esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


"Jaunpils novada NVO administratīvās kapacitātes stiprināšana"

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.2. apakšaktivitāte „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”

Meklēt projektus
Jaunpils novadā ir visumā aktīva NVO darbība dažādās nozarēs – pieaugušo izglītošanā un aktivizēšanā, sporta dzīves organizēšanā novadā, jaunatnes iesaistīšanā dažādās aktivitātēs, rokdarbu veidošanā un amatniecības popularizēšanā, pensionāru aktivitāšu organizēšanā u.c., taču pietrūkst kopīgas sadarbības programmas, lai paveiktais būtu ar daudz efektīvāku rezultātu, kā arī, lai vietējā pašvaldība un uzņēmēji būtu informēti un iesaistīti sadarbībā. Ar šī projekta palīdzību esam paredzējuši izveidot novada NVO darbības programmu laika posmam no 2011.līdz 2018.gadam. Izveidotais dokuments būtu pamats NVO sadarbības attīstībai ar Jaunpils novada domi, plānojot domes atbalstu NVO darbībai , kā arī iespējas deleģēt noteiktu pašvaldības funkciju veikšanu konkrētām NVO. NVO Attīstības programma būtu arī pamatdokuments, uz kura bāzes attīstīt sadarbību ar potenciālajiem sponsoriem – Jaunpils novada uzņēmējiem. Projekta ieviešanas periodā tiks izstrādātas un ieviestas aktivitātes, kas veicina biedrības „Jaunpils reģionālās attīstības centrs „Rats’” darbības ilgtermiņa plāna attīstības prioritātes, piemēram, cilvēkresursu attīstības veicināšana. Lai risinātu iepriekšējā punktā aprakstītās problēmas, projekta ietvaros esam paredzējuši veikt pasākumus, lai izglītotu savas biedrības biedrus, kā arī pārējo Jaunpils novada biedrību vadītājus un biedrus par NVO darbībai aktuālām tēmām, piem.: - Kādai jābūt mūsdienīgai nevalstiskajai organizācijai; - Efektīga un efektīva prezentācija; - Darbs komandā. Māksla vadīt komandu; - Laika plānošana; - NVO gada pārskata sagatavošana, grāmatvedības uzskaite; - Projektu vadīšana; kā arī organizēt darba seminārus, lai izmantojot NVO darbības izvērtēšanas metodoloģiju, projekta rezultātā izveidotu Jaunpils novada NVO attīstības programma turpmākajiem 7 gadiem. Projekta noslēgumā tiks organizēts novada NVO seminārs, kuras ietvaros ar projekta rezultātiem un izstrādāto NVO Attīstības programmu tiktu iepazīstināta gan Novada dome, gan novada uzņēmēji. Projekta ietvaros paredzēts organizēt vienu pieredzes apmaiņas ekskursiju – semināru, lai dalītos pieredzē par NVO sadarbības iespējām, kā arī par NVO sadarbības mehānismiem ar pašvaldību un uzņēmējiem. Projekta rezultāti tiks apkopoti CD, kā arī publicitāte tiks veikta, izdodot bukletu ar ES un ESF logo un publicējot informāciju laikrakstos un interneta mājas lapā.

Projekta rezultāti: Projekta ietvaros īstenota apmācību programma Jaunpils novada NVO, kura ietvēra sekojošas tēmas - NVO grāmatvedība, projektu vadība, komunikācija un sabiedriskās attiecības NVO, darbs komandā. Tika noorganizēts darba semināru cikls Novada NVO darbības attīstības stratēģijas 2011.-2018.izstrādei, kā arī izstrādāta "Jaunpils novada NVO attīstības programma". Projekta rezultātā veicināta novada NVO aktīva un koordinēta darbība sabiedrības integrācijas rīcībpolitikas veidošanā Jaunpils novadā, organizējot NVO vadības un biedru apmācību NVO attīstībai svarīgos jautājumos un izstrādājot novada NVO attīstības programmu.
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Rīgas reģions
Pēdējā grozījuma datums: 2012-03-30
Projekta kopējais finansējums: 8 620.77 EUR / 6 058.71 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 8 017.31 EUR / 5 634.60 LVL;
  • Projekta nacionālā privātā finansējuma apjoms: 603.46 EUR / 424.11 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 8 620.77 EUR / 6 058.71 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 8 017.31 EUR / 5 634.60 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 603.46 EUR / 424.11 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/036
Projekta īstenotājs: Biedrība „Jaunpils reģionālās attīstības centrs „Rats””
Uzsākšanas datums: 01.01.2011.
Pabeigšanas datums: 31.12.2011.
Juridiskā adrese: „Ērģelnieki”, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145
Telefons: 29330697
Fakss: 63107068
Statuss: Pabeigts