esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Inženiertehniskajās zinātnēs studējošo biedrību kompetences celšana

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.2. apakšaktivitāte „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”

Meklēt projektus
Projekta mērķis ir biedrības „Rīgas Tehniskās universitātes Studentu parlaments”, biedrības „Inženierekonomikas un vadības fakultātes studentu pašpārvalde”, biedrības „Būvniecības fakultātes studentu pašpārvalde”, biedrības „13. promociju padome - mehi” un biedrības „RTU ETF studentu pašpārvalde” biedru kompetenču paaugstināšana, lai tie spētu kvalitatīvi un regulāri pārstāvēt inženiertehnisko zinātņu kā valsts prioritārās augstākās izglītības tematiskās grupas studentu intereses un viedokli Izglītības un zinātnes ministrijas normatīvo aktu izstrādes un ieviešanas procesā un tās veidotajās darba grupās un padomēs. Projekta ietvaros ir plānotas intensīvas apmācības biedriem, kas nodrošinās zināšanu un prasmju pilnveidošanu politikas plānošanas dokumentu izveidē un komentēšanā, pieredzes apmaiņas braucieni, lai iepazītos ar Eiropas Savienības dalībvalstīs līdzīgu studentu organizāciju pieredzi. Projekta ietvaros tiks izveidots sadarbības modelis ar IZM normatīvo aktu izstrādes un ieviešanas un lēmumu pieņemšanas procesā, sagatavoti priekšlikumi balstoties uz studentu pētījumu par aktuālo tehnisko zinātņu problēmu risināšanas iespējām un izstrādāta stratēģiju nākamajiem trīs gadiem par inženiertehnisko zinātņu kā valsts prioritārās augstākās izglītības tematiskās nozares attīstību un studentu iesaisti tajā. Projekta īstenošanas laiks: 2010. gada 1. decembris līdz 2011. gada 30. septembris.

Projekta rezultāti: Projekta ietvaros biedrības „Rīgas Tehniskās universitātes Studentu parlaments” biedri ieguva zināšanas par Latvijas Republikas normatīvo aktu izstrādes un pieņemšanas procesu, kas dod iespēju atrast piemērotākās nišas ierosinājumu/priekšlikumu sniegšanai, zināšanas un prasmes sava viedokļa aizstāvēšanā un prezentēšanā dažādos varas līmeņos gan augstskolā, gan valdībā. Tika realizēts pirmais vērienīgais inženiertehnisko zinātņu studentu apmierinātības pētījums par studiju kvalitāti, tehnisko nodrošinājumu un sociālajiem jautājumiem, kas apmācītajiem biedriem paver plašas iespējas rezultātus prezentēt augstskolām un valdībai, saņemts ierosinājums no Izglītības un zinātnes ministra par pētījuma rezultātu prezentāciju Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas deputātiem grozījumu pamatotībai. Tika noslēgta vienošanās ar IZM un RTU SP par turpmāko sadarbību 3 aspektos un uzsāktas sarunas par IZM un RTU SP sadarbības memoranda noslēgšanu, kā arī noslēgts NVO un MK sadarbības memorands, kura ietvaros notiek sadarbība ar citām organizācijām, kuras pievienojušās memorandam, tādējādi biedrības pārstāvji ir informēti par notiekošo memoranda padomē.
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Rīga
Pēdējā grozījuma datums: 2011-11-24
Projekta kopējais finansējums: 22 871.61 EUR / 16 074.26 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 21 270.61 EUR / 14 949.07 LVL;
  • Projekta nacionālā privātā finansējuma apjoms: 1 601.00 EUR / 1 125.19 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 22 871.62 EUR / 16 074.27 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 21 270.61 EUR / 14 949.07 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 1 601.01 EUR / 1 125.20 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/100
Projekta īstenotājs: Biedrība „Rīgas Tehniskās universitātes Studentu parlaments”
Uzsākšanas datums: 01.12.2010.
Pabeigšanas datums: 30.09.2011.
Juridiskā adrese: Kaļķu iela 1 – 324/326, Rīga, LV-1658
Telefons: 26566442
Fakss: 67089393
Statuss: Pabeigts