esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Biedrības „Latvijas Makšķernieku asociācija” Mobilās grupas kapacitātes stiprināšana valsts zivju resursu aizsardzības jomā.

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.2. apakšaktivitāte „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”

Meklēt projektus
Projekts paredz būtiski stiprināt LMA Mobilās grupas kapacitāti un profesionalitāti, kura ilgtermiņā darbojas visā valsts teritorijā Valsts vides dienesta (VVD) pilnvaroto personu – sabiedrisko inspektoru statusā zivju resursu aizsardzības jomā. LMA ir 10 NVO, kuru biedri sastāv LMA Mobilās grupā – 15 cilvēki, kas Latvijā faktiski ir vienīgā sabiedrisko inspektoru organizētā grupa, un kura cieši sadarbojas ar VVD Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldi (JIŪP) un citām vides aizsardzības valsts iestādēm. Kopējais minēto LMA organizāciju fizisko biedru skaits – apmēram 300. No šo organizāciju biedriem un no LMA fiziskajiem biedriem (47 personas) 2006. gadā tika izveidota LMA Mobilā grupa, kuras darbība notiek atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.833 „Noteikumi par sabiedriskā vides inspektora statusa piešķiršanu un anulēšanu, izvirzāmajiem kritērijiem un prasībām un apliecības paraugu” prasībām. Īstenojot projekta aktivitātes, tiks radīti priekšnosacījumi, lai rezultātā iedibinātu sabiedrisko inspektoru darbības pārmantojamību un panākt aktīvu un kvalitatīvu nevalstiskā sektora līdzdalību publisko pakalpojumu sniegšanā ilgtermiņā.

Projekta rezultāti: Projekta tiešā mērķauditorija bija biedrības16 biedri un vienas pašvaldības darbinieki. Savukārt netiešā mērķauditorija bija visi interesenti, kuri vēlājās iegūt zināšanas par zivju resursu aizsardzības un uzraudzības jomu Latvijā. Projekta ietvaros tika apmācīti 112 potenciālie LMA Mobilās grupas dalībnieki, kuri darbojas kā sabiedriskās vides inspektori zivju resursu aizsardzības un uzraudzības jomā kā brīvprātīgie. Šie dalībnieki apguva savas zināšanas 5 teorētiskajās un 5 praktiskajās apmācībās visā Latvijā. Lai nākotnē veicinātu vienotu izpratni visiem zivju resursu aizsardzības un uzraudzības jomas inspektoriem par LR normatīvajiem aktiem un jautājumiem, kas saistīti ar darba specifiku, tika sagatavota un izdota rokasgrāmata " Sabiedriskā vides inspektora rokasgrāmata zivju resursu aizsardzības un uzraudzības jomā" 100. eks. un uzfilmēta filma "Valsts pilnvarota persona". Projekta ietvaros tika noorganizēts viens pieredzes apmaiņas brauciens uz Somiju, kurā piedalījās 3 biedrības biedri. Šī brauciena laikā tika iegūtas praktiskās un teorētiskās zināšanas, kā Somijā strādā cilvēki un kāds ir šīs valsts normatīvais regulējums zivju resursu aizsardzības un ūdens objektu apsaimniekošanas jomā. Papildus minētajam projekta ietvaros tika analizēta citu valstu pieredze vides aizsardzības un zivju resursu saglabāšanas, aizsardzības un uzraudzības jomā, kas tika apkopota vienā ārvalstu prakses izpētes dokumentā, kas tika publicēts 5.eks.. Projekta ietvaros sagatavotie informatīvie materiāli tika publicēti biedrības interneta mājas lapā www.dzivaisudens.lv.
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Visa Latvija
Pēdējā grozījuma datums: 2011-11-21
Projekta kopējais finansējums: 34 134.42 EUR / 23 989.81 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 31 745.01 EUR / 22 310.52 LVL;
  • Projekta nacionālā privātā finansējuma apjoms: 2 389.41 EUR / 1 679.29 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 34 134.43 EUR / 23 989.81 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 31 745.01 EUR / 22 310.52 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 2 389.42 EUR / 1 679.29 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/046
Projekta īstenotājs: Biedrība „Latvijas Makšķernieku asociācija”
Uzsākšanas datums: 01.02.2011.
Pabeigšanas datums: 31.07.2011.
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 23 dz.17, Rīga, LV-1011
Telefons: 29285934
Fakss: 67316943
WWW adrese: http://www.dzivaisudens.lv
Statuss: Pabeigts

Metodikas, rokasgrāmatas, vadlīnijas

Rokasgrāmata vides inspektoriem

Citi

Ārvalstu prakses apkopojums