esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Senās Aizkraukles reģiona NVO kapacitātes stiprināšana

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.2. apakšaktivitāte „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”

Meklēt projektus
Ašķeres biedrība sadarbībā partneriem un Aizkraukles, Skrīveru un Jaunjelgavas pašvaldībām, kā arī Dabas aizsardzības pārvaldi un Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju realizē projektu „Senās Aizkraukles reģiona NVO kapacitātes stiprināšana”, kas vienlaicīgi ietver dabas parka „Daugavas ieleja” teritoriju, stiprinot projektā iesaistīto NVO kapacitāti pašvaldību un citu iestāžu lēmumu par DPDI dabas un kultūras mantojuma aizsardzību, novadpētniecību un tūrisma infrastruktūru pieņemšanā, kā arī minētajās nozarēs - sabiedrisko pakalpojumu sniegšanā, kā arī ES un ārvalstu līdzfinansēto projektu īstenošanā caur aktīvu iedzīvotāju līdzdalību. Projekta mērķa grupa ir Ašķeres biedrības un tās sadarbības partneru (NVO) biedri un personāls. Projekta galvenās aktivitātes ir mērķa grupas apmācība, lai celtu to kapacitāti. Projekts ir aktuāls, jo reģiona vides un kultūras aizsardzība, tūrisma infrastruktūra ir kritiskā stāvoklī. Veicinot NVO kapacitāti šajās pašvaldību prioritārās attīstības nozarēs, tiks veicināta reģionā sociālā un ekonomiskā attīstība. Projekta rezultātā tiks iesaistīti apmācībās vismaz 300 cilvēki teorētisko semināros un darba grupu praksēs.

Projekta rezultāti: Projekta ietvaros tika īstenotai vairāki informatīvi semināri projektā iesaistītajām NVO - par lēmumu pieņemšanas metodēm NVO ietvaros un pašvaldību ietvaros, pašvaldību kompetence, NVO lietvedības vadība ar pašvaldībām un to ietekmēšana biedrību mērķu realizācijai, par vides aizsardzību Daugavas ielejā, par kultūrnacionālām vērtībām, kas raksturīgas Aizkraukles novadam, par tūrisma infrastruktūras izveidi un tūrisma attīstību, par ES fondu piesaistes iespējām, dalību līdzīgu organizāciju forumos, tīklos utml. Tika noorganizētas vairākas darba grupas, kas saistītas ar publisko pakalpojumu vides aizsardzību, kultūras mantojumu, novadpētniecību, tūrismu. Projekta ietvaros norisinājās arī amatniecības darbnīcu prakses māsterklases eksperimentu veikšana inovatīvu pakalpojumu attīstībā (Kaļķa ceplis", "Ūdens dzirnavas"). Projekta rezultātā panākta aktīva un kvalitatīva Ašķeres biedrības un tās partneru līdzdalību politikas lēmumu pieņemšanas procesā un publisko pakalpojumu sniegšanā Daugavas ielejas attīstībā.
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Zemgales reģions
Pēdējā grozījuma datums: 2012-05-18
Projekta kopējais finansējums: 5 059.92 EUR / 3 556.13 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 4 705.72 EUR / 3 307.20 LVL;
  • Projekta nacionālā privātā finansējuma apjoms: 354.20 EUR / 248.93 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 10 154.35 EUR / 7 136.52 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 9 800.16 EUR / 6 887.59 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 354.19 EUR / 248.93 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/106
Projekta īstenotājs: Biedrība "Ašķeres biedrība"
Sadarbības partneris: Aizkraukles pilsētas pensionāru biedrība,Jaunjelgavas iniciatīvu centrs, biedrība,Skrīveru pagasta pensionāru biedrība,Mēs no Zaļās zemes", biedrība,Dabas parka „Daugavas ieleja” atbalsta biedrība
Uzsākšanas datums: 01.12.2010.
Pabeigšanas datums: 30.11.2011.
Juridiskā adrese: Smilšu iela 7, Skrīveri, Skrīveru novads, LV-5125
Telefons: 26593956
Fakss: 67575885
Statuss: Pabeigts