esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


NEVALSTISKO ORGANIZĀCIJU KAPACITĀTES CELŠANA UN PRASMJU PILNVEIDE SADARBĪBAS ATTĪSTĪŠANĀ AR VALSTS UN PAŠVALDĪBU INSTITŪCIJĀM NO TABAKAS DŪMIEM BRĪVAS VIDES VEIDOŠANAI.

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.2. apakšaktivitāte „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”

Meklēt projektus
Statistikas dati rāda, ka pasaulē ir aptuveni 1,3 miljardi smēķētāju. No tabakas patēriņa vidēji mirst 4,9 miljoni cilvēku gadā, bet, ja pašreizējās tendences saglabāsies, līdz 2020. gadam nāves gadījumu skaits pieaugs līdz 10 miljoniem gadā. Projekta mērķis ir konsolidēt un stiprināt NVO dalību valsts politikas realizēšanā, kas vērsta uz no tabakas dūmiem brīvas vides veidošanu. Ņemot vērā faktu, ka kopš 2009. gada strauji sarucis veselības veicināšanas budžets, nevalstisko organizāciju iesaiste veselības veicināšanas valsts politikas realizēšanā ir īpaši aktuāla. Taču, kā rāda dati, NVO kapacitāte ir nepietiekoša šāda līmeņa un apjoma darbībā. Tāpēc šī ESF projekta apakšaktivitāte ir ļoti aktuāla. Projekta mērķa grupa- 7 NVO biedri, kuri iesaistīti smēķēšanas ierobežošanas un atkarību profilakses aktivitātēs. Projekta ietvaros, balstoties uz Veselības ministrijas izteikto sadarbības piedāvājumu un atbalstu projekta iesniedzēja iniciatīvai, paredzēts apmācīt un attīstīt prasmes NVO biedriem valsts politikas realizēšanā un pilnveidošanā augstākminētajā jomā, sadarbojoties ar valsts un pašvaldību institūcijām. Zināms, ka veiksmīgi izstrādāta, organizēta un realizēta veselības veicināšanas politika spēj sniegt reālu ieguldījumu tautsaimniecībā, uzlabojot iedzīvotāju dzīvildzi un dzīves kvalitāti, darba spējas un sociālo labklājību, kā arī konkrētu uzņēmumu darba kvalitāti un konkurētspēju, tāpēc Pašreizējā ekonomiski un politiski saspringtajā situācijā ieteicams maksimāli daudz sabiedrības veselības veicināšanas funkciju nodot nevalstiskajam sektoram, kas, ne tikai apzinoties darāmā svarīgumu, bet izmantojot iespējamo ekonomisko efektu, būtu ieinteresēts šīs aktivitātes ieviest atbilstoši procesu uzlabošanas un kvalitātes vadības principiem. Iesaistot nevalstisko sektoru sabiedrības veselības veicināšanas darbā, ieteicams šo organizāciju struktūras izveidē izmantot ISO 9000 standarta sēriju. Piemēram, ISO 9001 konkretizē kvalitātes pārvaldības sistēmas prasības organizācijā, kurai nepieciešams pierādīt savas spējas piegādāt produktu, kas atbilsts klienta un piemērotas reglamentējošām prasībām, un kura cenšas panākt klienta apmierinātību. Gūstot jaunas iemaņas un zināšanas, izpratni juridiskos jautājumos un publicitātes veidošanas jomā, projektā iesaistītajiem būs iespējams turpmāk ne tikai uzlabot savu organizāciju darba efektivitāti, bet arī paplašināt un pilnveidot sadarbības tīklu. Projekts pamatā orientēts uz aktivitātēm Rīgas pilsētā, bet tajā piedalīsies arī iesaistīto NVO biedri no visiem valsts reģioniem. Projekta ietvaros paredzēts organizēt 2 desmit dienu apmācības seminārus un projekta noslēguma konferenci, kā arī izdot mācību materiālu/ rokasgrāmatu NVO darbiniekiem, informatīvos bukletus un trīs Pasaules veselības organizācijas aktuālos izdevumus, kuri būs ļoti nepieciešami gan projekta realizēšanas gaitā, gan turpmākajā darbībā. Projekta efektivitātes rādītājs būs NVO sadarbības tīkla paplašināšanās, kvalitāte un aktivitāte tuvākajā nākotnē, aktīvi iesaistoties valsts politikas realizēšanā un prasmēs ietekmēt un līdzdarboties attiecīgo lēmumu pieņemšanā valsts un pašvaldību institūcijās.

Projekta rezultāti: Projekta ietvaros noticis apmācību cikls 100 stundu apmērā iesaistītajiem 7 NVO biedriem un brīvprātīgiem darbiniekiem. Mācību tēmas gan par vispārējas kvalitātes vadības elementiem darba kolektīvos, PR pasākumu plānošanu, par NVO lomu un iespējām, NVO iesaistīšanos lēmumu pieņemšanas procesos, par juridiskiem aspektiem smēķēšanas ierobežošanai, atbalsta grupu veidošanu, starptautiskiem un lokāliem pasākumiem smēķēšanas ierobežošanā, motivācijas veidošanā. Mācību ietvaros arī sniegtas konsultācijas juridiskos jautājumos. Iesaistītie mērķgrupas dalībnieki patstāvīgi turpmāk varēs strādāt ar pašvaldībām, meklēt jaunus sadarbības partnerus, ir spējīgi izveidot atbalsta grupas motivēšanai un palīdzības sniegšanai smēķēšanas atmešanā, kā arī izveidot informatīvu vidi informācijas apritei par iespējā veidot no tabakas dūmiem brīvu vidi. Projekta ietvaros tulkoti, drukāti Pasaules Veselības organizācijas informatīvie bukleti, kas tiek izmantoti projektā iesaistīto dalībnieku tālākajā darbībā cīņā pret smēķēšanu. Projekta noslēgumā noorganizēta konference par projekta rezultātiem, kuras ietvaros iztirzāti arī jautājumi par no tabakas dūmiem brīvas vides veidošanu darba kolektīvos. Projekta ietvaros uzlabota mājas lapa www.esineatkarigs.lv, kur izveidota blogu sadaļa (ikviens interesents var pievienot komentāru). Mājas lapā arī pieejami projekta ietvaros atkārtoti izdotā motivācijas programma smēķēšanas atmešanai.
Īstenotāja statuss: Nodibinājums
Reģioni: Rīga
Pēdējā grozījuma datums: 2012-05-08
Projekta kopējais finansējums: 26 390.32 EUR / 18 547.22 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 24 542.99 EUR / 17 248.91 LVL;
  • Projekta nacionālā privātā finansējuma apjoms: 1 847.33 EUR / 1 298.31 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 26 390.32 EUR / 18 547.22 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 24 542.98 EUR / 17 248.90 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 1 847.34 EUR / 1 298.32 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/081
Projekta īstenotājs: Nodibinājums "INGRESS"
Sadarbības partneris: Tabakas un alkohola kontroles Latvijas nacionālā koalīcija
Uzsākšanas datums: 01.12.2010.
Pabeigšanas datums: 30.11.2011.
Juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 100, Rīga, LV-1013
Telefons: 29441300
Fakss: 67387386
Statuss: Pabeigts