esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Līdzdalība. Sadarbība. Attīstība.

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.2. apakšaktivitāte „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”

Meklēt projektus
Projekta mērķis ir sekmēt NVO sadarbības prasmju pilnveidošanu efektīvai pilsoniskās sabiedrības līdzdalībai vietējo pašvaldību politikas veidošanas procesos. Iedzīvotāju labklājība un drošība turpmākajos gados būs tieši atkarīga ne tikai no Latvijas valdības, vietējo pašvaldību pieņemtajiem lēmumiem, bet arī no visas sabiedrības kopumā, no katra cilvēka atbildīgas rīcības, sadarbības un atbalsta. Projekta tiešās mērķgrupas ir : Ventspils reģionālā NVO atbalsta centra 19 biedrorganizāciju biedri un darbinieki. Projekta laikā: - pilnveidota biedrību un nodibinājumu savstarpējā sadarbība, lai kopā rezultatīvi piedalītos pašvaldību politikas virzīšanas procesos . - nodrošināti izglītības un atbalsta pakalpojumi Ventspils pilsētas NVO, veicinot un koordinējot organizāciju vienotu darbību. Visas plānotās aktivitātes, kas vērstas tieši uz NVO centra biedru līdzdalību un atbalstu, ir plānotas arī ar mērķi caur projekta publicitātes pasākumiem uzrunāt un ieinteresēt plašāku auditoriju uz aktīvu pilsonisku darbību. Realizējot projekta aktivitātes, Ventspils reģionālais NVO atbalsta centrs veicinās pilsoniskās sabiedrības attīstības, demokratizācijas un integrācijas procesus Ventspils pilsētā un Ventspils novada pašvaldībā. Projekta rezultātā tiks nodrošināts, ka: - vismaz 20 NVO pārstāvji (ar balss tiesībām) regulāri piedalīsies Ventspils pilsētas domes 16 pastāvīgo komisiju darbā; - sekmīgi darbosies 2 NVO koalīcijas (sociālo jautājumu organizāciju un uzņēmēju interešu aizstāvības organizāciju), kuru pārstāvji aktīvi piedalīsies Ventspils pilsētas politikas veidošanā paužot savu viedokli komisiju, darba grupu darba procesā, lēmumu pieņemšanas laikā. - vairāk kā 50 dalībnieki (koalīciju un NVO pārstāvji) iegūs papildus zināšanas un prasmes sadarbības, savu viedokļa argumentēšanas , prezentēšanas u.tml. jautājumos 8 semināros un 3 dienu diskusiju maratonā. - vairāk kā 200 NVO pārstāvji visa projekta laikā ieguvuši aktuālu informāciju par NVO darbības iespējām, piedaloties 10 informatīvi izglītojošajās dienās; - vismaz 100 dalībnieki no projekta tiešās mērķgrupas būs piedalījušies Ventspils NVO Forumā; Ventspils NVO atbalsta centrs īstenojot šo projektu turpinās līdz šim sekmīgi veikto darbu sekmējot aktīvas pilsoniskas sabiedrības izaugsmi, veicinās tādu politisko procesu veidošanos, kuros notiek dažādu sociālo, etnisko, reliģisko un citu grupu līdzvērtīga iekļaušanās sabiedrībā, mazinot sociālo spriedzi.

Projekta rezultāti: Projektā tika noorganizētas 10 informatīvi -izglītojošas dienas, 8 apmācību semināri, NVO forums, 3 dienu NVO diskusiju maratons, 9 uzņēmēju interešu aizstāvības koalīcijas un 7 sociālās jomas organizāciju koalīcijas sapulces. Apmācību laikā tika gūtas zināšanas par laika plānošanu un efektīvu laika vadīšanu, līdera jēdzienu , līdera īpašībām un vadības stiliem, lomām komandā un motivāciju, NVO līdzdalības mehānismiem , iespējām un alternatīvām, par radošumu un inovāciju NVO kapacitātes stiprināšanai u.c. jautājumiem. Notika aktīva un rezultatīva iesaistīšanās Ventspils pilsētas domes pastāvīgo pašvaldību komisiju darbā. Ventspils NVO atbalsta centru pārstāvošie 12 komisiju locekļi no 10 biedrībām patstāvīgi piedalījās un pauda NVO centra viedokli 15 pašvaldību komisijās, kā arī 2 pārstāvji piedalījās konsultatīvajās padomē nepilsoņu jautājumos. Projekta aktivitātēs piedāvāta informācija un zināšanas paaugstināja dalīborganizāciju biedru kapacitāti un tā rezultātā organizācijas turpmāk varēs veiksmīgāk veidot dialogu par sadarbību un atbalstu ar vietējo pašvaldību, radniecīgām organizācijām un sadarbības partneriem.
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Kurzemes reģions
Pēdējā grozījuma datums: 2011-12-20
Projekta kopējais finansējums: 28 399.27 EUR / 19 959.12 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 26 411.32 EUR / 18 561.98 LVL;
  • Projekta nacionālā privātā finansējuma apjoms: 1 987.95 EUR / 1 397.14 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 28 399.28 EUR / 19 959.13 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 26 411.32 EUR / 18 561.98 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 1 987.96 EUR / 1 397.15 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/064
Projekta īstenotājs: Biedrība "Ventspils reģionālais NVO atbalsta centrs"
Uzsākšanas datums: 01.12.2010.
Pabeigšanas datums: 30.09.2011.
Juridiskā adrese: Andreja iela 7, Ventspils, LV-3601
Telefons: 26480162
Fakss: 63623136
Statuss: Pabeigts