esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Profesionālo biedrību izglītošana par lēmumu pieņemšanas procesiem, interešu konfliktiem un finanšu līdzekļu piesaisti projektu ideju realizēšanai

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.2. apakšaktivitāte „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”

Meklēt projektus
Projekta „Profesionālo biedrību izglītošana par lēmumu pieņemšanas procesiem, interešu konfliktiem un finanšu līdzekļu piesaisti projektu ideju realizēšanai” tiešais mērķis – paaugstināt profesionālo biedru izpratni par līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā, to nozīmi un ietekmes spēju, kā arī sapratni par interešu konfliktiem un korupcijas riskiem, cēloņiem un tā izskaušanas rīcību, veidot profesionālo biedrības biedru un dalībnieku izpratni par sniegto iespēju izmantošanu. Valstī reģistrētas vairāk nekā 8000 biedrības un nodibinājumi, no tām aktīvu darbību veic aptuveni 60%. 2004. gadā ap 400 biedrību un nodibinājumu pārstāvji darbojās dažādās darba grupās. Tiesību aktu izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmēs regulāri sekoja līdz aptuveni 150 biedrības un nodibinājumi. Taču atzinumus par tiesību aktu projektiem ik gadu sniedz 20 biedrības un nodibinājumi. Lai efektīvi līdzdarbotos politikas veidošanā- sekotu līdzi ministriju un pašvaldību darbam, piedalītos dokumentu izstrādes darba grupās, gatavotu atzinumus par dokumentu projektiem, piedalītos sabiedriskajās apspriedēs, ir nepieciešami līdzdalības resursi: zināšanas; eksperti ( juristi, politikas analītiķi), tehniskais nodrošinājums. Projekta „Profesionālo biedrību izglītošana par lēmumu pieņemšanas procesiem, interešu konfliktiem un finanšu līdzekļu piesaisti projektu ideju realizēšanai” mērķa grupa ir profesionālās biedrības- nevalstiskās organizācijas, kuras pārstāv savas profesijas intereses un vēlas aktīvāk iesaistīties sabiedrības dzīvē. Aktivitātes: - Mērķa grupas vajadzību izvērtēšana (anketas izstrāde, aptaujas veikšana, rezultātu apkopošana); - Mācību programmas un materiālu izstrāde; - Mācību programmas īstenošana (pasniedzēju un dalībnieku atlase, mācību programmas īstenošana un rezultātu izvērtēšana); - Projekta vadība (uzraudzība, atskaišu sagatavošana, publicitāte). Projekta rezultāti: - tiks izglītoti 160 profesionālo biedrību biedri/dalībnieki, tādejādi aktivizējot organizācijas līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā, lai spētu risināt vietējās un/vai nacionālas sociālas problēmas, uzlabojot lēmumu kvalitāti, publiskumu un problēmu risināšanu, iesaistoties ES projektu izstrādē un ieviešanā; - anketēšanā tiks iesaistīti ne mazāk kā 25 profesionālās biedrības un aptaujāti ne mazāk kā 300 biedru, vēl detalizētāk izzinot mērķa grupas zināšanu līmeni par lēmumu pieņemšanas procesu, interešu konfliktiem un ES politikas un finanšu instrumentiem; - sagatavota 24 stundu mācību programma un izstrādāti mācību materiāli; - īstenoti 10 mācību kursi par lēmumu pieņemšanas procesu, interešu konfliktiem un ES politikas un finanšu instrumentiem; - veikta projekta izvērtēšana un nodrošināta projekta publicitāte un rezultātu izplatīšana.

Projekta rezultāti: Projekta ietvaros tika izstrādāta un ieviesta mācību programma „Lēmumu pieņemšanas process, interešu konflikti un finansējuma piesaiste ideju realizēšanai”, Mācību programmas īstenošanas rezultātā tika aktivizēta profesionālo biedrību līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesā, tādējādi veicinot sabiedrības aktivitāti vietējo jautājumu risināšanā pašvaldībās, kā arī profesionālo biedrību biedru zināšanu pieaugumu un spēju iesaistīties un līdzdarboties vietējo un nacionālu jautājumu apspriešanā un risināšanā, reizē izprotot savas profesionālās organizācijas ietekmes iespējas un indivīda aktivitātes nozīmi.
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Visa Latvija
Pēdējā grozījuma datums: 2011-10-14
Projekta kopējais finansējums: 33 019.75 EUR / 23 206.41 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 30 708.36 EUR / 21 581.96 LVL;
  • Projekta nacionālā privātā finansējuma apjoms: 2 311.39 EUR / 1 624.45 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 33 019.75 EUR / 23 206.41 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 30 708.36 EUR / 21 581.96 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 2 311.39 EUR / 1 624.45 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/072
Projekta īstenotājs: Biedrība „Latvijas Pašvaldību mācību centrs”
Uzsākšanas datums: 01.09.2010.
Pabeigšanas datums: 31.08.2011.
Juridiskā adrese: Biķernieku iela 4, Rīga, LV-1039
Telefons: 67551217, 67545278, 67545281
Fakss: 67552252
Statuss: Pabeigts