esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Latvijas Pašvaldību savienības kapacitātes stiprināšana pašvaldību interešu pārstāvībā lēmumu pieņemšanas procesā Eiropas Savienības institūcijās

Extended view
Source of Funding: European Social Fund 2007-2013
Program: ESF 1.5.2.2.2. sub-measure "Administrative Capacity Building of NGOs"

Search projects
Projekta mērķis ir stiprināt Latvijas Pašvaldību savienības administratīvo kapacitāti, lai nodrošinātu aktīvu un kvalitatīvu līdzdalību ES lēmumu pieņemšanas procesā un tuvinātu Eiropas Savienības lēmējvaru Latvijas iedzīvotājiem. Sekmīgai līdzdalībai ES līmeņa lēmumu pieņemšanas procesā nepieciešams paaugstināt LPS kapacitāti, kā arī uzlabot LPS līdzdalību nacionālo interešu pārstāvēšanā ES institūcijās. Mērķa grupa ir LPS darbinieki. Projekts tiks īstenots no 2010.g.1.septembra - 2011.g. 31.augustam. Plānotās darbības: - darbinieku līdzdalība ES Reģionu komitejas plenārsēdēs, Eiropas Vietējo pašvaldību un Reģionu padomes Kohēzijas un teritoriālās politikas, Transporta jautājumu, Informācijas sabiedrības darba grupās, Pašvaldībās ievēlēto sieviešu komitejas sanāksmēs; - atzinumu sniegšana par ES institūcijās skatāmajiem jautājumiem; - LPS mājas lapas ES sadaļas uzlabošana; - projekta administrēšana; - sabiedrības informēšana. Rezultāti: - paaugstināta LPS administratīvā kapacitāte Latvijas pašvaldību interešu pārstāvībā lēmumu pieņemšanas procesā ES institūcijās; - modernizēta mājas lapa; - informēta sabiedrība.

Project results: Projekta ietvaros tika atbalstīta LPS padomnieku līdzdalība Eiropas Savienības Reģionu komitejas pozīciju formulēšanā, kā arī ekspertu dalība Kohēzijas un teritoriālās politikas darba grupā, Enerģijas jautājumu tīkla sanāksmēs, Transporta jautājumu darba grupas sēdēs, Informācijas sabiedrības un e-pārvaldības darba grupas sēdēs un sanāksmēs, Pašvaldībās ievēlēto sieviešu komitejas sanāksmēs. Tādējādi tika nodrošināta efektīvāka Latvijas Pašvaldību savienības līdzdalība Eiropas Savienības lēmumu pieņemšanas procesos un sadarbība ar starptautiskajiem un nacionālajiem partneriem. Projekta rezultātā stiprināta Latvijas Pašvaldību savienības administrācijas kapacitāte, lai panāktu aktīvāku, kvalitatīvāku un efektīvāku biedrības līdzdalību Eiropas Savienības lēmumu pieņemšanas procesā un tuvinātu Eiropu Latvijas iedzīvotājiem
Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Region: Whole Latvia
Last change: 2011-11-24
ESF Funding: 35 538.07 EUR / 24 976.30 LVL;
  • ESF Funding: 33 050.42 EUR / 23 227.97 LVL;
  • ESF private funding: 2 487.65 EUR / 1 748.33 LVL;
Total ESF spent: 35 538.08 EUR / 24 976.30 LVL;
  • ESF spent: 33 050.43 EUR / 23 227.97 LVL;
  • ESF spent, private: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 2 487.65 EUR / 1 748.33 LVL;
Project number: 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/119
Project Promoter: Biedrība "Latvijas Pašvaldību savienība"
Start date of project: 01.09.2010.
Project finish date: 31.08.2011.
Legal address: M.Pils iela 1, Rīga, LV-1050
Phone: 67226536
Fax: 67212241
Status: Pabeigts