esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Biedrības "Attīstības centrs ģimenei" administratīvās kapacitātes stiprināšana.

Extended view
Source of Funding: European Social Fund 2007-2013
Program: ESF 1.5.2.2.2. sub-measure "Administrative Capacity Building of NGOs"

Search projects
Projekts paredz divu nevalstisko organizāciju "Attīstības centrs ģimenei" un Latvijas Sarkanā Krusta Valkas komitejas sadarbību, lai ar projekta aktivitātēm - inovatīvu pakalpojumu izstrādi un kvalitatīvu nevalstisko organizāciju līdzdalību politikas plānošanas procesā, attīstītu iespējas tā saukto "īpašo" bērnu (hiperaktīvi bērni, bērni ar īpašām vajadzībām, viņu pedagogi, viņu vecāki) reintegrāciju kā izglītības sistēmā, tā arī sabiedrībā. Projekta ieviešana notiks Rīgas un Valkas pilsētās, kurās organizācijas aktīvi darbojas šajās jomās un plāno attīstīt turpmākās pilotiniciatīvas. Projekts tiks ieviests sešu mēnešu periodā no 2010.gada septembra līdz 2011.gada februārim. Šobrīd, kad ir saasinājies dialogs par izmaksu ziņā efektīvu izglītību un strukturālām reformām, tajā ir būtiski, lai mazāk aizsargātā bērnu daļa jeb bērni ar mācīšanās traucējumiem nezaudētu savu iespēju iegūt kvalitatīvu izglītības saturu un vienlaikus - viņu vajadzībām pielāgotu mācību procesu. Projekts paredz veidot platformu, kas ļautu sasniegt šī vajadzības, izstrādājot jau konkrētus, pašvaldību specifiskai situācijai pielāgotus pakalpojumus projekta mērķa grupai un panākt kopīgu dialogu par koordinētas politikas realizāciju šo mērķu sasniegšanai.

Project results: Projekta ietvaros ir sniegts ieguldījums biedrības „Attīstības centrs ģimenei” administratīvās kapacitātes stiprināšanā, lai nodrošinātu tās kvalitatīvu līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā pašvaldību līmenī un nodrošinātu tās spēju piedāvāt inovatīvus publiskos pakalpojumus sabiedriskā labuma veicināšanai, nodrošinot ilgtspējīgu „īpašo” bērnu reintegrāciju valsts vispārējās izglītības sistēmā un vietējā sabiedrībā. Finansējuma saņēmēja biedri guva iespēju iepazīt Igaunijas pieredzi - intervijās ar Igaunijas organizācijām- Tartu bērnu atbalsta centru, Tartu bērnu patversmi, u.c. tika atrasti kopīgi darbības virzieni, kā arī diskutēts par sasniegumiem katrā organizācijā un metodēm, kā šādi rezultāti ir panākti. Projekta laikā īstenotas apmācības biedriem par lēmumu pieņemšanas un likumdošanas jautājumiem, pedagoģijas un izglītības jautājumiem, izstrādāts atbalsta pakalpojums vispārējās izglītības pedagogiem un pakalpojums vecākiem, izveidota mājaslapa, noorganizēti 4 informatīvie semināri.
Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Region: Rīga,Vidzemes region
Last change: 2011-12-13
ESF Funding: 20 091.99 EUR / 14 120.73 LVL;
  • ESF Funding: 18 685.55 EUR / 13 132.28 LVL;
  • ESF private funding: 1 406.44 EUR / 988.45 LVL;
Total ESF spent: 20 091.99 EUR / 14 120.73 LVL;
  • ESF spent: 18 685.56 EUR / 13 132.29 LVL;
  • ESF spent, private: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 1 406.43 EUR / 988.44 LVL;
Project number: 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/031
Project Promoter: Biedrība "Attīstības centrs ģimenei"
Partner(s): Latvijas Sarkanā Krusta Valkas komiteja
Start date of project: 01.09.2010.
Project finish date: 31.03.2011.
Legal address: Slokas iela 185-41, Rīga, LV-1067
Phone: 28306588
Fax: nav norādīts
Status: Pabeigts