esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


,,Ekspresis”

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.2. apakšaktivitāte „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”

Meklēt projektus
Projekta ,,Ekspresis’’ īstenošana paredz, sadarbojoties vairākām NVO Jelgavā, veicināt sabiedrības līdzdalību valsts politikas īstenošanu sociālajā jomā, sekmēt sadarbību starp NVO un pašvaldību, piedalīties rīcībpolitikas izstrādē un ieviešanā, ieviešot Jelgavā inovatīvu pakalpojumu, kas vēl nav valsts nodrošināto pakalpojumu sarakstā. Lai efektīvi līdzdarbotos politikas veidošanas procesos, projektā paredzēts papildināt zināšanas likumdošanas jautājumos, normatīvo aktu izstrādē un, projekta saturam atbilstošos, speciālos jautājumos, piesaistos ekspertus, konsultantus, lektorus, kuratorus, uzlabot tehnisko nodrošinājumu, tādejādi stiprināt visu interešu grupu administratīvo kapacitāti. Projekta galvenās aktivitātes – cilvēku ar ierobežojumu apzināšana, rīcības kartes izstrāde, ārvalstu prakses apgūšana, īpašas vienības izveide, apmācības par līdzdalības jautājumiem u.c. Projekta rezultātā tiek aprobēts jauns alternatīvās mājas aprūpes veids, ko var ieviest arī citos novados, izstrādāts sadarbības modelis starp NVO un pašvaldības Sociālo dienestu, stiprināta NVO administratīvā kapacitāte.

Projekta rezultāti: Projekta ietvaros izstrādāta un ieviesta apmācību programma, kurā ietvertas sekojošas tēmas - sociālo pakalpojumu un sociālas palīdzības likumi, to īstenošana ikdienā, Jelgavas pašvaldības saistošie sociālo pabalstu piešķiršanas noteikumi, NVO loma un iespējas ietekmēt lēmumu pieņemšanu saistībā ar sociālām garantijām, sociālā rehabilitācija un tās iespējas krīzes apstākļos, sociālā psiholoģija; saskarsmes un savstarpēju attiecību psiholoģija, dažādu grupu psiholoģija, IKT iespējas izziņas procesos, savstarpējā saziņā, lai nodrošinātu indivīda līdzdalību sabiedriskos procesos, pirmās un neatliekamās medicīniskā palīdzība, lai nodrošinātu klientam palīdzību akūtās situācijās. Tika izstrādāta digitālā rīcības karte, kur atzīmēta gan klienta, gan pakalpojuma sniedzēja dzīves vietas adrese un telefons. Tādu karti saņem katrs klients un vienības ,,Ekspresis’’ pārstāvis, izveidota ātrās reaģēšanas vienība ,,Ekspresis”, kas sadarbībā ar sociālā dienesta darbiniekiem iepazīstas ar mājas aprūpes principiem un pašiem aprūpējamiem, piedāvājot iespējamo palīdzību no savas puses un noskaidrojot vai šī palīdzība klientam būtu vajadzīga un kādā veidā iespējams viņu saņemt. Projekta rezultātā veicināta Jelgavas pensionāru biedrības kapacitāte ar mērķi nākotnē stiprināt brīvprātīgo darba veicēju kustības attīstību, labās prakses pieredzes apkopošanu, attīstot vienības ,,Ekspresis” darbību.
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Zemgales reģions
Pēdējā grozījuma datums: 2011-10-14
Projekta kopējais finansējums: 30 509.87 EUR / 21 442.46 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 28 374.18 EUR / 19 941.49 LVL;
  • Projekta nacionālā privātā finansējuma apjoms: 2 135.69 EUR / 1 500.97 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 30 509.88 EUR / 21 442.47 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 28 374.19 EUR / 19 941.49 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 2 135.69 EUR / 1 500.97 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/052
Projekta īstenotājs: Biedrība "Jelgavas pensionāru biedrība"
Sadarbības partneris: Jelgavas sieviešu invalīdu biedrība ”Zvaigzne”,JIB "Edelveiss"
Uzsākšanas datums: 01.10.2010.
Pabeigšanas datums: 31.07.2011.
Juridiskā adrese: Pasta iela 44, Jelgava, LV-3001
Telefons: 26190589
Fakss: n/a
Statuss: Pabeigts