esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


ELPA. Efektīva Līdzdalība un Partneru Atbildība

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Европейский Cоциальный фонд 2007-2013
Программа: Подактивность ЕСФ 1.5.2.2.2. "Укрепление административного потенциала неправительственных организаций"

Поиск проектов
Iesniedzēja projekta „ELPA - Efektīva Līdzdalība un Partneru Atbildība” ietvaros īstenos aktivitātes, kas: 1.nostiprinās Latvijas lielākā NVO sadarbības tīkla - eLPA - kapacitāti NVO sektora līdzdalības nodrošināšanai: a)e-rīku NVO profesionāļu un sabiedrības iesaistei izveide; b)vadības sistēmas izvērtēšana un atjaunošana; c)darbinieku zināšanu un prasmju pilnveide; d)saturiskās kapacitātes nodrošinājums atzinumu sagatavošanā; e)saturiskais nodrošinājums līdzdalībai sanāksmēs; 2.paplašinās reģionu NVO kompetenci un spējas veikt interešu aizstāvību: a) vietējo līderu apmācību organizēšana par līdzdalību –izglītotāji; b) apmācības reģionu NVO; c) apmācības NVO profesionāļiem par NVO darbības ietekmes mērījumu veikšanu; d) rokasgrāmatas izstrāde un izplatīšana par interešu aizstāvības procesiem un īstenošanu. 3.kvalitatīvi īstenos projektu - nodrošināta profesionāla projekta finansu un saturiskā vadība un izvērtēšana, un projekta informācijas izplatīšanu mērķa grupai un publicitāte.

Результаты проекта: Projekta ietvaros izstrādāti divi e-rīki (pieejami www.nvo.lv ): vienā tiek organizēta NVO viedokļu apkopošana par dažādiem normatīviem dokumentiem, biedrības „Latvijas Pilsoniskā alianse” (eLPA) darbinieki ievieto rīkā dokumentus un veido viedokļu apkopošanu. Otrs rīks domāts plašāku iedzīvotāju grupu viedokļa apkopošanai par būtiskiem jautājumiem, kuros nepieciešams sabiedrības viedoklis. eLPA darbinieki guvuši pieredzi (apmācīti) tādās jomās kā lietvedība un jautājumos par pašattīstīšanos un motivācijas attīstību pašizaugsmei. eLPA darbinieki nodrošinājuši vairāk kā 50 atzinumu par tiesību aktiem un politikas dokumentiem sniegšanu, dalību vairāk kā 120 formālās un neformālās sanāksmēs, lai aizstāvētu NVO kopīgās intereses. Notikuši 5 reģionāli semināri par NVO līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā. Seminārā Rīgā, kur NVO līderi apguva prasmes organizāciju darba novērtēšanai līdzdarbojoties lēmumu pieņemšanas procesā, apmācības sniedza Kristīna Mand, līdzdalības eksperte no Igaunijas. Projekta ietvaros izdota rokasgrāmata „Interešu aizstāvības liecības 2011”, kas nosūtīta biedrībām un nodibinājumiem to kapacitātes stiprināšanai interešu aizstāvībā. Sagatavotas 3 infografikas par NVO svarīgiem jautājumiem, kas vienkāršā un pārskatāmā veidā atspoguļo informāciju par: NVO līdzdalību Eiropas Savienībā, finansējumu NVO sektorā un NVO iesaisti Eiropas Savienības struktūrfondu plānošanā laikā no 2014. - 2020.gadam.
Правовой статус получателя: общество/учредительство
Регионы: Visa Latvija
Последние изменения: 2012-03-16
ESF финансирование: 29 160.33 EUR / 20 494.00 LVL;
  • ESF финансирование: 27 119.13 EUR / 19 059.43 LVL;
  • ESF частного финансирования: 2 041.20 EUR / 1 434.56 LVL;
ESF награждено: 29 160.34 EUR / 20 494.00 LVL;
  • ESF награждено: 27 119.13 EUR / 19 059.43 LVL;
  • ESF награждено, частное: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 2 041.21 EUR / 1 434.57 LVL;
Номер проекта: 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/074
Исполнитель проекта: Biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse"
Партнер: Alūksnes Nevalstisko organizāciju atbalsta centrs,Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centrs,Preiļu Nevalstisko organizāciju centrs,Zemgales nevalstisko organizāciju atbalsta centrs,Ventspils reģionālais NVO atbalsta centrs
Дата начала проекта: 01.01.2011.
Дата окончания проекта: 31.12.2011.
Юридический адрес: Ģertrūdes iela 19/21-3, Rīga, LV-1011
Tелефон: 67846465
Факс: 6 78 46 466
Cтатус: проект осуществлён