Print |

Home > information materials prepared by beneficiaries > European Social Fund 2007-2013 > ESF 1.5.2.2.2. sub-measure "Administrative Ca[..] > Biedrības „Ideju Forums” un tās partneru administr[..]

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Biedrības „Ideju Forums” un tās partneru administratīvās kapacitātes stiprināšana

Extended view
Source of Funding: European Social Fund 2007-2013
Program: ESF 1.5.2.2.2. sub-measure "Administrative Capacity Building of NGOs"

Search projects
Projekta mērķis ir veicināt biedrības „Ideju Forums” un tās partneru līdzdalību ar tās mērķgrupu saistītu lēmumu pieņemšanā, kas saistīti ar informācijas pieejamību, kvalitatīvu pakalpojumu nodrošināšanu, kā arī aktīvu iesaisti Eiropas Savienības un ārvalstu finansu atbalsta instrumentu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu īstenošanā. Projekta uzdevums ir stiprināta biedrības un tās partneru administratīvo kapacitāti, nodrošinot atbilstošu apmācību un sagatavojot atbilstošo jomu speciālistu situācijas pārskatus līdzdalības, IKT jautājumu un projektu vadības jomā. Projekta mērķgrupa ir biedrības darbinieki, projektos iesaistītie darbinieki un biedrības sadarbības partneri. Lai sasniegtu projektā izvirzīto mērķi, darbiniekiem un partneru pārstāvjiem tiks organizēts semināru un apmācību cikls trīs galvenajos virzienos: 1) Iespējas iesaistīties lēmumu pieņemšanā, nevalstisko organizāciju pārstāvības modeļi, prakse Latvijā un pasaulē. Semināri tiks papildināti ar kvalificēta jurista iesaisti, veicot starptautisko un Latvijas normatīvos aktu analīzi informācijas pieejamības un iekļaujošas sabiedrības stiprināšanas jomā. 2) IKT inovāciju un biedrības mērķgrupām piemērotāko tehnisko risinājumu apguve un pašreizējās situācijas informācijas pieejamībā audits. 3) Eiropas Savienības un ārvalstu finansu atbalstu instrumentu pieejamība un veiksmīga projektu vadība. Projekta realizācijas rezultātā biedrība un tās partneri veiksmīgi piedalīsies lēmumu, kas saistīt ar informācijas pieejamību mērķgrupām, pieņemšanā Latvijā ieviešot ANO Konvenciju par cilvēku ar invaliditāti tiesībām un citas starptautiskas normas un valsts izvirzītos mērķus, iestrādājot normatīvajos aktos kultūras un izglītības materiālu aprites atvieglojumus cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, vienādu iespēju, iekļaujošas sabiedrības un informācijas sabiedrības principus. Tāpat biedrība aktīvi un kvalitatīvi realizēs Eiropas Savienības un ārvalstu finansu atbalsta instrumentu līdzfinansētās aktivitātes.

Project results: Projekta mērķis - veicināt biedrības „Ideju Forums” un tās partneru līdzdalību ar tās mērķgrupu saistītu lēmumu pieņemšanā, kas saistīti ar informācijas pieejamību, kvalitatīvu pakalpojumu nodrošināšanu, kā arī aktīvu iesaisti Eiropas Savienības un ārvalstu finansu atbalsta instrumentu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu īstenošanā, ir sasniegts. Projekta ietvaros stiprināta biedrības un tās partneru administratīvā kapacitāte, nodrošinot apmācības un sagatavojot pārskatus līdzdalības, IKT jautājumu un projektu vadības jomā. Projekta mērķgrupa ir biedrības darbinieki, projektos iesaistītie darbinieki un biedrības sadarbības partneri. Projekta ietvaros sagatavots juridiskais slēdziens - starptautisko dokumentu un Latvijas normatīvo aktu analīze attiecībā uz pieejamības un iekļaujošas sabiedrības nosacījumiem, noorganizēts seminārs par iespējām piedalīties lēmumu pieņemšanā, apmācības par argumentācijas spējām, izstrādāts biedrības mērķgrupu anketēšanas komplekts. Biedrības pārstāve piedalījusies Eiropas Komisijas IKT kongresā ICT2010, noticis seminārs par IKT atbalstu informācijas pieejamībā, izstrādāts ziņojums par informācijas pieejamību Latvijā, noorganizēts seminārs par ES un citiem finansu instrumentiem, notikušas apmācības projektu vadībā. Informācija par projektu pieejama mājaslapā www.idejuforums.lv un www.e-biblioteka.lv. Sagatavotas un masu mēdijiem izsūtītas 4 preses relīzes. Kā norādīts noslēguma pārskatā, projekts devis būtisku ieguldījumu biedrības ilgtermiņa plāna izstrādē un partneru iesaistē biedrības realizētajos projektos, kas saistīti ar informācijas pieejamību - sabiedrības informēšanas pasākumiem un pakalpojumiem. Projekta gaitā izstrādātie dokumenti sniedz būtisku informāciju mērķgrupu pārstāvniecībai un kvalitatīvai virzībai pakalpojumu izstrādē informācijas, kultūras un izglītības pieejamības veicināšanai.
Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Region: Rīga
Last change: 2012-12-31
ESF Funding: 13 832.86 EUR / 9 721.79 LVL;
  • ESF Funding: 12 864.55 EUR / 9 041.26 LVL;
  • ESF private funding: 968.31 EUR / 680.53 LVL;
Total ESF spent: 16 322.78 EUR / 11 471.72 LVL;
  • ESF spent: 15 180.18 EUR / 10 668.69 LVL;
  • ESF spent, private: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 1 142.60 EUR / 803.02 LVL;
Project number: 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/096
Project Promoter: Biedrība „Ideju Forums”
Start date of project: 01.09.2010.
Project finish date: 31.12.2010.
Legal address: Smilšu iela 3, Rīga, LV-1050
Phone: 29245711
Fax: nav norādīts
Status: Pabeigts
 


Date of printing: 22.06.21