dažāda veida invaliditāti integrāciju darba tirgū, viņu interešu aizstāvībai; 3. sadarbībai ar dažādām valsts, pašvaldību un nevalstiskām organizācijām Latvijā un ārzemēs, t.sk. Eiropas struktūrfondu apgūšanas ietvaros; 4. ES likumdošanas un pakalpojumu kvalitātes standartu, kas reglamentē vides pieejamību atbilstoši Universālam dizainam un cilvēku ar invaliditāti nodarbinātības jomu iedzīvināšanai Latvijā. Projekta ietvaros mērķa īstenošanai septiņu mēnešu laikā notiks sekojošas galvenās aktivitātes: - Iepazīšanās ar Lielbritānijas Karaliskais Nacionālais Institūts Neredzīgajiem pieredzi lēmumu pieņemšanas procesā un dalību politikas veidošanā, lai veicinātu vides pieejamību un cilvēku ar dažāda veida invaliditāti integrāciju darba tirgū, viņu interešu aizstāvību. - Lielbritānijas prakses izpēte - likumdošanas izpēte, kas reglamentē vides pieejamību atbilstoši Universālam dizainam un cilvēku ar invaliditāti nodarbinātību. Uzskaitītas iestādes, institūcijas, izpētīta to darbība, apskatīta nodokļu politika, izzinātas problēmas, kļūdas un veiksmīgākie pozitīvie risinājumi. - Priekšlikumu Liepājas nodarbinātības stratēģijas 2011.- 2016.gadam izstrāde un nodokļu politikas uzlabojumu izstrāde iesniegšanai Labklājības ministrijas 1997.gadā izveidotajai Invalīdu lietu nacionālai padomei un Ministru Kabinetam. - Informatīvi semināri par Lielbritānijas labās prakses piemēriem, analīze un projekta rezultātiem biedrības biedriem, darbiniekiem, brīvprātīgajiem, citu nevalstisko organizāciju biedriem, Liepājas pašvaldības darbiniekiem un preses pārstāvjiem. Cik vien ātri iespējams, jārada izpratne par grūtībām, ar kādām radītā vidē sastopas invalīdi. Pašreizējā situācijā Universālā dizaina jēdziens ir svešs ārpus personu ar īpašām vajadzībām loka. Tas netiek ietverts vai tas tiek darīts ļoti nepilnīgi likumdošanas aktos, plānošanas dokumentos.

Projekta rezultāti: Projekta ietvaros Liepājas Neredzīgo biedrība stiprināja savu un sadarbības partneru NVO biedru un darbinieku kapacitāti. Tā ietvaros 6 dienu ilgā pieredzes apmaiņas vizītē Lielbritānijā piedalījās 9 biedrības biedri. Brauciena mērķis bija iegūt informāciju, kā Lielbritānijā tiek organizēta sociālā uzņēmējdarbība un cilvēku ar invaliditāti nodarbinātība, kāda ir nodokļu politika attiecībā uz šīm sfērām, kā tiek īstenots universālais dizains apkārtējā vidē, kāda ir NVO darbības pieredze sociālās rehabiltācijas pakalpojumu sniegšanā un informācijas pieejamībā u.tml.. Ārvalstu pieredzes laikā iegūtā informācija tika apkopota un izanalizēta ārvalstu prakses apkopojumā, kas tika izdots 18 eks.. Lai iepazīstinātu plašāku sabiedrību ar iegūto vērtīgo informāciju Lielbritānijā, tā noorganizēja informatīvo semināru par Lielbritānijas labās prakses piemēriem, kurā piedalījās 21 biedrības biedrs un 6 Liepājas domes Attīstības pārvaldes un pašvaldības nodarbinātības un sociālo jautājumu darbinieki. Balstoties uz iegūto informāciju tika izstrādāts un Liepājas domē iesniegts 1 dokuments ar ieteikumiem nodarbinātības jautājumu risināšanā cilvēkiem ar invaliditātes problēmām Liepājas nodarbinātības stratēģijai 2011.-2016.gadam un Saeimā iesniegts 1 dokuments ar ieteikumiem nodarbinātības jautājumu risināšanā cilvēkiem ar invaliditātes problēmām. Papildus minētajam cilvēkiem ar invaliditāti, biedrības biedriem un citiem interesentiem tika sniegtas 50 dažāda veida juridiskās konsultācijas un uzsākta www.redzigaismu interneta vietnes sadaļas " Ilustratīvie pasākumi" izstrāde un pilnveide. Šajā interneta vietnē ir iespējams aplūkot kā pareizāk iekārtot telpas cilvēkiem ar redzes invaliditāti. Projektam noslēdzoties, Liepājas Neredzīgo biedrība rīkoja semināru, kurā prezentāja projekta ietvaros sasniegtos rezultātus. Šajā seminārā kopumā piedalījās 44 dalībnieki.
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Kurzemes reģions
Pēdējā grozījuma datums: 2011-11-21
Projekta kopējais finansējums: 23 019.58 EUR / 16 178.25 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 21 408.20 EUR / 15 045.77 LVL;
  • Projekta nacionālā privātā finansējuma apjoms: 1 611.38 EUR / 1 132.48 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 23 019.58 EUR / 16 178.25 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 21 408.20 EUR / 15 045.77 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 1 611.38 EUR / 1 132.48 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/024
Projekta īstenotājs: Biedrība „Liepājas Neredzīgo biedrība”
Uzsākšanas datums: 01.01.2011.
Pabeigšanas datums: 31.08.2011.
Juridiskā adrese: Ganību iela 197/205, Liepāja, LV-3407
Telefons: 26544442, 63431535
Fakss: 63407115
Statuss: Pabeigts