esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Lauksaimnieku un lauku pilsoniskās sabiedrības organizāciju sadarbības stiprināšana - aktīvai un kvalitatīvai līdzdalībai lēmumu pieņemšanā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.2. apakšaktivitāte „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”

Meklēt projektusVisi projektu piemēri
Projekta mērķis- nodrošināt kvalitatīvu Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) dalīborganizāciju līdzdalību Latvijas un Eiropas Savienības līmeņa lēmumu pieņemšanas procesā, stiprinot savstarpējo sadarbību un sapratni starp dažādu nozaru organizācijām, ātri un efektīvi paužot valsts pārvaldes institūcijām vienotu viedokli par lauksaimniecību un lauku attīstības politiku, nodrošinot informācijas pieejamību organizāciju biedriem un sabiedrībai par aktuāliem politikas jautājumiem. Projekta īstenotājs ir LOSP. Projekta mērķa grupa ir LOSP dalīborganizāciju pārstāvji, kā arī LOSP un dalīborganizāciju darbinieki. Projektā notiks mācības par kompromisu mākslu un veiksmīgu komunikāciju, par efektīvu rakstisko komunikāciju, 7 apmācību pasākumi par nozaru problēmām. Projektā izstrādās vadlīnijas (rokasgrāmata) par pārtikas amatniekiem (mājražošanu), kas uzlabos informācijas nodrošinājumu konkrētā politikas jomā, kā arī veicinās nevalstisko organizāciju iesaisti politikas veidošanā.

Projekta rezultāti: Projekts tika īstenots, ar mērķi nodrošināt kvalitatīvu LOSP dalīborganizāciju līdzdalību nacionālā un ES līmeņa lēmumu pieņemšanas procesā, stiprinot savstarpējo sadarbību starp dažādu nozaru biedru organizācijām, kā arī paužot vienotu viedokli par lauksaimniecības un lauku attīstības politiku. Projekta ietvaros 30 biedru organizāciju pārstāvji tika apmācības par kompromisa mākslu un veiksmīgu komunikāciju, un par efektīvu rakstisko komunikāciju, lai stiprinātu biedru prasmes viedokļa formulēšanā, argumentēšanā, tādējādi veicinot kvalitatīvu savstarpējo diskusiju. 8 dalībnieki piedalījās 5 dienu pieredzes apmaiņas braucienā uz Portugāli, lai iepazītos ar portugāļu NVO pieredzi lēmumu pieņemšanā gan reģionālā, gan nacionālā līmenī un gūtu praktisku pieredzi saimniecībās. Sadarbībā ar Latvijas Lauku sieviešu apvienību tika izstrādātas un publicētas vadlīnijas "Rokasgrāmatas labās prakses vadlīnijas pārtikas amatniecībā", kurā ir apkopota praktiska informācija kā uzsākt darbību pārtika amatniecības jomā. Vadlīnijas papīra formātā (2000 eks.) tika izdalītas LOSP biedru organizācijām un citiem interesentiem. Papildus šīs vadlīnijas elektroniski ir pieejamas www.losp.lv mājas lapā. Notikuši 7 apmācību pasākumi par dažādu nozaru problēmām, no kuriem 5 notika Latvijas reģionos un 2 Rīgā , tas ir, par biškopības un lauku tūrisma nozarēm, par bioloģisko lauksaimniecību, par gaļas nozari un austrumu galegu, par dārzkopību, par laukaugu nozari, par piena nozari un par kaņepju audzēšanu un lauksaimniecības netradicionālajām nozarēm. Projekta ietvaros nosūtītas 8 preses relīzes un veiktas 3 publikācijas laikrakstā "Latvijas Avīze".
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Visa Latvija
Pēdējā grozījuma datums: 2012-02-23
Projekta kopējais finansējums: 30 513.54 EUR / 21 445.04 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 28 377.58 EUR / 19 943.88 LVL;
  • Projekta nacionālā privātā finansējuma apjoms: 2 135.96 EUR / 1 501.16 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 30 857.09 EUR / 21 686.49 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 28 721.13 EUR / 20 185.33 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 2 135.96 EUR / 1 501.16 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/087
Projekta īstenotājs: Biedrība "Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome”
Uzsākšanas datums: 01.02.2011.
Pabeigšanas datums: 30.11.2011.
Juridiskā adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010
Telefons: 26311133
Fakss: 67027243
WWW adrese: http://www.losp.lv
Statuss: Pabeigts