esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Latvijas Tehnoloģisko parku, centru un biznesa inkubatoru asociācijas (LTICA) kapacitātes paaugstināšana aktīvai līdzdalībai valsts inovācijas politikas attīstība

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.2. apakšaktivitāte „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”

Meklēt projektus
Projekta mērķis ir Latvijas Tehnoloģisko parku, centru un biznesa inkubatoru asociācijas (LTICA) kapacitātes celšana, lai to aktīvāk iesaistītu valsts inovācijas politikas attīstība. Mērķa grupa ir LTICA biedri. Projektu realizēs LTICA, sadarbojoties ar Latvijas Nacionālas kvalitātes biedrību. Projekts tiks realizēts 12 mēnešu laika, galvenokārt Rīga, tomēr tiks veiktas aktivitātes ari reģionos. Projekta aktivitātes ir LTICA biedru iesaiste valsts inovācijas politikas attīstība, apmācības semināri, ārvalstu prakses izpēte, līdzdalība ES sadarbības tiklos un konferences, biedru skaita palielināšana, NVO un MK sadarbības memoranda parakstīšana, projekta rezultātu analīze, publicitātes nodrošināšana. Projekts ir aktuāls, jo pašreizēja bridi netiek pilnība izmantots LTICA potenciāls. Projekta rezultāta paplašināsies LTICA pārstāvniecības jomas, aktivizēsies iesaiste valsts inovācijas politikas attīstība, stiprināsies starptautiska sadarbība. Rezultāti būs izmantojami ari citu NVO darbībā.

Projekta rezultāti: Projektā tika veikta ārvalstu prakses izpēte tehnoloģiski orientēta biznesa veicināšanā, noorganizēti pieredzes apmaiņas braucieni uz Vācijas, Polijas un Somijas biznesa inkubatoriem un tehnoloģiskajiem parkiem. LTICA pārstāvji piedalījās Baltijas zinātnes/tehnoloģisko parku un inovācijas centru asociācijas sanāksmē , starptautiskajās konferencēs Kopenhāgenā un Rīgā, LTICA biedriem tika noorganizēti 4 informatīvie/apmācību semināri, kā arī projekta noslēguma seminārs, kurā tika izvērtēts projektā paveiktais. Par projekta rezultātiem tika sagatavots buklets, izveidoti prospekti par LTICA latviešu un angļu valodā, publicēts raksts "Latvijas avīzē" un sagatavots videosižets, kas tika parādīts LTV7 raidījumā "Reģionālā attīstība Latvijā". Projekta aktivitāšu rezultātā tika palielināts LTICA biedru skaits, aktivizēts biedrības darbs, iesaistot asociācijas biedrus inovācijas politikas izstrādē un pilnveidošanā, tika veicināta LTICA atpazīstamība.
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Rīga
Pēdējā grozījuma datums: 2011-10-10
Projekta kopējais finansējums: 33 081.81 EUR / 23 250.03 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 30 766.07 EUR / 21 622.52 LVL;
  • Projekta nacionālā privātā finansējuma apjoms: 2 315.74 EUR / 1 627.51 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 33 081.81 EUR / 23 250.03 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 30 766.07 EUR / 21 622.52 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 2 315.74 EUR / 1 627.51 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/097
Projekta īstenotājs: Biedrība „Latvijas Tehnoloģisko parku, centru un biznesa inkubatoru asociācija”
Sadarbības partneris: Biedrība „Latvijas Nacionāla kvalitātes biedrība”;
Uzsākšanas datums: 01.09.2010.
Pabeigšanas datums: 31.08.2011.
Juridiskā adrese: Aizkraukles iela 21, Rīga, LV-1006
Telefons: 67558663
Fakss: 67541218
Statuss: Pabeigts